ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

educationist

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -educationist-, *educationist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
educationistn. นักศึกษาศาสตร์, Syn. educationalist

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
educationist    (n) ˈɪdjukˈɛɪʃənɪst (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t)
educationists    (n) ˈɪdjukˈɛɪʃənɪsts (i1 d y u k ei1 sh @ n i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Educationist \Ed`u*ca"tion*ist\, n.
   One who is versed in the theories of, or who advocates and
   promotes, education.
 
   Syn: educationalist.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 educationist
   n 1: a specialist in the theory of education [syn:
      {educationist}, {educationalist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top