Search result for

faul

(153 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faul-, *faul*
English-Thai: Longdo Dictionary
default riskความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดจ่ายเงิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fault[N] ข้อผิดพลาด, See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ, Syn. error, mistake, defect, flaw, Ant. virtue
fault[VT] ตำหนิ, See also: ติ, ติเตียน, Syn. criticize
fault[N] รอยเลื่อนของเปลือกโลก, See also: รอยแตก
faulty[ADJ] ซึ่งมีข้อผิดพลาด, See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งมีตำหนิ, Syn. impaired, imperfect, Ant. sound
faultily[ADV] อย่างผิดพลาด, See also: อย่างบกพร่อง, อย่างเสียหาย, Syn. badly, incompletely
faultless[ADJ] ซึ่งไม่ผิดพลาด, See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, สมบูรณ์แบบ, Syn. flawless, unquestionable, Ant. refutable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
fault planeแนวแตก,แนวเคลื่อนลง
faultless(ฟอลทฺ'ลิส) adj. ไม่มีความผิด,สมบูรณ์., See also: faultlessness n., Syn. perfect,ideal
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
default(ดิฟอลทฺ') v.,n. (การ) ไม่ยอมชำระหนี้,ไม่เข้าร่วมแข่ง,แพ้การแข่งขันเนื่องจากไม่มาแข่ง,ไม่ปฏิบัติตามสัญญา,แพ้คดีเพราะไม่ยอมมาศาล,ทางเลือกก่อนเมื่อไร้ทางเลือก, Syn. failure ค่าโดยปริยายค่าเริ่มต้นหมายถึง ค่าค่าหนึ่งที่กำหนดไว้ในโปรแกรมสำเร็จ (ทุกโปรแกรม) ให้เป็นค่าที่ใช้ในตอนเริ่มต้นโปรแกรม ทุกครั้งที่เรียกโปรแกรมนี้ใช้ คอมพิวเตอร์ก็จะใช้ค่าที่ตั้งไว้นี้ เช่น ในโปรแกรม Page Maker กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ว่า ให้ขนาดของหน้าเป็น A4 ทุกครั้งที่มีการเรียกใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ก็จะกำหนดขนาดของหน้ามาเป็น A4 ก่อนเสมอ หากต้องการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ย่อมทำได้
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
faultfinding(adj) คอยจับผิด,ชอบหาเรื่อง,ชอบวิจารณ์
faultfinding(n) การจับผิด,พวกชอบหาเรื่อง,พวกชอบวิจารณ์
faultless(adj) ไม่ผิด,ไม่ผิดพลาด,ถูกต้อง,สมบูรณ์,ไม่เสียหาย
faulty(adj) มีผิด,ซึ่งบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด,ผิดๆถูกๆ
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
default(vt) ผิดสัญญา,ผิดนัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ละเลย,เพิกเฉย,ขาดแคลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faultความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faultความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultความผิดพร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultรอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault avoidanceการเลี่ยงความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fault basinแอ่งรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault blockบล็อกรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault complexรอยเลื่อนซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault gouge; clay gouge; gougeผงรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fault lineแนวรอยเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม
รอยแตกในชั้นเปลือกโลกที่มีการเลื่อนไถลขนานไป กับ พื้นผิวรอยแตก เกิดขึ้นได้ในหินทุกชนิดแต่ที่เห็นชัดได้แก่ชั้นหินตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
faultfault, รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fault Basin แอ่งรอยเลื่อน
แอ่งที่เกิดจากการยุบตัวลงของพื้นที่เนื่องจาก รอยเลื่อน เช่น แอ่งเชียงใหม่ แอ่งเพชรบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
fault gougefault gouge, ผงรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน
หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
fault scarpfault scarp, ผารอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault setfault set, ชุดรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault systemfault system, ระบบรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
fault toleranceการทนต่อความผิดพร่อง [คอมพิวเตอร์]
fault zonefault zone, เขตรอยเลื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is my fault.เป็นความผิดของผมเอง 0-8-4 (2013)
It's not my fault you're so insecure.มันไม่ใช้ความผิดฉันที่เธอจะรู้สึกไม่ปลอดภัย The Serena Also Rises (2008)
And I'm sure it's not your fault you're so conceited.ฉันว่ามันไม่ใช่ความผิดเธฮหรอก ดูเธอภูมิใจกับมันมากเลยนี่ The Serena Also Rises (2008)
Faulkner. It looked like a first editionFaulkner ดูเหมือนรุ่นแรก New Haven Can Wait (2008)
Making sure the Dean knows it's all my fault?จะบอกคณบดีว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉัน? New Haven Can Wait (2008)
Mom, please don't. This isn't her fault. Bed now.แม่ ได้โปรด อย่า นี่มันไม่ใช่ความผิดหล่อน ไปนอนเดี๋ยวนี้ There Might be Blood (2008)
New haven. Mom, this isn't blair's faultที่พึ่งใหม่ แม่ นี่มันไม่ใช่ความผิดพลาดของแบลร์นะ There Might be Blood (2008)
I know. I know it wasn't your fault.และผมก็ต้องเข้าโรงบาลเพราะหัวใจล้มเหลว Committed (2008)
This is your fault!นี่มันเป็นความผิดของแก่ Dead Space: Downfall (2008)
Not your fault.ไม่ใช่ความผิดคุณ Dead Space: Downfall (2008)
So you don't want her faults to be her fault.ดังนั้นคุณไม่ต้องการให้เป็นความผิดของเธอ Birthmarks (2008)
But they're someone's fault, and the other people you know are...แต่พวกเค้าบางคนทำผิดและมีแต่คนอื่นที่คุณรู้จัก.. Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faulEverybody has some faults.
