ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evolve

IH0 V AA1 L V   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evolve-, *evolve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evolve[VT] ค่อยๆ พัฒนา, Syn. develop
evolve from[PHRV] ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve out of
evolve out of[PHRV] ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evolve(อิวอลฟว') v. ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,วิวัฒน์,ค่อยเป็นค่อยไป,เจริญ., See also: evolvable adj ดูevolve evolvement n. ดูevolve evolver n. ดูevolve, Syn. develop
devolve(ดิวอลว') vt. ตกมาอยู่กับ,ทำให้กลิ้งลง,ตกทอดมรดก. vi. ถูกย้ายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง,ถูกมอบงาน, See also: devolvement n. ดูdevolve
revolve(รีวอลว') vi.,vt. หมุนรอบ,โคจร,เกิดขึ้นเป็นวัฎจักร,ครุ่นคิด,คิดทบทวน,ทำให้โคจร, See also: revolvable adj. revolvably adv., Syn. spin,rotate,whirl
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
evolve(vt) ค่อยเป็นค่อยไป,ค่อยๆเจริญขึ้น
devolve(vt) ย้ายไป,ตกทอด,เปลี่ยนมือ
revolve(vi) โคจร,หมุนเวียน,เป็นวัฏจักร
revolve(vt) คิดทบทวน,ตรึกตรอง,พิจารณา,ครุ่นคิด
revolver(n) ปืนพก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Man may evolve a thousandfold through this technology... but the rush must be tempered with wisdom.แต่ก็อาจช่วยแก้ปัญหา นับพันประการของเทคโนโลยีสมัยนี้ แต่ทั้งหมด.. ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ที่ควบคุมมัน The Lawnmower Man (1992)
Maybe we can rapidly evolve into water creatures.บางที เราจะวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วไปเป็นสัตว์น้ำ Ice Age: The Meltdown (2006)
Or, perhaps, we do survive, and just evolve back into the world we came from.หรือบางที มนุษย์อาจจะยังเหลือรอด และวิวัฒนาการกลับไปสู่ยุคหิน Episode #2.4 (2008)
"man must evolve for all human conflict ""มนุษย์ต้องพัฒนาตน เพื่อต่อสู้ดิ้นรน" Masterpiece (2008)
The will to evolve past the ordinary?พลังใจที่จะวิวัฒนาการก้าวผ่านความเป็นคนธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
They just evolve very rapidly.พวกมันพัฒนาอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
They have only one option, to rapidly evolve their chemistry.พวกมันมีทางเลือกเพียงทางเดียว คือการพัฒนาสารเคมีอย่างรวดเร็ว The Happening (2008)
We had to evolve in order to survive.เราต้องวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอด The Day the Earth Stood Still (2008)
Natalie, your definition of real will evolve as you get older.นาตาลี ความหมายของสิ่งที่เป็นจริงของเธอ จะเปลี่ยนไปเมื่อเธออายุมากขึ้นนะ Up in the Air (2009)
Science evolves every day...วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นทุกวัน! Episode #1.7 (2009)
Science evolves every day.วิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นทุกวัน Episode #1.8 (2009)
Science evolves every day.วิทยาศาสตร์ค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกๆวัน Episode #1.8 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evolveA concrete plan evolved after much discussion.
evolveHuman beings evolved their intelligence.
evolveThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.
evolveThe situation has evolved into a more complex problem.
evolveThe threat increases; a defence that doesn't evolve is meaningless.
evolveWhy have the apes evolved more than other animals?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุน[V] evolve, See also: revolve, circulate, Syn. วน, Example: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน, Thai definition: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: invent ; create ; make ; evolve   FR: inventer ; découvrir ; développer
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate   FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนรอบ[v.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around   FR: tourner autour
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over   FR: tourner ; filer
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น [n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOLVE IH0 V AA1 L V
EVOLVE IY0 V AA1 L V
EVOLVED IH0 V AA1 L V D
EVOLVED IY0 V AA1 L V D
EVOLVES IH0 V AA1 L V Z
EVOLVES IY0 V AA1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evolve (v) ˈɪvˈɒlv (i1 v o1 l v)
evolved (v) ˈɪvˈɒlvd (i1 v o1 l v d)
evolves (v) ˈɪvˈɒlvz (i1 v o1 l v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evolvente [math.] {f}involute [Add to Longdo]
Evolvente {f}evolvent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
レボルバー[, reboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P) [Add to Longdo]
回転式拳銃[かいてんしきけんじゅう, kaitenshikikenjuu] (n) (See 回転弾倉式拳銃) revolver [Add to Longdo]
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver [Add to Longdo]
回転弾倉式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver [Add to Longdo]
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver [Add to Longdo]
自治政府[じちせいふ, jichiseifu] (n) self-government; autonomous government; devolved government (e.g. in the UK) [Add to Longdo]
短銃[たんじゅう, tanjuu] (n) pistol; revolver; (P) [Add to Longdo]
短筒[たんづつ, tandutsu] (n) pistol; revolver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evolve \E*volve"\, v. t. [imp. & p. p. {Evolved}; p. pr. & vb.
   n. {Evolving}.] [L. evolvere, evolutum; e out + volvere to
   roll. See {Voluble}.]
   1. To unfold or unroll; to open and expand; to disentangle
    and exhibit clearly and satisfactorily; to develop; to
    derive; to educe.
    [1913 Webster]
 
       The animal soul sooner evolves itself to its full
       orb and extent than the human soul.  --Sir. M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
       The principles which art involves, science alone
       evolves.               --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       Not by any power evolved from man's own resources,
       but by a power which descended from above. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw out; to emit; as, to evolve odors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Evolve \E*volve"\, v. i.
   To become open, disclosed, or developed; to pass through a
   process of evolution. --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evolve
   v 1: work out; "We have developed a new theory of evolution"
      [syn: {evolve}, {germinate}, {develop}]
   2: undergo development or evolution; "Modern man evolved a long
     time ago"
   3: gain through experience; "I acquired a strong aversion to
     television"; "Children must develop a sense of right and
     wrong"; "Dave developed leadership qualities in his new
     position"; "develop a passion for painting" [syn: {develop},
     {acquire}, {evolve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top