ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excavates

   
133 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excavates-, *excavates*, excavate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา excavates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *excavates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excavate[VI] ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate[VT] ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate[VI] ขุดดิน, See also: ขุด, Syn. burrow, delve, hollow
excavate[VT] ขุดดิน, See also: ขุด, Syn. burrow, delve, hollow
excavator[N] เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ขุด, Syn. digger
excavator[N] ผู้ขุดค้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุโบราณ, Syn. burrower, digger
excavation[N] กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ (ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์), Syn. burrowing, digging, unearthing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excavate(เอคซฺ'คะเวท) vt. เจาะ,ขุด,ขุดรู,ขุดอุโมงค์,
excavation(เอคซฺคะเว'เชิน) n. การเจาะ,การขุด,รูที่เจาะ,อุโมงค์ที่ขุด, Syn. ditch
excavator(เอคซฺ'คะเวเทอะ) n. คนขุด,เครื่องขุด,ผู้ขุดค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์
excavation(n) การขุดค้น,การเจาะ,รู,โพรง,อุโมงค์
excavator(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,เครื่องเจาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pectus excavatum; chest, funnel; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus recurvatum; chest, funnel; pectus excavatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoon, excavatorช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chest, funnel; pectus excavatum; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funnel chest; pectus excavatum; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excavation๑. การขุด๒. โพรง, แอ่ง (ถูกขุด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excavator spoonช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichterbrust; chest, funnel; pectus excavatum; pectus recurvatumอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excavationการขุดเจาะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Excavations (Archaeology)การค้นพบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
excavation (n) เกี่ยวกับดิน
excavation (n) อาชีพ
้ั้hydraulic excavatorรถขุดไฮโดรลิค
้ั้hydraulic excavatorรถขุดไฮโดรลิกทั้งแบบตีนตะขาบและล้อยาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The excavation is enormous.กระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณที่ใหญ่มหึมา. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Starting with the excavation of Naukratis by Flinders Petrie in 1885.เริ่มจากกระบวนการขุดค้นหาวัตถุโบราณ ของนูเคทิส โดยผู้ค้นพบ ฟินเดอร์ พีเทรี่ ในปี 1885. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
My engineers unearthed it in the mountain region north of Ankara while excavating for copper.วิศวกรของผมขุดขึ้นมา ในภูเขาทางตอนเหนือของแอนการา ขณะที่ขุดคันหาแร่ทองแดง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I'm from the Korea War Excavation Team.สำนักงานใหญ่กองทัพ โทรศัพท์มา! Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Archaeologists found sets when they excavated the ruins of ancient Mesopotamia.นักธรณีวิทยาเคยเจอหลายชุด ตอนที่พวกเขาขุดค้นซากอาณาจักร เมโสโปตาเมียโบราณ Pilot: Part 2 (2004)
There's an excavation going on there - some American university.ที่นั้นมีอุโมงค์ไปยังมหาวิทยาลังที่ไหนซักแห่ง The Omen (2006)
Digging tools. A little excavation project we got going on.เครื่องมือขุด มีโปรเจคเล็กๆน้อยๆที่เราจะไปทำ 65 Million Years Off (2007)
Frank have been working around the clock to excavate as much as we can before the blast, it will blow within days.แฟรงค์ง่วนกับการขุดค้นก่อนการระเบิด มันจะระเบิดภายในวันนี้ล่ะ 2012 Doomsday (2008)
As soon as the sun comes up, We'll bring in an excavator,ทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้น The Arrival (2008)