faulNobody likes to be found fault with.
faulThe lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.
faulIt's not my fault.
faulI managed to get over the habit of finding fault with others.
faulBecause I wasn't looking where I was going I bumped into him when we passed. It wasn't his fault.
faulI cannot help liking him in spite of his many faults.
faulShe Has Her Faults Too.
faulThe new section chief seems to spend most of his time finding fault with the work of his men.
faulHe won't admit his fault.
faulIt's nobody's fault but yours. I'm determined that you're going to take (the) responsibility.
faulTom always finds fault with her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสีย[N] disadvantage, See also: fault, defect, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ, Ant. ข้อดี, Example: ข้อเสียของระบบนี้คือเปลี่ยนวงจรยาก, Count unit: ข้อ, Thai definition: จุดบกพร่องหรือส่วนที่มีคุณสมบัติไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
บกพร่อง[ADV] defectively, See also: faultily, Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ, Thai definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
การขัดข้อง[N] hitch, See also: fault, Example: เกิดการขัดข้องในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ข้อบกพร่อง[N] fault, See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming, Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย, Ant. ข้อดี, Example: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน, Count unit: ข้อ, ประการ
ข้อเสียหาย[N] fault, See also: flaw, mistake, error, Syn. ความเสียหาย, Example: ก่อนที่จะเซ็นสัญญาควรพิจารณาสัญญาให้ดี เพื่อกันข้อเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily   
ฟื้นฝอย[v.] (feūnføi) EN: carp ; find fault with   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
จับผิด[v. exp.] (japphit) EN: find faults ; find fault with   FR: prendre en défaut
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]
การค้างชำระ[] (kān khāng chamra) EN: default in payment ; delay in payment   
การขาดนัดพิจารณา[n.] (kān khāt nat phijāranā) EN: default   
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai chamra nī) EN: non-performance ; default   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUL    F AO1 L
FAULT    F AO1 L T
FAULL    F AO1 L
FAULK    F AO1 K
FAULTS    F AO1 L T S
FAULDS    F AO1 L D Z
FAULTY    F AO1 L T IY0
FAULKS    F AO1 K S
FAULTED    F AO1 L T AH0 D
FAULCON    F AO1 L K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fault    (v) (f oo1 l t)
faults    (v) (f oo1 l t s)
faulty    (j) (f oo1 l t ii)
faulted    (v) (f oo1 l t i d)
Faulkner    (n) (f oo1 l k n @ r)
faultier    (j) (f oo1 l t i@ r)
faultily    (a) (f oo1 l t i l ii)
faulting    (v) (f oo1 l t i ng)
faultiest    (j) (f oo1 l t i i s t)
faultless    (j) (f oo1 l t l @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
faul(adj) ขี้เกียจ, เกียจคร้าน
faulenzen(vi) |faulenzte, hat gefaulenzt| เกียจคร้าน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ เช่น Am Wochenende habe ich oft gefaulenzt z.B. im Bett gelesen und ferngesehen. วันเสาร์อาทิตย์ฉันมักอยู่ว่างๆ เฉยๆ ตัวอย่างเช่น โดยการอ่านหนังสือบนเตียงและดูทีวี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faulpelz {m}lazybones; slacker; sluggard; slug [Add to Longdo]
Faulenzer {m}; Bummler {m}loafer [Add to Longdo]
Faulenzer {m} | Faulenzer {pl}bum | bums [Add to Longdo]
Faulenzer {m}lazybones [Add to Longdo]
Faulenzer {m}loiterer [Add to Longdo]
Faulenzer {m}lounger [Add to Longdo]
Faulenzer {m} | Faulenzer {pl}sluggard | sluggards [Add to Longdo]
Faulenzer {m}; Schmarotzer {m}beachbum [Austr.] [slang] [Add to Longdo]
Faulenzer {m}; Müßiggänger {m}idler [Add to Longdo]
