Search result for

elders

(38 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elders-, *elders*, elder
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pay attention to your elders.สนใจผู้ใหญ่หน่อย My Sassy Girl (2008)
Williams and Elders have it covered.วิลเลี่ยมกับเอลเดอร์ มาเข้าเวรต่อนะ Day of the Dead (2008)
Of course, he always claims that it's the wish of the elders.แน่นอน, เขาชอบอ้างว่า มันเป็นความหวังของคนแก่ Episode #1.8 (2008)
You are young, but you respect your elders.คุณยังหนุ่ม แต่เคารพผู้อาวุโส Body of Lies (2008)
I believe in men opening doors for ladies and children respecting their elders.แม่เชื่อในวิถีที่ผู้ชายต้องเปิดประตูให้ผู้หญิง และเด็กๆต้องเคารพคนที่แก่กว่าเขา A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
After several of the prominent elders... don't you have any sense of decency?หลังจากทำเรื่องที่น่าอับอาย ไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเหรอ The Treasure of Serena Madre (2009)
You really know how to smile at that elders' daycare center.คุณรู้จักยิ้มตอนอยู่ที่ ศูนย์ดูแลรักษาคนชรานั่น. Shining Inheritance (2009)
While the essence of our culture has been saved... in the elders who now reside upon this ship...แก่นแท้ทางวัฒนธรรมเราถูกเก็บรักษาไว้ได้โดยผู้อาวุโส ซึ่งตอนนี้มาพำนักอยู่บนยาน Star Trek (2009)
- What kind of a place is this where children, they tell their elders what to do?พวกเด็กๆโดนล้างสมองให้ทำตามกันหมด The Bang Bang Club (2010)
Golden Master is your eldersอาจารย์จินอาวุโสกว่าเจ้า Ip Man 2 (2010)
Your attendance honors the memory of my elders,ท่านเข้าร่วมกับความทรงจำอันมีเกียรติครั้งใหญ่ The Red Serpent (2010)
Okay, tell me you did not just say that, because if you did, I might have to forget that I was brought up to respect my elders.อีกทั้งไม่ใช่เป็นคนจริงๆ อีกต่างหาก? โอเค แค่ตอบว่าคุณจะำไม่ รับแจ้งความมาก็ได้ เพราะถ้าคุณรับแจ้ง ฉันอาจต้องลืมเรื่องนี้ไป Bad Blood (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eldersChildren often try to imitate their elders.
eldersChildren should obey their elders, mind you.
eldersI was taught to respect my elders.
eldersOne's elders and betters.
eldersThese days more and more young people talk to their elders on even terms.
eldersYou must be polite to your elders.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords   FR: Chambre haute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELDERS    EH1 L D ER0 Z
ELDERS'    EH1 L D ER0 Z
ELDERS'S    EH1 L D ER0 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elders    (n) (e1 l d @ z)
Elderslie    (n) (e1 l d @ z l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Respektpersonen {pl}elders and betters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
右中間[うちゅうかん, uchuukan] (n) between right and center fielders (baseball) (centre); (P) [Add to Longdo]
古老;故老[ころう, korou] (n) old people; seniors; elders; old-timer [Add to Longdo]
五大老[ごたいろう, gotairou] (n) (See 五奉行) Council of Five Elders (committee of daimyo formed by Toyotomi Hideyoshi to rule Japan until his son Hideyori came of age) [Add to Longdo]
御用部屋[ごようべや, goyoubeya] (n) room in Edo castle where the shogun's council of elders attended to governmental affairs [Add to Longdo]
左中間[さちゅうかん, sachuukan] (n) between left and center fielders (centre) [Add to Longdo]
若年寄;若年寄り[わかどしより, wakadoshiyori] (n) (1) young person acting like an old person; (2) (See 老中) officials who helped the council of elders during the Edo period [Add to Longdo]
宿老[しゅくろう, shukurou] (n) old men; elders; seniors; veterans [Add to Longdo]
長上[ちょうじょう, choujou] (n) one's elders or superiors [Add to Longdo]
長打コース[ちょうだコース, chouda ko-su] (n) ball hit toward the gap between outfielders (baseball) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) respect for one's elders; (2) harmony among siblings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先辈[xiān bèi, ㄒㄧㄢ ㄅㄟˋ, / ] elders; former generations [Add to Longdo]
父老[fù lǎo, ㄈㄨˋ ㄌㄠˇ, ] elders [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  elders [ɛldərs]
     elsewhere
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top