ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ferrule

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferrule-, *ferrule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferrule[N] หัวหุ้มยางหรือโลหะสำหรับครอบยอดร่มหรือไม้เท้า, See also: แถบยางหรือโลหะสำหรับครอบ, ปลอกยาง, ปลอกโลหะ
ferrule[VT] ใส่หัวหุ้มยางหรือโลหะ, See also: ใส่ปลอก, ใส่ที่ครอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferrule(เฟอ'เริล) n.,v. (ใส่) หัวหุ้ม,แถบโลหะยึดรากฟัน,ที่รัดโลหะหุ้มโลหะ,สายครอบ,สายยึด., Syn. ferule

English-Thai: Nontri Dictionary
ferrule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ferruleปลอกดักเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ferruleเฟอร์รูล [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอกมีด[N] sheath, See also: ferrule, a knife sheath, Syn. ปลอก, ปลอกโลหะ, ฝักดาบ, Example: ปลอกมีดอันนี้เขียนลายไว้สวยงาม, Count unit: ปลอก, Thai definition: ที่สวมมีด
ปลอก[N] sheath, See also: ferrule, cover, encasement, case, Syn. ฝัก, ซอง, Thai definition: เครื่องที่ทำสำหรับสวมสิ่งของต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: sheath ; ferrule ; knife sheath   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferrule (n) fˈɛruːl (f e1 r uu l)
ferrules (n) fˈɛruːlz (f e1 r uu l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusswiderstand {m} [electr.]ferrule resistor [Add to Longdo]
Ringbeschlag {m} | Ringbeschläge {pl}ferrule | ferrules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェルウル[, feruuru] (n) ferrule; (P) [Add to Longdo]
石突き[いしづき, ishiduki] (n) shoe; ferrule (of an umbrella); butt end (of a lance); hard tip (of mushroom) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thimble \Thim"ble\, n. [OE. thimbil, AS. ??mel, fr. ??ma a
   thumb. [root]56. See {Thumb}.]
   1. A kind of cap or cover, or sometimes a broad ring, for the
    end of the finger, used in sewing to protect the finger
    when pushing the needle through the material. It is
    usually made of metal, and has upon the outer surface
    numerous small pits to catch the head of the needle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) Any thimble-shaped appendage or fixure.
    Specifically:
    (a) A tubular piece, generally a strut, through which a
      bolt or pin passes.
    (b) A fixed or movable ring, tube, or lining placed in a
      hole.
    (c) A tubular cone for expanding a flue; -- called
      {ferrule} in England.
      [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A ring of thin metal formed with a grooved
    circumference so as to fit within an eye-spice, or the
    like, and protect it from chafing.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferrule \Fer"rule\ (f[e^]r"r[i^]l or f[e^]r"r[.u]l; 277), n.
   [Formerly verrel, F. virole, fr. L. viriola little bracelet,
   dim. of viriae, pl., bracelets; prob. akin to viere to twist,
   weave, and E. withe. The spelling with f is due to confusion
   with L. ferrum iron.] [Sometimes spelled {ferule}.]
   1. A ring or cap of metal put round a cane, tool, handle, or
    other similar object, to strengthen it, or prevent
    splitting and wearing.
    [1913 Webster]
 
   2. (Machinery) Any of various circular or cylindrical metal
    objects used at joints in a tube, pipe, or rod, especially
    to assist making a tight seal at a joint.
    [PJC]
 
   3. Hence: (Steam Boilers) A bushing for expanding the end of
    a flue to fasten it tightly in the tube plate, or for
    partly filling up its mouth.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: (Chemistry) A bushing used at the joints of metal
    tubing in HPLC equipment to make a tight seal.
    [PJC]
 
   5. (Fishing) One of several small rings at the top of a
    casting rod which holds the fishing line. --RHUD
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferrule
   n 1: a metal cap or band placed on a wooden pole to prevent
      splitting [syn: {ferrule}, {collet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top