ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhibitioner

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhibitioner-, *exhibitioner*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibitioner (n) ˌɛksɪbˈɪʃənər (e2 k s i b i1 sh @ n @ r)
exhibitioners (n) ˌɛksɪbˈɪʃənəz (e2 k s i b i1 sh @ n @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhibitioner \Ex`hi*bi"tion*er\, n. (Eng. Univ.)
   One who has a pension or allowance granted for support.
   [1913 Webster]
 
      A youth who had as an exhibitioner from Christ's
      Hospital.                --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhibitioner
   n 1: someone who organizes an exhibit for others to see [syn:
      {exhibitor}, {exhibitioner}, {shower}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top