ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facetious

F AH0 S IY1 SH AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facetious-, *facetious*, facetiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
facetious[ADJ] ทำเป็นเล่นโดยไม่ดูกาลเทศะ, See also: ชอบเล่นตลก, ทำเป็นทะเล้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,เป็นเชิงตลก,ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose,funny

English-Thai: Nontri Dictionary
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're being facetious.- คุณเล่นมุขแล้ว About Last Night (2008)
Oh, you were being facetious.โอ้... คุณไม่เชื่อล่ะซิ The X in the File (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเป็น[adj.] (nāpen) EN: facetious ; risible   FR: pince-sans-rire

CMU English Pronouncing Dictionary
FACETIOUS    F AH0 S IY1 SH AH0 S
FACETIOUSLY    F AH0 S IY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
facetious    (j) fˈəsˈiːʃəs (f @1 s ii1 sh @ s)
facetiously    (a) fˈəsˈiːʃəsliː (f @1 s ii1 sh @ s l ii)
facetiousness    (n) fˈəsˈiːʃəsnəs (f @1 s ii1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剽軽[ひょうきん, hyoukin] (adj-na,n) facetious; droll; funny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facetious \Fa*ce"tious\, a. [Cf. F. fac['e]tieux. See
   {Faceti[ae]}.]
   1. Given to wit and good humor; merry; sportive; jocular; as,
    a facetious companion.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by wit and pleasantry; exciting laughter;
    as, a facetious story or reply. -- {Fa*ce"tious*ly}, adv.
    -- {Fa*ce"tious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 facetious
   adj 1: cleverly amusing in tone; "a bantering tone"; "facetious
       remarks"; "tongue-in-cheek advice" [syn: {bantering},
       {facetious}, {tongue-in-cheek}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top