ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fission

F IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fission-, *fission*
Possible hiragana form: ふぃっしおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fission(n) การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอม (ทางฟิสิกส์), Syn. nuclear fission
fission(n) การแบ่งเซลล์ (ทางชีววิทยา), See also: การแตกตัวของเซลล์, การแบ่งตัวของเซลล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fission(ฟิส'เชิน) n. การแยกออก, การแบ่งเซลล์, การแตกแยกออก, การแบ่งตัว, การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นอะตอมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า และเกิดพลังงานขึ้นอย่างมหาศาล
fissionableadj. ซึ่งแตกตัวได้, ซึ่งแบ่งตัวได้., See also: fisionability
nuclear fissionn. การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมเป็นนิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่า และมีการปล่อยพลังงานออก

English-Thai: Nontri Dictionary
fission(n) การแตกแยก, การแยก, การแตกตัว, การแบ่งตัว, การแบ่งเซลล์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fissionการแบ่งแยกตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fission tracksรอยแบ่งแยกนิวเคลียส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fission-track datingการหาอายุจากรอยแบ่งแยกนิวเคลียส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fissionฟิชชัน, การแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Fissionการแตกสลาย [การแพทย์]
Fission chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส [นิวเคลียร์]
Fission effectปฏิกิริยาฟิชชั่น, Example: ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากการใช้อนุภาคนิวตรอนหรืออนุภาคอื่น ยิงเข้าไปที่นิวเคลียสของธาตุหนัก แล้วทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่ 2 นิวเคลียส ที่มีมวลใกล้เคียงกัน และมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อ นิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสเดิม ขบวนการฟิชชั่นที่เกิดขึ้นนี้ จะมีนิวตรอนอิสระเกิดขึ้นด้วย นิวตรอนอิสระนี้จะไปชนนิวตรอนอื่นของ ธาตุ เช่น ยูเรเนียม ก็จะเกิดฟิชชั่นต่อไปอีก เรียกว่า "ปฏิกิริยาลูกโซ่" ซึ่งต่อเนื่องกันไปไม่หยุดยั้ง และจะเกิดพลังงานมหาศาล แนวความคิดนี้ถูกนำไปใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fission fragmentsชิ้นส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส, นิวเคลียสสองชนิดที่เกิดจากการแบ่งแยกนิวเคลียส มีมวลเชิงอะตอมปานกลางและมีกัมมันตภาพรังสี คำนี้ใช้หมายถึง <font color="#8b0000">ผลผลิตปฐมภูมิการแบ่งแยกนิวเคลียส</font>ด้วย [นิวเคลียร์]
Fission gasesแก๊สฟิชชัน, <font color="#8b0000">ผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส</font>ที่มีสถานะเป็นแก๊ส เช่น คริปทอนและซีนอน ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Fission productsผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียส, <font color="#8b0000">นิวไคลด์กัมมันตรังสี</font>ที่เกิดจาก<font color="#8b0000">การแบ่งแยกนิวเคลียส</font>ของธาตุหนัก รวมถึงนิวไคลด์ที่เกิดจากการสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเหล่านั้น [นิวเคลียร์]
fission reactionปฏิกิริยาฟิชชัน, ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสของธาตุหนัก  เช่น ยูเรเนียม 235 พลูโตเนียม 239 เป็นต้น แล้วทำให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นธาตุใหม่ที่เบากว่าเดิม และเกิดนิวตรอนใหม่ 2-3 ตัวพร้อมกับพลังงานจำนวนหนึ่งนิวตรอนใหม่นี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fission yieldฟิชชันยีลด์, ร้อยละของนิวไคลด์ใดๆ ต่อนิวไคลด์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการแบ่งแยกนิวเคลียส หรือหมายถึงพลังงานที่ปล่อยจากการแบ่งแยกนิวเคลียสในการระเบิดแบบเทอร์โมนิวเคลียร์ เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่ปล่อยจาก<font color="#8b0000">การหลอมนิวเคลียส</font> [นิวเคลียร์]
Fission, Binaryการแบ่งตัวตามแบบของบัคเตรี, เพิ่มจำนวนโดยแยกตัวเป็นสอง, การแบ่งตัวแบบไบนารีฟิชชัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why I spent the last two years gathering all the necessary elements just to make do-it-yourself nuclear fission a reality.นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงใช้เวลา 2 ปีที่แล้วในการรวบรวมวัตถุดิบที่จำเป็น เพื่อทำระเบิดนิวเคลียร์ทำมือให้เป็นความจริง Page Turner (2008)
Wedding rings and nuclear fission areแหวนแต่งงาน กับการปฏิกิริยานิเคลียร์เป็น The Damage a Man Can Do (2008)
They're going to need a 40% fission blast.แต่พวกมันต้องทำการเติมพลังก่อนเป็นอย่างแรกใช่ไหม? The Eleventh Hour (2010)
