ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fil

F IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fil-, *fil*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., See also: a full-length motion picture, Syn. full-length movie

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fila(n) เส้นใย, See also: สิ่งที่เหมือนเส้นใย, Syn. filum
file(n) แฟ้มเอกสาร, See also: แฟ้มเก็บเอกสาร, Syn. folder, filing, repository
file(n) แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
file(n) เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
file(n) แถว, See also: แถวที่เรียง, คอลัมน์, Syn. column, line, row
file(vt) จัดเข้าแฟ้ม, See also: จัดเก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเข้าไฟล์, ใส่แฟ้ม
file(vt) ยื่นฟ้อง, See also: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง
file(vt) ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์, See also: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว
file(vi) เดินแถว, See also: เดินเรียงแถว
file(n) ตะไบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filamentn. เส้นใย, เส้นใยเล็ก ๆ , เส้นละเอียด., See also: filamentary adj. filamentous adj., Syn. thread, fiber
filar(ไฟ' ละ) adj. เกี่ยวกับเส้นด้ายหรือเส้นใย
filariasis(ฟิลละไร' อะซิส) n. การเป็นพยาธิจำพวก filarial
filaturen. การสาวไหมหรือเส้นด้าย
filch(ฟิลชฺ) vt. ลักเล็กขโมยน้อย, หยิบฉวย, ฉกชิง., See also: filcher n., Syn. steal
file(ไฟลฺ) { filed, filing, files } n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร, ปึกเอกสาร, เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง, หมวดเอกสาร, แถวเรียง, ตารางเรียง, ตะไบ, คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม, เก็บเอกสาร, ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง, ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล"
file allocation tableตารางการจัดสรรแฟ้มใช้ตัวย่อว่า FAT (อ่านว่า แฟ็ต) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น
file attributeลักษณะประจำของแฟ้มข้อมูลหมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลแต่ละแฟ้ม ว่าเป็นแฟ้มประเภทใด เช่น ซ่อนไว้ (hidden) อ่านได้อย่างเดียว (read only) แก้ไขหรือ ลบทิ้งไม่ได้ (locked) ฯลฯ การเปลี่ยนคุณลักษณะของแฟ้ม ข้อมูล มิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในแฟ้ม แต่จะมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ แฟ้มข้อมูลนั้น เช่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็นประเภท "ซ่อนไว้ " ก็จะหาไม่พบในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
file control blockกลุ่มแฟ้มข้อมูลใช้ตัวย่อว่า FCB เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล ที่อยู่เป็น กลุ่ม ซึ่งพวกนักเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่จะต้องรู้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
filament(n) สายใย, เส้นใย, ใย, ลวดเล็กๆ
filch(vt) ลักเล็กขโมยน้อย, ฉกฉวย, ฉกชิง, ขโมย
file(n) แฟ้ม, ตะไบ, แถวตอน, ที่เก็บเอกสาร
file(vi) เดินเรียงแถว, ยื่นข้อเสนอ, ยื่นคำร้อง
file(vt) ถู, ตะไบ, เก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเอกสาร
filet(n) ชิ้นปลาที่ไม่มีก้าง, ปลาแผ่น, เนื้อแผ่น, เนื้อแห้ง
filial(adj) ของลูกต่อบิดามารดา, เกี่ยวกับพันธุกรรม
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน, โจรสลัด
filigree(n) เครื่องประดับ, ลวดลายประดับ
filings(n) ขี้ตะไบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filamentฟิลาเมนต์ [ มีความหมายเหมือนกับ cathode ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filament๑. ก้านชูอับเรณู๒. สายเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
filament currentกระแสฟิลาเมนต์ [ มีความหมายเหมือนกับ cathode current ] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
filamentousคล้ายเส้นด้าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file๑. สำนวนเอกสาร๒. สำนวนความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fileแฟ้ม, แฟ้มข้อมูล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
file allocation table (FAT)ตารางการจัดสรรแฟ้ม (แฟต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
file conversionการแปลงสภาพแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
filamentไส้หลอด, ตัวนำไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบของหลอดวิทยุ หลอดโทรทัศน์ หรือหลอดไฟฟ้า เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปไส้หลอดจะร้อนให้แสงสว่างหรือปล่อยอิเล็กตรอนได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
filamentก้านชูอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรตัวผู้ของพืชดอก  ลักษณะเป็นก้านยาว มีอับละอองเรณูติดอยู่ตรงส่วนปลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filament Complexesสิ่งเล็กๆ [การแพทย์]
Filamentousรูปร่างเป็นเส้นใย, รูปร่างเป็นเส้น [การแพทย์]
Filamentous Rodลักษณะเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