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง Odyssey (2008)
- Like an excavation?หาซากวัตถุโบราณอะไรพวกนั้น? The Ruins (2008)
In the '60s, this hill was excavated.ผมไม่ต้องการมีปัญหา ตกลงไหม ? Edge of Darkness (2010)
Excavator.ขอที่ขูดฟัน Horrible Bosses (2011)
Grid the site, excavate, catalog, analyze.ทำเส้นแนว ขุด แคทตาล็อก วิเคราะห์ The Dig (2011)
Our tests confirmed that the body we excavated is still rife with the strain of the virus.ศพที่เราขุดเจอ คงคงเต็มไปด้วยไวรัส Us or Them (2011)
You have carte blanche to excavate every nook and cranny.พวกนายมีอิสระที่จะค้นทุกซอกทุกมุม Reckoning (2012)
And have officers excavate the area around where Jason's body was found.ให้เจ้าหน้าที่ขุดบริเวณ ที่พบศพเจสัน The Pact (2012)
The remains were uncovered through keyhole excavation and then through step-trenching.ซากศพถูกขุดเปิดออกมาอยู่แล้ว และผ่านขั้นตอนการขุด The Future in the Past (2012)
I only had time to excavate the remains, so all I have to examine are these photographs.ฉันมีเวลาแค่ขุดซาก ดังนั้นที่ฉันมีทั้งหมดคือการตรวจสอบ จากภาพเหล่านี้ The Future in the Past (2012)
If I knew I'd have called an excavator!จะให้เรียกรถตักมาด้วยไหม หนึ่ง-สอง... หนึ่ง-สอง... The Scent (2012)
My ears are itchy like crazy. Hey, we're the ones who called for that excavator!แล้วฉันก็เป็นคนเรียกรถตักพวกนี้มาด้วย The Scent (2012)
It's gonna take weeks to excavate the entire property.ขุดหลายสัปดาห์กว่าจะขุดหมด เราเจอศพงูด้วย Prisoners (2013)
There were these miners who were excavatingมีคนเหมือง ที่ขุดค้น Into the Wild (2013)
Wow. The collection is mostly antiquities unearthed in excavations in Israel during the British Mandate.ว้าว คอลเลกชั่นเป็นของโบราณเกือบจะทั้งหมด Meet the Rosenbergs (2015)
- we need to excavate this entire subterranean - Oh.เราต้องขุดขั้นชั้นใต้ดินทั้งหมดเลย Dead Men Tell No Tales (2015)
The Jeffersonian would love your help with the excavation, Mr. Crane.สมาชิกของเราต้องดีใจแน่ ถ้าคุณช่วยเรื่องการขุดค้น คุณเครน Dead Men Tell No Tales (2015)
The Excavator has arrived with our reinforcements.Die Excavator ist mit unserer Verstärkung eingetroffen. Star Wreck: In the Pirkinning (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุด[V] dig, See also: excavate, unearth, Syn. เจาะ, แซะ, Example: ทหารกำลังขุดสนามเพลาะ, Thai definition: กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุด[v.] (khut) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect   FR: creuser ; excaver
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
รถขุดดิน[n. exp.] (rot khut din) EN: excavator   FR: excavatrice [f]
อุโมงค์[n.] (umōng) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation   FR: tunnel [m] ; souterrain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCAVATE EH1 K S K AH0 V EY2 T
EXCAVATED EH1 K S K AH0 V EY2 T IH0 D
EXCAVATOR EH1 K S K AH0 V EY2 T ER0
EXCAVATING EH1 K S K AH0 V EY2 T IH0 NG
EXCAVATION EH2 K S K AH0 V EY1 SH AH0 N
EXCAVATORS EH1 K S K AH0 V EY2 T ER0 Z
EXCAVATIONS EH2 K S K AH0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excavate (v) ˈɛkskəvɛɪt (e1 k s k @ v ei t)
excavated (v) ˈɛkskəvɛɪtɪd (e1 k s k @ v ei t i d)
excavates (v) ˈɛkskəvɛɪts (e1 k s k @ v ei t s)
excavator (n) ˈɛkskəvɛɪtər (e1 k s k @ v ei t @ r)
excavating (v) ˈɛkskəvɛɪtɪŋ (e1 k s k @ v ei t i ng)
excavation (n) ˌɛkskəvˈɛɪʃən (e2 k s k @ v ei1 sh @ n)
excavators (n) ˈɛkskəvɛɪtəz (e1 k s k @ v ei t @ z)
excavations (n) ˌɛkskəvˈɛɪʃənz (e2 k s k @ v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄨㄚ, ] to dig; to excavate; to scoop out, #3,309 [Add to Longdo]
挖掘[wā jué, ㄨㄚ ㄐㄩㄝˊ, ] to excavate; to dig; to unearth, #5,484 [Add to Longdo]
发掘[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate; explore, #7,540 [Add to Longdo]
出土[chū tǔ, ㄔㄨ ㄊㄨˇ, ] to dig up; to appear in an excavation; unearthed; to come up out of the ground, #12,053 [Add to Longdo]
