ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ephemeris

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ephemeris-, *ephemeris*, ephemeri
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ephemeris มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ephemeris*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ephemeris[N] ตารางที่แสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to the ephemeris the next conjunction is due January to June.Laut dieser Ephemeride ist die nächste Konjunktion von Januar bis Juni. Episode #2.21 (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kurzlebig; ephemer; ephemerisch {adj}ephemeral [Add to Longdo]
kurzlebiges Insektephemerid; ephemeropteran [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天体暦[てんたいれき, tentaireki] (n) astronomical ephemeris; ephemeris [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ephemeris \E*phem"e*ris\, n.; pl. {Ephemerides}. [L., a diary,
   Gr. ?, also, a calendar, fr. ?. See {Ephemera}.]
   1. A diary; a journal. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.)
    (a) A publication giving the computed places of the
      heavenly bodies for each day of the year, with other
      numerical data, for the use of the astronomer and
      navigator; an astronomical almanac; as, the "American
      Ephemeris and Nautical Almanac."
    (b) Any tabular statement of the assigned places of a
      heavenly body, as a planet or comet, on several
      successive days.
      [1913 Webster]
 
   3. (Literature) A collective name for reviews, magazines, and
    all kinds of periodical literature. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ephemeris
   n 1: an annual publication containing astronomical tables that
      give the positions of the celestial bodies throughout the
      year; "today computers calculate the ephemerides"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top