Filamentsหอก, เส้นเล็กๆ, เส้นไย, ฟีลาเมนฑ์, ปล้องสั้นๆ, สายใยละเอียด, สายใย, ผอมบางและยาว, การแตกแขนงสายใย, เส้นสาย, เป็นสาย, เส้น [การแพทย์]
Filaments, Terminalเทอร์มินัลฟิลาเม้นต์ [การแพทย์]
Filaments, Thickเส้นใยหนา [การแพทย์]
Filaments, Thinเส้นใยบาง [การแพทย์]
Filariaพยาธิฟิลาเรีย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
filial piety(n) ความกตัญญูกตเวที
filing a caseฟ้องคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
filAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
filAll the films are boring.
filAll you have to do is fill in this form.
filAll you have to do is fill the blanks below.
filAmerican films are more popular than those of any other country.
filAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
filAre there any good films on this week?
filAre there reserved seats for this film?
fil"Are you from Australia?" asked the Filipino.
filAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
filA smell of lilies filled the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดฟัน(v) fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai Definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
ตู้เก็บเอกสาร(n) file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ซกมก(adj) dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
การถ่ายทำภาพยนตร์(n) shooting, See also: filming
บทภาพยนตร์(n) films cript, See also: movie script, shooting script
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย(n) leading man, See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง(n) leading lady, See also: film actress, film star, star
พนักงานสารบรรณ(n) filing clerk, Syn. พนักงานเก็บเอกสาร
แฟ้ม(n) file, See also: folder, binder, dossier, Example: ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล, Count Unit: แฟ้ม, Thai Definition: ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
ไฟล์(n) file, Syn. แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล, Example: เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์, Count Unit: ไฟล์, Thai Definition: ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out  FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรจุ[banju] (v) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain  FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บรรลุ[banlu] (v) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill  FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[banlu paomāi] (v, exp) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill  FR: réussir ; atteindre un objectif
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [ f ] ; carte rechargeable [ f ]
เบคอน[bēkhøn] (n) EN: bacon  FR: bacon [ m ] ; filet de porc fumé et maigre [ m ]
บริษัทลูก[børisat lūk] (n, exp) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company  FR: filiale [ f ]
บริษัทแม่[børisat maē] (n, exp) EN: parent company  FR: société mère [ f ] ; société fille [ f ]
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [ m ] ; script [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIL F IH1 L
FILO F IY1 L OW0
FILE F AY1 L
FILL F IH1 L
FILA F AY1 L AH0
FILM F IH1 L M
FILET F IH0 L EY1
FILED F AY1 L D
FILIP F IH1 L IH0 P
FILCH F IH1 L CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
file (v) fˈaɪl (f ai1 l)
fill (v) fˈɪl (f i1 l)
film (v) fˈɪlm (f i1 l m)
filch (v) fˈɪltʃ (f i1 l ch)
filed (v) fˈaɪld (f ai1 l d)
files (v) fˈaɪlz (f ai1 l z)
fills (v) fˈɪlz (f i1 l z)
filly (n) fˈɪliː (f i1 l ii)
films (v) fˈɪlmz (f i1 l m z)
filmy (j) fˈɪlmiː (f i1 l m ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影片[yǐng piàn, ㄧㄥˇ ㄆㄧㄢˋ, ] film; movie #2,539 [Add to Longdo]
档案[dàng àn, ㄉㄤˋ ㄢˋ, / ] file; record; archive #3,316 [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full #4,857 [Add to Longdo]
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, ] film; movie; film reel; gramophone record #6,397 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] filial #6,493 [Add to Longdo]
电影节[diàn yǐng jié, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] film festival #8,009 [Add to Longdo]
影迷[yǐng mí, ㄧㄥˇ ㄇㄧˊ, ] film enthusiast #13,388 [Add to Longdo]
孝顺[xiào shùn, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄣˋ, / ] filial piety #15,297 [Add to Longdo]
影星[yǐng xīng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄥ, ] film star #17,154 [Add to Longdo]
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, / 滿] fill to overflowing #18,964 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Film(n) |der, pl. Filme| ภาพยนต์
Filme(n) |pl.|, See also: der Film
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.