开挖[kāi wā, ㄎㄞ ㄨㄚ, / ] to dig out; to excavate; to scoop out, #16,985 [Add to Longdo]
采掘[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]
开掘[kāi jué, ㄎㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] to excavate; to dig out; fig. to investigate (in an archive), #42,398 [Add to Longdo]
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, / ] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back, #63,910 [Add to Longdo]
挖土机[wā tǔ jī, ㄨㄚ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] excavator, #64,784 [Add to Longdo]
挖掘机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] excavator; bulldozer [Add to Longdo]
挖穴[wā xué, ㄨㄚ ㄒㄩㄝˊ, ] to excavate; to dig out a cave [Add to Longdo]
秦始皇陵[Qín shǐ huáng líng, ㄑㄧㄣˊ ㄕˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, ] the tomb of the First Emperor at Mt Li 驪山|骊山 near Xian (awaits excavation) [Add to Longdo]
秦陵[Qín líng, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˊ, ] the tomb of the First Emperor at Mt Li 驪山|骊山 near Xian (awaits excavation) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
掘る[ほる, horu] Thai: เจาะ English: to excavate

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgrabung {f}excavation; excavation site [Add to Longdo]
Ausgrabung {f} | Ausgrabungen {pl}excavation | excavations [Add to Longdo]
Ausgrabungsingenieur {m}excavation engineer [Add to Longdo]
Ausgräber {m}; Ausgräberin {f} | Ausgräber {pl}excavator | excavators [Add to Longdo]
Aushub {m}excavation; digging; back-dirt [Add to Longdo]
Aushubböschung {f}excavation slope [Add to Longdo]
Aushubmaschine {f}excavator [Add to Longdo]
Aushubtiefe {f}excavation depth [Add to Longdo]
Auskofferung {f} (Straßenbau)road bed excavation [Add to Longdo]
Bagger {m} | Bagger {pl}excavator | excavators [Add to Longdo]
Baggerschaufel {f}excavator shovel [Add to Longdo]
Baugrube {f}building pit; excavation [Add to Longdo]
Blockbergung {f}block excavation [Add to Longdo]
Grabungstechnik {f}excavation technology [Add to Longdo]
Ladebagger {m}excavator loader [Add to Longdo]
Rettungsgrabung {f}rescue excavation [Add to Longdo]
Schaufelradbagger {m}bucket excavator [Add to Longdo]
ausgegrabenexcavated [Add to Longdo]
ausgehobenexcavated [Add to Longdo]
ausgrabendexcavating [Add to Longdo]
ausschachten; ausgraben; aushebento excavate [Add to Longdo]
baggern | baggertto excavate; to dig | excavates [Add to Longdo]
gräbt ausexcavates [Add to Longdo]
noch begrabenunexcavated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開削[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
開鑿(oK)[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate [Add to Longdo]
掘る[ほる, horu] (v5r) to dig; to excavate; (P) [Add to Longdo]
掘削(P);掘鑿[くっさく, kussaku] (n,vs) digging out; excavation; (P) [Add to Longdo]
掘削機[くっさくき, kussakuki] (n) excavator [Add to Longdo]
掘進[くっしん, kusshin] (n,vs) excavation; tunnel [Add to Longdo]
根切り[ねぎり, negiri] (n) (1) root cutting; (2) excavation (as preparation for construction) [Add to Longdo]
出土[しゅつど, shutsudo] (n,vs) archeological excavation (archaeological); (P) [Add to Longdo]
切り開き[きりひらき, kirihiraki] (n) clearing (land); excavating [Add to Longdo]
切通(io);切り通し[きりどおし, kiridooshi] (n) (railway) cutting; excavation; sunken road; opencut [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]
発掘[はっくつ, hakkutsu] (n,vs) (1) excavation; exhumation; (2) discovery (e.g. new talent); (P) [Add to Longdo]
発掘現場[はっくつげんば, hakkutsugenba] (n) dig site; excavation site [Add to Longdo]
発掘隊[はっくつたい, hakkutsutai] (n) excavation team; dig team [Add to Longdo]
油圧ショベル[ゆあつショベル, yuatsu shoberu] (n) excavator; power shovel; digger [Add to Longdo]
漏斗胸[ろうときょう, routokyou] (n) pectus excavatum [Add to Longdo]
刳る;抉る;剔る[えぐる;くる(刳る), eguru ; kuru ( ko ru )] (v5r,vt) to gouge; to hollow out; to bore; to excavate; to scoop out [Add to Longdo]
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top