Faulenzerei {f}loafing [Add to Longdo]
Faulgas {n}fermentation gas [Add to Longdo]
Faulschlamm {m}digested sludge [Add to Longdo]
Faulheit {f}idleness [Add to Longdo]
Faulheit {f}laziness [Add to Longdo]
Faulheit {f}sloth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃもんを付ける[いちゃもんをつける, ichamonwotsukeru] (exp,v1) to pick a fight; to find fault [Add to Longdo]
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
ぼろを出す;襤褸を出す[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
コールドフォルト[, ko-rudoforuto] (n) {comp} cold fault [Add to Longdo]
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] (n) {comp} system fault [Add to Longdo]
ダブルフォールト[, daburufo-ruto] (n) double fault [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, ] fault; blame, #114 [Add to Longdo]
毛病[máo bìng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ, ] fault; defect; shortcomings, #7,483 [Add to Longdo]
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, / ] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired, #12,208 [Add to Longdo]
无瑕[wú xiá, ˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] faultless; perfect, #35,882 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] fault; glass fragment; quarrel, #44,207 [Add to Longdo]
错处[cuò chu, ㄘㄨㄛˋ ㄔㄨ˙, / ] fault, #89,538 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] fault; transgression, #92,925 [Add to Longdo]
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on, #108,450 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] fault; mistake, #281,439 [Add to Longdo]
一百一[yī bǎi yī, ㄧ ㄅㄞˇ ㄧ, ] faultless; impeccable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] system fault [Add to Longdo]
データ依存形障害[データいぞんがたしょうがい, de-ta izongatashougai] data-sensitive fault [Add to Longdo]
デフォルト[でふぉると, deforuto] default [Add to Longdo]
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance [Add to Longdo]
デフォルトデータ[でふぉるとでーた, deforutode-ta] default data [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
デフォルト設定[デフォルトせってい, deforuto settei] default setting (setup) [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
プログラム依存形障害[プログラムいぞんがたしょうがい, puroguramu izongatashougai] program-sensitive fault [Add to Longdo]
ページフォルト[ぺーじふぉると, pe-jiforuto] page fault [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
怠ける[なまける, namakeru] faul_sein, vernachlaessigen, versaeumen [Add to Longdo]
怠け者[なまけもの, namakemono] Faulpelz [Add to Longdo]
[まん, man] FAUL SEIN, VERNACHLAESSIGEN [Add to Longdo]
[だ, da] FAUL, UNTAETIG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 foul
 
 1. iğrenç kerih, tiksindirici, nefret verici
 2. kirli, pis, murdar
 3. menfur, çirkin, ayıp
 4. bozuk
 5. sövüp sayma kabilinden
 6. fena (hava)
 7. dolaşmış, karışmış, birbirine geçmiş
 8. midye bağlamış (gemi teknesi)
 9. (den.) gambalı çaparız
 10. (spor) kurallara aykırı hareket, faul, hatalı vuruş veya davranış
 11. dolaşma, karışma
 12. çarpışma, bindirme (gemi) foul bill of health (den.) bulaşık patent. foul breath pis nefes. foul copy düzeltmelerle karalanmış nüsha. foulmouthed ağzı bozuk, küfürbaz. foul play kurallara aykırı oyun
 13. haince hareket hıyanet, suikast
 14. cinayet. foul shot basketbol faul atışı. by fair means or foul iyi veya kötü yola baş vurarak, nasıl olursa olsun. fall foul of çaparız gelmek
 15. çatmak, kızdırmak. to play foul hainlik etmek. foully çirkin bir şekilde
 16. haince. foulness bozukluk
 17. pislik, kir
 18. günah.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 faul [faul]
   idle; lazily; lazy; rottenly; slothful; sluggard; sluggish; sluggishly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top