ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fireboat

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fireboat-, *fireboat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fireboat[N] เรือดับเพลิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fireboatn. เรือดับเพลิง

English-Thai: Nontri Dictionary
fireboat(n) เครื่องดับเพลิง,เรือดับเพลิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
消防船[しょうぼうせん, shoubousen] (n) fire boat; fireboat [Add to Longdo]
消防艇[しょうぼうてい, shouboutei] (n) fireboat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fireboat
      n 1: a boat equipped to fight fires on ships or along a
           waterfront

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top