ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ellipsoid

AH0 L IH1 P S OY0 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ellipsoid-, *ellipsoid*, ellipsoi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ellipsoid[ADJ] ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่
ellipsoid[N] รูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ellipsoidn. รูปแข็งกลมที่ผิวราบทุกส่วนเป็นรูปกลมไข่หรือวงกลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ellipsoidทรงรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ellipsoid; ellipsoidalทรงรี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ellipsoidal; ellipsoidทรงรี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ellipsoidรูปรีๆ,รูปกลมรี [การแพทย์]
Ellipsoid Jointsข้อต่อแบบรูปรี [การแพทย์]
Ellipsoidal Waveคลื่นทรงรี [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLIPSOID    AH0 L IH1 P S OY0 D
ELLIPSOIDS    AH0 L IH1 P S OY0 D Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipsoid {n} | Ellipsoiden {pl}ellipsoid | ellipsoids [Add to Longdo]
ellipsoid {adj}ellipsoidal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楕円体[だえんたい, daentai] (n) ellipsoid body [Add to Longdo]
楕円面[だえんめん, daenmen] (n) ellipsoid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conoid \Co"noid\ (k[=o]"noid), n. [Gr. kwnoeidh`s conical;
   kw^nos cone + e'i^dos form: cf. F. cono["i]de.]
   1. Anything that has a form resembling that of a cone.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.)
    (a) A solid formed by the revolution of a conic section
      about its axis; as, a parabolic conoid, elliptic
      conoid, etc.; -- more commonly called {paraboloid},
      {ellipsoid}, etc.
    (b) A surface which may be generated by a straight line
      moving in such a manner as always to meet a given
      straight line and a given curve, and continue parallel
      to a given plane. --Math. Dict.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ellipsoid \El*lip"soid\, n. [Ellipse + -oid: cf. F. ellipsoide.]
   (Geom.)
   A solid, all plane sections of which are ellipses or circles.
   See {Conoid}, n., 2
   (a) .
     [1913 Webster]
 
   Note: The ellipsoid has three principal plane sections, a, b,
      and c, each at right angles to the other two, and each
      dividing the solid into two equal and symmetrical
      parts. The lines of meeting of these principal sections
      are the axes, or principal diameters of the ellipsoid.
      The point where the three planes meet is the center.
      [1913 Webster]
 
   {Ellipsoid of revolution}, a spheroid; a solid figure
    generated by the revolution of an ellipse about one of its
    axes. It is called a prolate spheroid, or prolatum, when
    the ellipse is revolved about the major axis, and an
    oblate spheroid, or oblatum, when it is revolved about the
    minor axis. Ellipsoid

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ellipsoid \El*lip"soid\, Ellipsoidal \El`lip*soi"dal\, a.
   Pertaining to, or shaped like, an ellipsoid; as, ellipsoid or
   ellipsoidal form. Elliptic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ellipsoid
   adj 1: having the nature or shape of an ellipsoid [syn:
       {ellipsoid}, {ellipsoidal}, {spheroidal}]
   n 1: a surface whose plane sections are all ellipses or circles;
      "the Earth is an ellipsoid"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ellipsoid /ɛlipsoːiːt/ 
  ellipsoid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top