ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engraver

IH0 N G R EY1 V ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engraver-, *engraver*
English-Thai: Nontri Dictionary
engraver(n) ผู้แกะ,ช่างแกะสลัก,คนจารึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างแกะ[n.] (chang kae) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor   FR: graveur [m] ; ciseleur [m] ; graveur sur bois [m] ; graveur sur métal [m] ; sculpteur [m]
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded   FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGRAVER    IH0 N G R EY1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraver    (n) ˈɪngrˈɛɪvər (i1 n g r ei1 v @ r)
engravers    (n) ˈɪngrˈɛɪvəz (i1 n g r ei1 v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graveur {m} | Graveure {pl}engraver | engravers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エングレーバー[, engure-ba-] (n) (See 彫金師) engraver [Add to Longdo]
印刻師[いんこくし, inkokushi] (n) seal engraver [Add to Longdo]
印判屋[いんばんや, inbanya] (n) engraver [Add to Longdo]
印判師[いんばんし, inbanshi] (n) seal engraver [Add to Longdo]
彫り物師[ほりものし, horimonoshi] (n) engraver; carver; tattoo artist [Add to Longdo]
彫金家[ちょうきんか, choukinka] (n) (See 彫金師・ちょうきんし) metal carver; chaser; engraver [Add to Longdo]
彫金師[ちょうきんし, choukinshi] (n) chaser; engraver [Add to Longdo]
彫工[ちょうこう, choukou] (n) carver; engraver; sculptor [Add to Longdo]
彫刻家[ちょうこくか, choukokuka] (n) engraver; carver; sculptor [Add to Longdo]
彫刻師[ちょうこくし, choukokushi] (n) engraver; carver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engraver \En*grav"er\, n.
   One who engraves; a person whose business it is to produce
   engraved work, especially on metal or wood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engraver
   n 1: a skilled worker who can inscribe designs or writing onto a
      surface by carving or etching
   2: a printmaker who prints from an engraved printing plate

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top