Look, this is just speculation, but unlike a chemical or fission explosion, fusion reactions release about four billion times more energy than the hydrogen oxygen mixture that powers the main engines of the Space Shuttle and 100 times more than the fusion reactionsดูเหมือนนี่เป็นเพียงการคาดดารณ์ แต่ไม่ชอบ เคมี หรือ ระเบิดฟิชชั่นเลย ฟิวชั่น เป็นการปล่อยพลังงานมากกว่า 4 พันล้านต่อครั้ง Fast Times (2012)
the ability for your body to process fission and fusion.ความสามารถทำให้ร่างของนายสร้างปฏิกิริยา ฟิชชั่น และ ฟิวชั่น The Fury of Firestorm (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน[patikiriyā niūkhlīa fitchan] (n, exp) FR: fission nucléaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FISSION F IH1 SH AH0 N
FISSIONABLE F IH1 SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fission (n) fˈɪʃən (f i1 sh @ n)
fissionable (j) fˈɪʃənəbl (f i1 sh @ n @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裂变[liè biàn, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fission #36,503 [Add to Longdo]
裂变材料[liè biàn cái liào, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fissionable material [Add to Longdo]
裂变武器[liè biàn wǔ qì, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] fission weapon [Add to Longdo]
裂变炸弹[liè biàn zhà dàn, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] fission bomb [Add to Longdo]
裂变产物[liè biàn chǎn wù, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄔㄢˇ ㄨˋ, / ] fission products [Add to Longdo]
裂变碎片[liè biàn suì piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] fission fragment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaltpilz { m } | Spaltpilze { pl }fission fungus | fission fungi [Add to Longdo]
Spaltprodukt { n } [ phys. ]fission product [Add to Longdo]
Spaltspurendatierung { f }fission track dating [Add to Longdo]
Spaltung { f } | Spaltungen { pl }fission | fissions [Add to Longdo]
Spaltwirkungsquerschnitt { m }fission cross-section [Add to Longdo]
Zellteilung { f }; Fission { f } [ biol. ] | Zellteilungen { pl }; Fissionen { pl }fission | fissions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核分裂[かくぶんれつ, kakubunretsu] (n) (1) nuclear fission; (2) karyokinesis (division of a cell nucleus during mitosis or meiosis); (P) [Add to Longdo]
核分裂生成物[かくぶんれつせいせいぶつ, kakubunretsuseiseibutsu] (n) fission product [Add to Longdo]
原子核分裂[げんしかくぶんれつ, genshikakubunretsu] (n) nuclear fission [Add to Longdo]
分体[ぶんたい, buntai] (n) fission [Add to Longdo]
分裂性[ぶんれつせい, bunretsusei] (n) fissionable [Add to Longdo]
分裂物質[ぶんれつぶっしつ, bunretsubusshitsu] (n) fissionable materials [Add to Longdo]
裂開[れっかい, rekkai] (n, vs) dehiscence; cleavage; fission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fission \Fis"sion\, n. [L. fissio. See {Fissure}.]
   1. A cleaving, splitting, or breaking up into parts.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) A method of asexual reproduction among the lowest
    (unicellular) organisms by means of a process of
    self-division, consisting of gradual division or cleavage
    of the into two parts, each of which then becomes a
    separate and independent organisms; as when a cell in an
    animal or plant, or its germ, undergoes a spontaneous
    division, and the parts again subdivide. See
    {Segmentation}, and {Cell division}, under {Division}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A process by which certain coral polyps,
    echinoderms, annelids, etc., spontaneously subdivide, each
    individual thus forming two or more new ones. See
    {Strobilation}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) The act or process of disintegration of an
    atomic nucleus into two or more smaller pieces; called
    also nuclear fission. The process may be spontaneous or
    induced by capture of neutrons or other smaller nuclei,
    and usually proceeds with evolution of energy.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fission
   n 1: reproduction of some unicellular organisms by division of
      the cell into two more or less equal parts
   2: a nuclear reaction in which a massive nucleus splits into
     smaller nuclei with the simultaneous release of energy [syn:
     {fission}, {nuclear fission}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top