ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firme

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firme-, *firme*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green

English-Thai: Nontri Dictionary
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I certainly have a firmer grasp on reality now.ฉันแน่ใจว่าฉันมองเห็นความเป็นจริงชัดขึ้นนะ How About a Friendly Shrink? (2010)
Or perhaps you could try taking a firmer hand.หรือบางที เธอน่าจะหาอะไรมาให้พวกเค้าเลี้ยงนะ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Tie it a bit firmer.นายต้องผูกให้แน่นหน่อย อย่างน้อยต้องสามรอบ... Flower Boy Ramyun Shop (2011)
A strategy taking firmest hold.กลยุทธ์ที่จะกลายเป็นที่ยึดที่มั่น Separate Paths (2013)
Then I saw the gal, she firmed up my backbone.แล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนนี้ เธอทำให้ผมกล้า Fences (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firmeIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทตัวแทน[n. exp.] (børisat tūathaēn) EN: agency ; firm ; company   FR: firme [f] ; compagnie [f]
คอนเฟิร์ม[n.] (khønfoēm) EN: confirm   FR: confirmer
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple   FR: personne handicapée [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled   FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMED    F ER1 M D
FIRMER    F ER1 M ER0
FIRMEST    F ER1 M AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmed    (v) fˈɜːʴmd (f @@1 m d)
firmer    (j) fˈɜːʴmər (f @@1 m @ r)
firmest    (j) fˈɜːʴmɪst (f @@1 m i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Firmen...corporate [Add to Longdo]
Firmenanwalt {m}; Firmenanwältin {f}corporate lawyer [Add to Longdo]
Firmenbild {n}; Firmenerscheinungsbild {n}corporate design [Add to Longdo]
Firmenimage {n}corporate identity [Add to Longdo]
Firmeninhaber {m} | Firmeninhaber {pl}firm owner | firm owners [Add to Longdo]
Firmenkultur {f}corporate culture [Add to Longdo]
Firmenkundeneinlage {f}corporate account deposit [Add to Longdo]
Firmenname {m}company name [Add to Longdo]
Firmenschild {n}nameplate [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}sign of company | signs of companies [Add to Longdo]
Firmenschild {n} | Firmenschilder {pl}signboard | signboards [Add to Longdo]
Firmensitz {m}office; principal office [Add to Longdo]
Firmensprecher {m}; Firmensprecherin {f}liason officer of a firm [Add to Longdo]
Firmenwerbung {f}corporate advertising [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data [Add to Longdo]
小締まり[こじまり, kojimari] (n) firmer tendency [Add to Longdo]
未確認[みかくにん, mikakunin] (n,adj-f) (See 未確認情報,未確認飛行物体) unconfirmed; unidentified [Add to Longdo]
未確認情報[みかくにんじょうほう, mikakuninjouhou] (n) unconfirmed information [Add to Longdo]
未確認生物[みかくにんせいぶつ, mikakuninseibutsu] (n) (See UMA・ユーマ,未確認飛行物体) mysterious and unconfirmed animals (e.g. chupacabra, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  firme
   1. fast; firm; stable
   2. stable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top