Search result for

flore

(65 entries)
(0.0842 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flore-, *flore*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
florescence(ฟลอเรส'เซินซฺ) n. การออกดอกระยะเวลาที่ดอกไม้บาน., See also: florescent adj.
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce
inflorescence(อินโฟลเรส'เซินซฺ) n. การบานของดอกไม้,ส่วนที่เป็นดอกของพืช,กลุ่มดอก,พวงดอกของพืช,กลุ่มดอก,พวงดอก,ดอกไม้,ดอกเดี่ยว., See also: inflorescent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
florescent(adj) บาน,บานสะพรั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floretดอกย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So they sent Florence Nightingale to get me all ready to cooperate.ทีนี้ ส่งแม่นกน้อย มากล่อมให้ฉันร่วมมือล่ะสิ Greatness Achieved (2008)
Hey, there, Ms. Florence.เฮ้ ที่นี่ มิส ฟลอเรนซ์ Fighting (2009)
Was it Florence?ที่ฟลอเรนซ์รึเปล่าคะ Marry Me a Little (2009)
Commander Flores, secure all sidearmsผู้บังคับการฟลอเรส เตรียมปืนสั้น Today Is the Day: Part 2 (2009)
Escort Commander Flores to her rack.นำตัวผู้บังคับการฟลอเรสไปที่ชั้นของเธอ Today Is the Day: Part 2 (2009)
Commander Flores!ผู้บังคับการฟลอเรส Today Is the Day: Part 2 (2009)
I stopped them before they left Florence. Unfortunately, Your Magnificence, the 4th man escaped.เจ้าบอร์เจีย มันหนีไปได้ Assassin's Creed: Lineage (2009)
Florenceฟลอเรนซ์ Assassin's Creed: Lineage (2009)
For the safety of Florence.ใช่ ถ้ามันทำให้ ฟลอเร็นซ์ปลอดภัย Assassin's Creed: Lineage (2009)
Florence is weak now. We should take advantage of it.ตอนนี้เมืองฟลอเร็นซ์ระส่ำระสายมากแล้ว เราน่าจะฉวยโอกาสนี้ลงมือ Assassin's Creed: Lineage (2009)
But my concern is the greater good of Republic of Florence.ความกังวลเดียวของข้าคือ การที่เมืองฟลอเรนซ์ จะกลับมายิ่งใหญ่อีก Assassin's Creed: Lineage (2009)
And I'm pretty sure the next step will occur here, in Florence.และข้ามั่นใจว่าอีกไม่นานมันจะเกิดขึ้นที่นี่ ที่ฟลอเรนซ์แห่งนี้. Assassin's Creed: Lineage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
floreFlorence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.
floreOn his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อดอก[n.] (chø døk) EN: infloresence   FR: inflorescence [f]
ฟลอเรนซ์[n. prop.] (Flørēns) FR: Florence [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
กะทกรก[n.] (kathokrok) EN: passiflora   FR: passiflore [f]
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora   FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พฤกษชาติ[n.] (phreuksachāt) EN: tree ; plant ; vegetable ; flora   FR: flore [f] ; végétation [f]
ปลี[n.] (plī) EN: banana blossom ; banana inflorescence   FR: inflorescence de bananier [f]
ปลีกล้วย[n. exp.] (plī klūay) EN: blossom of the banana tree ; banana flower   FR: inflorescence de bananier [f] ; fleur de bananier [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLORE    F L AO1 R
FLORER    F L AO1 R ER0
FLOREZ    F L AO0 R EH1 Z
FLOREY    F L AO1 R IY0
FLORES    F L AO1 R EH2 Z
FLOREN    F L AO1 R AH0 N
FLOREK    F L AO1 R IH0 K
FLOREA    F L AO1 R IY0 AH0
FLORENCE    F L AO1 R AH0 N S
FLORESCUE    F L AO1 R AH0 S K Y UW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Florence    (n) (f l o1 r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Florentiner {m}florentiners [Add to Longdo]
Florett {n} [sport]foil [Add to Longdo]
Florettfechter {m}foilsman [Add to Longdo]
Florettgarn {n}; ungezwirntes Seidengarnfloss [Add to Longdo]
Florettseide {f}; Schappeseide {f}floss silk [Add to Longdo]
Floresgrüntaube {f} [ornith.]Flores Green Pigeon [Add to Longdo]
Florespapageichen {n} [ornith.]Wallace's Hanging Parrot [Add to Longdo]
Floreseule {f} [ornith.]Flores Scops Owl [Add to Longdo]
Floresmennigvogel {m} [ornith.]Flores Minivet [Add to Longdo]
Floresdschungel-schnäpper {m} [ornith.]Flores Jungle Flycatcher [Add to Longdo]
Floresmonarch {m} [ornith.]Mees' Monarch [Add to Longdo]
Floreskrähe {f} [ornith.]Flores Crow [Add to Longdo]
Florenz (Stadt in Italien)Florence (city in Italy) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠心花序[えんしんかじょ, enshinkajo] (n) centrifugal inflorescence [Add to Longdo]
花序[かじょ, kajo] (n) inflorescence [Add to Longdo]
五分咲き[ごぶざき, gobuzaki] (n) half-florescent [Add to Longdo]
散形花序;繖形花序[さんけいかじょ, sankeikajo] (n) umbellate inflorescence; umbel (i.e. flower with a large number of flowers growing radially from a common center) [Add to Longdo]
散房花序;繖房花序[さんぼうかじょ, sanboukajo] (n,adj-no) corymbose inflorescence; corymb [Add to Longdo]
集散花序[しゅうさんかじょ, shuusankajo] (n,adj-no) (See 総穂花序) cymose inflorescence (any determinate simple inflorescence); cyme [Add to Longdo]
総状花序[そうじょうかじょ, soujoukajo] (n,adj-no) racemous inflorescence; raceme [Add to Longdo]
総穂花序[そうすいかじょ, sousuikajo] (n) (See 集散花序) racemose inflorescence (any indeterminate simple inflorescence) [Add to Longdo]
頭状花序[とうじょうかじょ, toujoukajo] (n) capitulum (inflorescence) [Add to Longdo]
肉穂花序[にくすいかじょ, nikusuikajo] (n) spadix (inflorescence) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛罗伦萨[Fó luó lún sà, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄨㄣˊ ㄙㄚˋ, / ] Florence, #18,548 [Add to Longdo]
弗洛里斯岛[Fú luò lǐ sī dǎo, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄠˇ, / ] Flores island, Indonesia, #372,706 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top