Search result for

flirt with

(26 entries)
(0.0512 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flirt with-, *flirt with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flirt with[PHRV] เกี้ยว (เพศตรงข้าม) เล่น, See also: เกี้ยว, จีบเล่น, Syn. dally with, play with, sport with, toy with, trifle with

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know it'll never happen, but if you flirt with Ji-hoon for even a second, you're dead.ฉันรู้ว่ามันจะไม่มีทางเป็นไปได้หรอก แต่ถ้าเธอยั่วยวนจิฮุนอีกแม้แต่สักวินาทีเดียว เธอได้ตายแน่ My Tutor Friend (2003)
Right, You need to hang out and flirt with the shy guy with the nice-smelling sweat,ใช่สิ แม่ต้องออกไปจีบหนุ่มขี้อาย ที่มีกลิ่นเหงื่อหอมฉุย Shall We Dance (2004)
Look at her flirt with him!ดูหล่อนยั่วเขาสิ! 425 00: 42: Jenny, Juno (2005)
How could I believe it when you flirt with everyone?ผมจะเชื่อได้ไง ก้คุณเล่นจีบใครๆไปทั่ว Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I don't flirt with everyone; I just like making friends.ผมไม่ได้จีบ แค่หาเพื่อน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I used to flirt with this one, but we never did anything because I wasn't available.เราแค่พลอดรักกันเฉยๆ ไม่ทำอะไรมากหรอก ขอโทษนะ ฉันไม่ว่างเล่นกับเธอ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
You're saying she's gonna go down there, and flirt with Lon Kirk, alone?นายบอกว่าเธอจะไปที่เรือแล้วก็... ยั่วลอน เคิร์ก งั้นเหรอ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I really wanted to flirt with you, Seo Yu-na...ผมอยากจะเฟริ์ทกับคุณจริงๆ นะ ซอยยูนา... Love Now (2007)
Don't flirt with the studentsอย่าเจ้าชู้กับเด็กนักเรียน Attack on the Pin-Up Boys (2007)
You want me to maybe flirt with you so he can see?แล้วเธออยากให้ฉันอี๋อ๋อกับเธอไหม? Zack and Miri Make a Porno (2008)
And you were quick to flirt with me.และไม่รีรอที่จะจีบฉัน Mayhem (2008)
It's not like I'm planning to flirt with you.มันไม่ได้อยู่ในแผนที่ฉันจะมากับคุณ Heartbreak Library (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับไก่[V] flirt with a girl/woman, Example: ลูกชายของเขาไม่ทำมาหากินอะไร วันๆ เอาแต่จับไก่เพื่ออวดเพื่อน, Thai definition: จีบหญิงไปเพื่อเสพสุข, Notes: (ปาก)
แพละโลม[V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
เล่นหูเล่นตา[V] give the glad eye, See also: flirt with the eyes, make eyes at someone, wink at someone, Example: ผู้หญิงบางคนชอบเล่นหูเล่นตากับผู้ชายอย่างไม่อาย, Thai definition: แสดงอาการยียวนด้วยสายตา, แสดงอาการให้ท่าด้วยสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen tā) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone   FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)
หยอกเอินผู้หญิง[v. exp.] (yøk-oēn phūying) EN: dally with a woman ; flirt with a woman   

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
引っ付く(P);引っつく[ひっつく, hittsuku] (v5k) to stick to; to flirt with; (P) [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1,vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P) [Add to Longdo]
女と戯れる[おんなとたわむれる, onnatotawamureru] (exp,v1) to flirt with a woman [Add to Longdo]
乳繰り合う;乳くり合う[ちちくりあう, chichikuriau] (v5u,vi) (See 密会) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another [Add to Longdo]
乳繰る[ちちくる, chichikuru] (v5r,vi) (See 密会,乳繰り合う) to have a secret affair; to meet secretly (for two persons); to flirt with one another [Add to Longdo]
媚びる;媚る(io)[こびる, kobiru] (v1,vi) to flatter; to curry favor with; to curry favour with; to flirt with; to fawn on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flirt with
   v 1: take into consideration, have in view; "He entertained the
      notion of moving to South America" [syn: {entertain},
      {think of}, {toy with}, {flirt with}, {think about}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top