ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

first base

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first base-, *first base*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first base[SL] ขั้นแรกของความสัมพันธ์ทางเพศ คือ การจูบและจับเหนือสะโพก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Hey, Manolin, come on. - Play first base.เฮ้ แมโนลิน มาสิ เล่นฐานแรก The Old Man and the Sea (1958)
Was I sitting on the first base side?- ผมนั่งอยู่เยื้องไปทางขวารึเปล่า - ใช่ Field of Dreams (1989)
Tell Tyler I'll give him a call from first base camp after I set up that fiber optic.บอกเทเลอร์ด้วย ฉันจะเรียกเขาจากฐานที่พัก หลังจากที่ฉันติดตั้งไฟเบอร์ออฟติคแล้วนะ The Cave (2005)
And... First Base, Second Base, Third Base, Sit.มานั่งนี่เลย ตรงนี้ และ ตรงนี้ Something's Coming (2007)
First base.เบสแรก Turning Biminese (2008)
First base?ฐานแรก Brave New World (2008)
- Finally he got to first base.- ได้แฟนกับซักที Zombieland (2009)
The first baseball you ever hit.ลูกเบสบอลลูกแรกที่คุณเคยตี Legion (2009)
I'm afraid that I'm not gonna see him take his first steps or... throw his first baseball.กลัว จะไม่เห็นลูกเดินครั้งแรก หรือการเล่นเบสบอลครั้งแรก Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
My hot oils, my nasty lingerie, heh, but every time we get cozier than first base, he goes running' like somebody lit a fire in his whiteys.ทั้งน้ำมันหอมระเหย ชั้นในสุดเปรี้ยว หืม แต่ทุกครั้งเราก็ไปได้แค่ด่านแรก เขาจะวิ่งหนีเหมือนใครมาจุดไฟในตัว Release Me (2009)
That was amazing. I've never gone to first base before.ประหลาดมากเลย ฉันไม่เคยทำได้เลยนะ Vampires Suck (2010)
Rita was taking him to his first baseball game.ริต้าได้รับการพาเขาไปเกมเบส บอลครั้งแรกของเขา Jack Reacher (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
first baseHe threw the ball to first base.
first baseThe first baseman is the Achilles heel of our team.
first baseThe first baseman tagged the runner out.
first baseWe've just got to first base.
first baseWith first base open, he walked the batter.

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball) [Add to Longdo]
ファースト[, fa-suto] (n,adj-no) (1) first; (2) (abbr) first baseman; first base; (3) fast; (P) [Add to Longdo]
ファーストベース[, fa-sutobe-su] (n) first base [Add to Longdo]
ファストカンバス[, fasutokanbasu] (n) first base (baseball) (wasei [Add to Longdo]
一直[いっちょく, icchoku] (n) lining out to first base [Add to Longdo]
一塁[いちるい, ichirui] (n) first base; (a) fort; (P) [Add to Longdo]
一塁手[いちるいしゅ, ichiruishu] (n) first baseman [Add to Longdo]
振り逃げ[ふりにげ, furinige] (n) reaching first base safely due to opponent's error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 first base
   n 1: the base that must be touched first by a base runner in
      baseball
   2: the fielding position of the player on a baseball team who is
     stationed at first of the bases in the infield (counting
     counterclockwise from home plate) [syn: {first base},
     {first}]
   3: the initial stage in accomplishing something; "we didn't get
     to first base with that approach"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top