Search result for

enterbe

(54 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enterbe-, *enterbe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา enterbe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *enterbe*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I disinherit you.- Ich enterbe dich! The Miser (1980)
But if you don't marry Susan, I'll cut you off without a cent.Aber wenn du Susan nicht heiratest, werde ich dich enterben. Arthur (1981)
But I disowned him.Aber jetzt enterbe ich ihn. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
He was going to cut you out of the will.Er wollte dich enterben! Das sagte er jedenfalls. Breath of Steele (1984)
I mean, his father cut him out of his will... because he disapproved of Chip's liaison with Nancy.Sein Vater wollte ihn enterben! Breath of Steele (1984)
Lorraine, you ever have a kid who acts that way, I'll disown you.Lorraine, wenn du je ein Kind hast, das sich so benimmt, enterbe ich dich. Back to the Future (1985)
Disinherit him?Ihn enterben? April Fool's Day (1986)
He's forcing them to cut me off until I divorce you and marry Susan.Er zwingt sie, mich zu enterben, bis ich mich scheiden lasse und Susan heirate. Arthur 2: On the Rocks (1988)
He's forced your father and I to cut you off.Er hat deinen Vater und mich gezwungen, dich zu enterben. Arthur 2: On the Rocks (1988)
This is his way of cheating us out of our inheritance.Mit dem Firlefanz versucht er, uns zu enterben. Year of the Monkey (1990)
So I'm thinking, I'll cut him off, you give him a job but he's gotta make do on the lousy 400 grand a year you pay him.Ich dachte mir, ich enterbe ihn fürs Erste, du gibst ihm einen Job... und er muss mit dem beschissenen Gehalt von 400 Riesen auskommen. Top of the Heap (1991)
I'd disown him first.Vorher enterbe ich ihn. Bad Boy Bubby (1993)
Fire him now or I'll disown you.Feuer ihn jetzt, oder ich enterbe dich. Burns' Heir (1994)
His mother has demanded he break the engagement or suffer disinheritance.Armer Mr. Ferrars. Die Mutter drohte... ihn zu enterben, wenn er die Verlobung nicht löst. Sense and Sensibility (1995)
"An offering of love?". "You have convinced me.Oder fürchtete, sie würde ihn enterben. Emma (1996)
Tomorrow, I'll take steps to desinherit you and that girl!Morgen leite ich alles in die Wege, um dich zu enterben. Und dieses Mädchen. Murder on the Links (1996)
I call upon all of you here gathered to witness... that I do discard and disinherit this gentleman... who you all know, le Vicomte Alain... and do recognize as my sole heir and representative... my younger grandson le Vicomte Jacques.Ich bitte euch alle, die ihr hier versammelt seid, zu bezeugen, dass ich meinen Enkel, den ihr als Vicomte Alain kennt, verstoße und enterbe. Damit erkläre ich meinen jüngeren Enkelsohn Jacques zu meinem alleinigen Erben und Nachfolger. St. Ives (1998)
I want you to know, if you ever even think of doing drugs and end up dying in a hospital, I'd disown you.Ich sag dir eins, wenn du je auch nur daran denkst, Drogen zu nehmen und am Ende im Krankenhaus zu sterben, dann enterbe ich dich. Happiness (1998)
And if you don't make her an ideal husband, I'll cut you off with a shilling.Und gibst du nicht den idealen Gatten ab, enterbe ich dich. An Ideal Husband (1999)
My dear girl, it's quite on the cards the old fellow will cut me off with a shilling.Meine Liebe! Der Alte könnte mich enterben. The Murder of Roger Ackroyd (2000)
It's on the cards he'll cut me off with a shilling.Er könnte mich enterben. The Murder of Roger Ackroyd (2000)
Please, Mr. Line, my father will disown me.Bitte, Mr. Line, mein Vater wird mich enterben. Home Again (2001)
You mean the money Benjamin pays me to play his girlfriend because he's scared his parents will take away his inheritance if they find out he's gay? That money?Meinst du, dass Benjamin mich dafür bezahlt, seine Freundin zu spielen... weil er Angst hat, dass ihn seine Eltern sonst enterben... wenn sie herausfinden, dass er schwul ist? Taboo (2002)
