ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exigency

EH2 K S IH1 JH AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exigency-, *exigency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exigency(n) ความจำเป็นเร่งด่วน (คำทางการ), See also: ความต้องการด่วน, Syn. need, requirement, urgency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exigency(เอค'ซิเจินซฺ,-ซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,ความต้องการ,ความจำเป็น,เรื่องด่วน,เหตุฉุกเฉิน., Syn. necessity

English-Thai: Nontri Dictionary
exigency(n) เหตุด่วน,เหตุฉุกเฉิน,เรื่องด่วน,ความจำเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exigency; exigenceความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exigency; exigenceภาวะจำเป็นรีบด่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXIGENCY EH2 K S IH1 JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exigency (n) ˈɛksɪʤənsiː (e1 k s i jh @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喫緊;吃緊[きっきん, kikkin] (adj-na,n,adj-no) urgency; exigency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exigency \Ex"i*gen*cy\, n.; pl. {Exigencies}. [LL. exigentia:
   cf. F. exigence.]
   The state of being exigent; urgent or exacting want; pressing
   necessity or distress; need; a case demanding immediate
   action, supply, or remedy; as, an unforeseen exigency. "The
   present exigency of his affairs." --Ludlow.
 
   Syn: Demand; urgency; distress; pressure; emergency;
     necessity; crisis.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exigency
   n 1: a pressing or urgent situation; "the health-care exigency"
   2: a sudden unforeseen crisis (usually involving danger) that
     requires immediate action; "he never knew what to do in an
     emergency" [syn: {emergency}, {exigency}, {pinch}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top