ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fling off

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fling off-, *fling off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fling off[PHRV] โยนทิ้ง, See also: ขว้างทิ้ง, เขวี้ยงทิ้ง, Syn. cast off, chuck off
fling off[PHRV] หนีรอดจาก, See also: หลุดพ้น, หมดภาระ, เป็นอิสระจาก (สิ่งที่ไม่ต้องการ), Syn. chuck off, shake off, throw off
fling off[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้
fling off[PHRV] ส่ง (กลิ่น, ความร้อน) ออกมา, Syn. give forth, give off, give out
fling off[PHRV] เขียนง่าย, Syn. dash off
fling off[PHRV] พูดไม่ระวังปาก, Syn. put in
fling off[PHRV] หงุดหงิด, See also: อารมณ์เสีย, Syn. fling away, fling out

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
払い除ける;払い退ける;払いのける[はらいのける, harainokeru] (v1,vt) to ward off; to brush away; to fling off; to drive away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fling off
   v 1: write quickly; "She dashed off a note to her husband saying
      she would not be home for supper"; "He scratched off a
      thank-you note to the hostess" [syn: {dash off}, {scratch
      off}, {knock off}, {toss off}, {fling off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top