- Did you come to disinherit me?- Willst du mich jetzt enterben? Crush (2002)
He said Katie told him you'd disown her if she ever dated a Harris.Er sagt, Katie hat ihm erzählt, du würdest sie enterben, wenn er sich mit ihr trifft. Mystic River (2003)
Come about and prepare to be boarded.Beidrehen und enterbereit machen. The Expanse (2003)
If you don't submit, I disinherit you.Wenn du dich weigerst, enterbe ich dich. Moolaadé (2004)
Cursed son, challenge me and I shall disinherit you.Verfluchter... Widersprich mir, und ich enterbe dich. Moolaadé (2004)
When mom and dad disown you and all... I'll... still come and visit.Wenn Mom und Dad dich enterben und alles werde ich dich trotzdem besuchen kommen. Listen Up (2004)
Oh, he said that he would stop paying for school. He was gonna take away my trust fund, disown me.Ja, er sagte, er würde meine Schule nicht mehr zahlen und mir meinen Treuhandfond wegnehmen und mich enterben. Upstairs Downstairs (2004)
Who would want to disinherit you?Wer sollte dich enterben wollen? After the Funeral (2005)
But the bank won't lend me the $75,000 unless I can come up with $50,000 in cash, and she - she just doesn't have it.Ja. Mich weggibt. Er wird mich wahrscheinlich enterben. Lap Dance (2005)
Okay, that is pre-pickle news, my friend.Ich werde dich enterben, deinen Vater zum Essen mitnehmen. The Great Stink (2006)
I disown you.Ich enterbe dich. Episode #1.5 (2007)
Please, Grandfather, do not disown me!Bitte, Großvater, enterbe mich nicht! Episode #1.5 (2007)
-What? I don't think un-adopting is the right word.Vom Gesetz her enterbe ich dich. Blades of Glory (2007)
Dicky will cut you out of his will anyway when he hears of you two.Dickie wird Victoria sowieso enterben, wenn er von euch beiden erfährt. Neues vom Wixxer (2007)
He wants to disown me!Er droht, mich zu enterben! Lust, Caution (2007)
And what makes you think that Faith is gonna do that?Weil ich sie sonst enterbeCarolina Moon (2007)
- Before I go on, I should say, there's a pretty good chance he'll disinherit me.Bevor ich weiter rede, muss ich Ihnen sagen, dass er mich wohl enterben wird. Northanger Abbey (2007)
Alice? - Is that Papi? It sounds like her.Wenn ich es wäre, würde ich dich enterben, also... Lacy Lilting Lyrics (2007)
I will disown him!Glauben Sie mir, ich enterbe es. Age of Innocence (2008)
Cut him off and maybe it would straighten him out.Sie wollte ihn vielleicht enterben, damit er wieder zu sich kommt. Seeing Red (2008)
To disinherit Travis.Und Travis enterben. Seeing Red (2008)
Stony I will refuse you as a son. You will have to collect horse chestnuts in wilderness.Ich werde Dich enterben dann kannst Du auf Feldern Rosskastanien sammeln. A.R.O.G (2008)
Mortimer, be quick, be clear, or I swear I'll disinherit you.Mortimer, beeil dich. Sprich in klaren Worten oder ich enterbe dich. Inkheart (2008)
If you defy me, you will have nothing.Wenn du mir trotzt, enterbe ich dich. Solomon Kane (2009)
If you defy me, you will have nothing.Die Patres nehmen dich mit ins Klosten Wenn du mir trotzt, enterbe ich dich. Solomon Kane (2009)
-l will disinherit you.- Ich werde dich enterben. Evil Is Going On (2010)
The notion that she would disinherit her own flesh and blood and leave everything to a virtual stranger, well...Die Vorstellung, dass sie ihr eigenes Fleisch und Blut enterben und alles einer Fremden hinterlassen sollte, nun... Hallowe'en Party (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochleistungskontakt {m} [electr.] | Hochleistungskontakte {pl} | exzenterbetätigte Hochleistungskontaktehigh-performance contact | high-performance contacts | cam-actuated high-performance contacts [Add to Longdo]
enterben | enterbend | enterbt | enterbt | enterbteto disinherit | disinheriting | disinherited | disinherits | disinherited [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勘当[かんどう, kandou] verstossen, enterben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top