ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

engraft

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engraft-, *engraft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engraft[VT] ทาบกิ่ง, See also: ต่อกิ่ง, Syn. graft
engraft[VT] ทำให้เนื้อเยื่อติดกันถาวร
engraft[VT] ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของสัตว์
engraft[VT] ฝังลงไปอย่างถาวร, Syn. implant, imbue
engraft in[PHRV] สอดใส่, See also: สั่งสอน, Syn. graft in, ingraft in
engraft into[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft onto[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into
engraft upon[PHRV] ทาบกิ่งต้นไม้เข้ากับ, Syn. graft into

English-Thai: Nontri Dictionary
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาบกิ่ง[V] graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อตา[v.] (tøtā) EN: graft ; join ; incorporate ; engraft   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraft    (v) ˈɪngrˈaːft (i1 n g r aa1 f t)
engrafts    (v) ˈɪngrˈaːfts (i1 n g r aa1 f t s)
engrafted    (v) ˈɪngrˈaːftɪd (i1 n g r aa1 f t i d)
engrafting    (v) ˈɪngrˈaːftɪŋ (i1 n g r aa1 f t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engraft \En*graft"\, v. t.
   See {Ingraft}. --Shak. Engraftation

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engraft
   v 1: cause to grow together parts from different plants; "graft
      the cherry tree branch onto the plum tree" [syn: {graft},
      {engraft}, {ingraft}]
   2: fix or set securely or deeply; "He planted a knee in the back
     of his opponent"; "The dentist implanted a tooth in the gum"
     [syn: {implant}, {engraft}, {embed}, {imbed}, {plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top