Search result for

fall into

(59 entries)
(0.1658 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall into-, *fall into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall into[PHRV] ตกลงไปใน, Syn. fall in, tumble into
fall into[PHRV] เริ่มตกอยู่ในสภาพ, See also: เริ่มเข้าสู่สภาวะ, Syn. get into
fall into[PHRV] ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ, Syn. come under
fall into[PHRV] เริ่มใช้ภาษา (อย่างไม่ตั้งใจ), Syn. drop into, lapse into
fall into a trap[IDM] ติดกับ, See also: หลงเชื่อ
fall into disuse[IDM] เลิกใช้
fall into arrears[IDM] ไม่สามารถจ่ายเงินหรือหนี้ได้ทันเวลา
fall into a decline[IDM] อ่อนแรง (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว), See also: อ่อนแอ (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว), Syn. go into
fall into someone's arms[IDM] ตกอยู่ในอ้อมกอดของ, Syn. fall on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kal-El, you must save yourself, or your destiny will fall into the hands of another man.คาลเอล นายต้องช่วยตัวเอง ไม่งั้นชะตากรรมของนายจะไปตกที่มือของคนอื่น Odyssey (2008)
We vowed never to fall into routine, to go to bed or wake up at the same time.เราสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรที่เหมือนเป็นหน้าที่ประจำ เข้านอน หรือ ตื่นนอน เป็นเวลา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The virus will fall into the sea and become harmless.เชื้อไวรัสจะตกลงไปในทะเล และก็หมดสิ้นฤทธิ์ Death Note: L Change the World (2008)
It means if a million things fall into place...มันแปลว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นตามแผน Under & Out (2008)
At which point it was assumed that I'd just fall into line.ที่ซึ่งผมคิดว่าผมตกไปสู่ Confessions of a Shopaholic (2009)
It's better that Orion didn't fall into FULCRUM's hands.มันก็ยังดีกว่า โอไรออนตกไปอยู่ในมือพวกฟัลครั่ม Chuck Versus the Predator (2009)
High school is a caste system. Kids fall into certain slots.มัธยมคือระบบชนชั้น เด็กๆจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่แน่นอน Pilot (2009)
The Cube can't fall into the wrong hands.คิ้วป์ไม่สามารถ ตกอยู่ในมือคนผิดได้ Chuck Versus the Ring (2009)
When the bargaining has failed and the anger is too hard to maintain, we fall into depression, despair, untilfinallywe havetoaccept that we have done everything we can.เมื่อการต่อรองล้มเหลว และ ความโกรธก็มากเกินกว่าจะรับไหว เราก็ร่วงหล่นสู่ความสะเทือนใจ สิ้นหวัง Good Mourning (2009)
Let them fall into the trap.ให้พวกมันเดินเข้ามาสู่กับดักก่อน Weapons Factory (2009)
This crystal cannot fall into enemy hands.คริสตัลนี้ต้อง ไม่ตกอยู่ในมือของศตรู Sweet Dreams (2009)
Find out what I can.Arthur... this crystal cannot fall into enemy hands.ออกตามหาสุดความสามารถ อาร์เธอร์... .. คริสตัลนี้ไม่ควรตกอยู่ในมือของศตรู The Witch's Quickening (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fall intoAs he was about to fall into the river, he took hold of the tree.
fall intoIt's easy to fall into bad habits.
fall intoOne step further, and you will fall into an abyss.
fall intoThe example doesn't fall into any type stated above.
fall intoThe plays of Shakespeare fall into four periods.
fall intoWhy people fall into these categories, however, is a mystery.
fall intoYoung men are prone to fall into temptation.
fall intoYoung people are prone to fall into temptation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดแถว[V] fall into line, See also: form a line facing each other, Syn. ตั้งแถว, Ant. สลายแถว, Example: กองทัพทั้งสองฝ่ายจัดแถวหันหน้าเข้าหากัน
