ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enchain

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enchain-, *enchain*
Possible hiragana form: えんちゃいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchain[VT] ดึงความสนใจ (ทางวรรณคดี), See also: ดึงความคิด, Syn. attract, captivate, mesmerize
enchain[VT] ล่ามโซ่ (คำทางการ), See also: ใส่ตรวน, Syn. bind, chain, fetter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain

English-Thai: Nontri Dictionary
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle   FR: enchaîner
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link   FR: attacher ; enchaîner
ล่ามโซ่[v. exp.] (lām sō) EN: chain ; tether with chains   FR: enchaîner
ถูกล่าม[adj.] (thūk lām) FR: attaché ; enchaîné

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enchain    (v) ˈɪntʃˈɛɪn (i1 n ch ei1 n)
enchains    (v) ˈɪntʃˈɛɪnz (i1 n ch ei1 n z)
enchained    (v) ˈɪntʃˈɛɪnd (i1 n ch ei1 n d)
enchaining    (v) ˈɪntʃˈɛɪnɪŋ (i1 n ch ei1 n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enchain \En*chain"\, v. t. [F. encha[^i]ner; pref. en- (L. in)
   cha[^i]ne chain. See {Chain}, and cf. {Incatenation}.]
   1. To bind with a chain; to hold in chains.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold fast; to confine; as, to enchain attention.
    [1913 Webster]
 
   3. To link together; to connect. --Howell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enchain
   v 1: restrain or bind with chains

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top