Stummfilm(n) |der, pl. Stummfilme| ภาพยนตร์ที่มีเฉพาะภาพไม่มีเสียงประกอบ = silent movie
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Filtration { f } | Filtrationen { pl }การหมักและซึมผ่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
File { n }; Datei { f } [ comp. ] | Files { pl }; Dateien { pl }file | files [Add to Longdo]
Filegröße { f } [ comp. ]filesize [Add to Longdo]
Filemaske { f } [ comp. ]filemask [Add to Longdo]
Filename { m } [ comp. ] | Filenamen { pl }filename | filenames [Add to Longdo]
Fileserver { m } [ comp. ]file server [Add to Longdo]
Filet { n } [ cook. ]fillet [Add to Longdo]
Filet { n } (zum Braten) | Filets { pl }piece of sirloin; piece of tenderloin | tenderloins [Add to Longdo]
Filetbraten { m } [ cook. ]roast fillet [Add to Longdo]
Filetyp { m }; Dateityp { m } [ comp. ]filetype [Add to Longdo]
Filiale { f } | Filialen { pl }branch (office); subsidiary; chain store | branches; subsidiaries [Add to Longdo]
Filialleiter { m }; Niederlassungsleiter { m }branch manager [Add to Longdo]
Filigran { n }; Filigranarbeit { f }filigree [Add to Longdo]
Film { m } (TV; Kino)film; movie [ Am. ] [Add to Longdo]
Film { m }; Schicht { f }; Belag { m } | Filme { pl }film | films [Add to Longdo]
Film/Buch über die Vorgeschichte eines erfolgreichen Films/Buchesprequel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fille, -s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว, Ant. garcon, fils
film, -s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, Ant. fille
petite-fille(n) |f, pl. petite-filles| หลานสาว, Ant. petit-fils
petit-fils(n) |m, pl. petit-fils| หลานชาย, Ant. petite-fille

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
映画[えいが, eiga] (n, adj-no) movie; film; (P) #100 [Add to Longdo]
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
ファイル[fairu] (n, vs) file; (P) #137 [Add to Longdo]
アニメ[anime] (n, adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) #271 [Add to Longdo]
[かん, kan] (n, ctr) volume (of book); reel (of film) #343 [Add to Longdo]
参照[さんしょう, sanshou] (n, vs) reference; bibliographical reference; consultation; browsing (e.g. when selecting a file to upload on a computer); checking out; (P) #418 [Add to Longdo]
制作[せいさく, seisaku] (n, vs) (1) work (film, book); (2) production; creation; (P) #422 [Add to Longdo]
追加[ついか, tsuika] (n, vs, adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P) #531 [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) #808 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
オープンファイル[おーぷんふぁいる, o-punfairu] open file [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
カルマンフィルター[かるまんふぃるたー, karumanfiruta-] Kalman filter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
撮影所[さつえいじょ, satsueijo] Filmatelier [Add to Longdo]
映画[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top