ตกหลุมพราง[V] fall into the trap, Example: ผู้ชายส่วนใหญ่มักตกหลุมพราง เพราะความสวยและความช่างประจบของเธอ, Thai definition: เสียรู้หรือถูกลวงด้วยเล่ห์กลอุบาย
แพ้รู้[V] fall into a trap, See also: be foiled, be deceived or frustrated by another, Syn. เสียที, เสียรู้, พลาดท่า, Example: ฝ่ายเราจะแพ้รู้มันไม่ได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นดีที่สุด, Thai definition: แพ้ความคิด
เสียกล[V] fall into trap, See also: be misled, Syn. พลาดท่า, เสียที, หลงกล, Example: ขุนสามชนเสียกลแก่พระนเรศวร, Thai definition: พลาดไปเพราะรู้ไม่ถึงเล่ห์เหลี่ยมเขา
ตก[V] fall into, See also: fall on, Syn. ได้, ถึง, , Example: เขากำลังตกที่นั่งลำบากเมื่อบริษัทมีนโยบายปลดคนออก
ติดแร้ว[V] be trapped in a snare, See also: fall into the net (/snare), Example: นก 2 ตัวติดแร้วอยู่ที่ริมห้วยตรงหน้าผา, Thai definition: เข้าไปโดนหรือเข้าไปกระทบแร้วที่ใช้ดักสัตว์
ต้องธรณีสาร[V] fall into vice, See also: hoodoo, fall into depravity, Example: เขามีมือและเท้าใหญ่ต้องธรณีสารแก่บ้านเมือง, Thai definition: เป็นเสนียดจัญไร
ต้อง[V] fall into, See also: hit by, Syn. โดน, Example: เขาต้องโทษสถานหนักติดคุกตลอดชีวิต, Thai definition: โดนหรือถูกกระทำ
ถลำใจ[V] fall into love, See also: get stuck in love, Example: เธอพบเขาเพียงไม่กี่ครั้งก็ถลำใจไปรักเขาแล้วหรือ, Thai definition: เกิดความรู้สึกโดยไม่ทันยับยั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงตัว[v.] (longtūa) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place   FR: tomber juste
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow   
เรียงแถว[v.] (rīengthaēo) EN: line up ; queue up ; stand in a line ; fall into line ; file   FR: s'aligner ; se ranger
ถลำใจ[v.] (thalamjai) EN: fall into love ; get stuck in love   
ถูก[v.] (thūk) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into   
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: trap ; snare ; be caught in a spring trap ; fall into a trap ; be trapped in   FR: pièger ; prendre au piège ; être pris au piège
ติดนิสัยที่ไม่ดี[v. exp.] (tit nisai thī mai dī) EN: acquire a bad habit ; develop bad habits ; fall into bad habits   FR: attraper de mauvaises habitudes
ตกหลุม[v. exp.] (tok lum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
ตกหลุมพราง[v. exp.] (tok lumphrāng) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
ตกพุ่มม่าย[v. exp.] (tok phummāi) EN: become widowed ; be a widow ; be a widower ; fall into widowhood   

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
計略に乗る[けいりゃくにのる, keiryakuninoru] (exp,v5r) to fall into a trap; to play into another's hands [Add to Longdo]
誤りに陥る[あやまりにおちいる, ayamariniochiiru] (exp,v5r) to fall into error [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
荒れ果てる;荒果てる[あれはてる, arehateru] (v1,vi) to fall into ruin; to be desolated [Add to Longdo]
手に落ちる[てにおちる, teniochiru] (exp,v1) to fall into (someone's) hands; to fall under someone's control; to become someone's property (e.g. of an object) [Add to Longdo]
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture [Add to Longdo]
人手に渡る[ひとでにわたる, hitodeniwataru] (exp,v5r) to fall into another's hands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fall into
      v 1: be included in or classified as; "This falls under the
           rubric 'various'" [syn: {fall into}, {fall under}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top