Search result for

fitted

(40 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fitted-, *fitted*, fitt, fitte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitted[ADJ] กระชับ, See also: เข้ารูป, พอดี, Syn. tailored
fitted[ADJ] ที่สร้างไว้ติดอยู่กับที่, Syn. built-in

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitted hoseท่ออ่อนพร้อมข้อต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't tell me you've never been fitted.อย่าบอกนะว่าเธอไม่เคยทำมัน eXistenZ (1999)
I was never fitted. What do you care?ผมไม่เคยทำมัน คุณสนอะไร eXistenZ (1999)
Getting a bio-port fitted.มาเตรียมเจาะไบโอ-พอร์ทเถอะ eXistenZ (1999)
You'd better be, 'cause Aslan's already fitted out your army.- แน่นอนสิ! อัสลานกำลังเตรียมกองทัพให้เธอ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We hold without failing, under the mother of all blizzards melded together, a single body, like the scale ...of turltes are fitted.เราหยุดแต่ไม่ล้ม ภายใต้ พายุหิมะอันยิ่งใหญ่ - หลอมรวมไปด้วยกัน ร่างอันโดดเดี่ยว เหมือนเลียนแบบ ตอนเต่าหดกระดอง March of the Penguins (2005)
That floor is fitted with a system that reacts to the slightest change in weight.พื้นนี้ติดตั้งระบบที่จะตรวจจับ ความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักแม้เพียงเล็กน้อย Bandidas (2006)
TELL ME SO WE CAN AT LEAST GET IT PROPERLY FITTED.ช่วยบอกแม่ที ว่าจะต้องแก้ตรงไหนอีกหรือเปล่า Pilot (2007)
She said this man West fitted the bill.เธอบอกว่าชายชื่อเวสต์เหมาะสมที่สุด Episode #2.3 (2008)
I know it's hot, but I need everything fittedฉันรุ้ว่ามันสวย แต่ฉันต้องการให้มันดูเข้ารูป The Dark Night (2008)
I'm getting a dress fitted at reem acra,/ ฉันกำลังลองชุดที่ Reem ACRA Seder Anything (2009)
Howard, if you can't fold a fitted sheet, you cannot work at Sheets 'N' Things.ฮาวเวิร์ด ถ้าเธอพับผ้าไม่เป็น เธอก็ทำงานที่ ชีตส์ แอนด์ ธิงส์ ไม่ได้ Pilot (2009)
You need to get back home and get fitted with a new conversion device.แกต้องกลับไปบ้าน แล้วไปติดตั้งอุปกรณ์เปลี่ยนร่างเสียใหม่ Momentum Deferred (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fittedAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
fittedHe fitted his schedule to mine.
fittedI couldn't find any hat that fitted me any that store.
fittedShe fitted me out with the money.
fittedTom is fitted to become a businessman.
fittedWe fitted ourselves out for skiing.
fittedWhen my home had an extension built I only had this room fitted with soundproofing and an internal lock.
fittedYou should get the job for which you are best fitted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกระชับ[N] tightness, See also: fittedness, Syn. ความตึง, ความรัดรึง, ความแนบแน่น, Example: ความกระชับของกางเกงทำให้นักวิ่งวิ่งได้เร็วขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FITTED    F IH1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitted    (v) (f i1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbauküche {f}fitted kitchen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card) [Add to Longdo]
好適[こうてき, kouteki] (adj-na,n) ideal; fit; fitted; fitting; suitable [Add to Longdo]
適さない[てきさない, tekisanai] (adj-i) unsuited; unfit; ill-fitted [Add to Longdo]
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen) [Add to Longdo]
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
櫓杭;艪杭[ろぐい, rogui] (n) (See 入れ子) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
櫓臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 櫓杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, ] fitted bed sheet [Add to Longdo]
装有[zhuāng yǒu, ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ, / ] fitted with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, v. t. [imp. & p. p. {Fitted}; p. pr. & vb. n.
   {Fitting}.]
   1. To make fit or suitable; to adapt to the purpose intended;
    to qualify; to put into a condition of readiness or
    preparation.
    [1913 Webster]
 
       The time is fitted for the duty.   --Burke.
    [1913 Webster]
 
       The very situation for which he was peculiarly
       fitted by nature.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to a required form and size; to shape aright; to
    adapt to a model; to adjust; -- said especially of the
    work of a carpenter, machinist, tailor, etc.
    [1913 Webster]
 
       The carpenter . . . marketh it out with a line; he
       fitteth it with planes.        --Is. xliv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with something that is suitable or fit, or that
    is shaped and adjusted to the use required.
    [1913 Webster]
 
       No milliner can so fit his customers with gloves.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To be suitable to; to answer the requirements of; to be
    correctly shaped and adjusted to; as, if the coat fits
    you, put it on.
    [1913 Webster]
 
       That's a bountiful answer that fits all questions.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That time best fits the work.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To fit out}, to supply with necessaries or means; to
    furnish; to equip; as, to fit out a privateer.
 
   {To fit up}, to furnish with things suitable; to make proper
    for the reception or use of any person; to prepare; as, to
    fit up a room for a guest.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fitted
   adj 1: being the right size and shape to fit as desired; "a
       fitted overcoat"; "he quickly assembled the fitted
       pieces"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top