ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eddy

EH1 D IY0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eddy-, *eddy*
English-Thai: Longdo Dictionary
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eddy[N] กระแสวน (ของน้ำหรืออากาศ), Syn. swirl, whirl, whirlpool
eddy[VT] ทำให้หมุนวน
eddy[VI] หมุนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eddy(เอด'ดี) n. กระแสวน,การหมุนวน,สิ่งที่หมุนวน,น้ำวน vt.,vi. หมุนวน,วน
teddy(เทด'ดี่) n. เสื้อผ้าชั้นในที่เป็นผืนเดียว
teddy bearn. หมีตุ๊กตาสำหรับเด็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
eddy(n) น้ำวน,หลุมอากาศ,การหมุนวน,การไหลวน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eddy Currentกระแสไหลวน,กระแสวน [การแพทย์]
eddy currentกระแสวน, กระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือในเครื่องกลไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eddy currents (Electric)กระแสวน (ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
eddy floweddy flow, การไหลวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eddy current (n) น้ำวน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My man Cheeseburger Eddy got the hookup.ชีสเบอร์เกอร์ เอ็ดดี้เขาหาได้ The Longest Yard (2005)
..became Eddy Teddy for the kids of Sydney....กลายเป็นเท็ดดี้ เอ็ดดี้ ของบรรดาเด็กๆในซีดนี่ Heyy Babyy (2007)
No darling, I am Eddy Teddy. I 'll have bear baby.ไม่ที่รัก ผมเป็นเท็ดดี้ ต้องมีลูกเป็นหมีสิจ้ะ Heyy Babyy (2007)
Wake up Eddy Teddy! Wake up!ตื่น เอ็ดดี้ เท็ดดี้ ตื่น! Heyy Babyy (2007)
Wake up Eddy Teddy! Wake up!ตื่น เอ็ดดี้ เท็ดดี้ ตื่น! Heyy Babyy (2007)
We hate Eddy Teddy.พวกเราเกลียด เอ็ดดี้ เท็ดดี้ Heyy Babyy (2007)
My name is not Eddy Teddy.ฉันไม่ได้ชื่อเอ็ดดี้ เท็ดดี้ Heyy Babyy (2007)
'Shame, shame, puppy shame. Eddy Teddy is my name.'Heyy Babyy (2007)
Eddy Teddy!เอ็ดดี้ เท็ดดี้! Heyy Babyy (2007)
Eddy Teddy?เอ็ดดี้ เท็ดดี้? Heyy Babyy (2007)
Eddy loves you the most."แต่เอ็ดดี้ รักหนูมากที่สุด" Heyy Babyy (2007)
- Sorry, it's just that you look remarkably like Eddy Van Halen.- โทษคะ, คือคุณทำให้คิดถึง Eddy Van Halen Zombieland (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมบ้าหมู[N] whirlwind, See also: eddy, circular blowing wind, Syn. ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน, Thai definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: whirlwind ; eddy ; circular blowing wind   FR: vent tournant [m]
หมีเท็ดดี้[n. exp.] (mī Thetdī) EN: teddy bear   FR: ours en peluche [m] ; teddy-bear [m] (vx)
น้ำวน[n.] (nāmwon) EN: whirlpool ; eddy ; vortex   FR: tourbillon [m]
ตุ๊กตาหมี[n. exp.] (tukkatā mī) EN: teddy bear   FR: ours en peluche [m] ; teddy-bear [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
EDDY EH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eddy (n) ˈɛdiː (e1 d ii)
eddy (v) ˈɛdiː (e1 d ii)
eddying (v) ˈɛdɪɪŋ (e1 d i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漩涡[xuàn wō, ㄒㄩㄢˋ ㄨㄛ, / ] eddy; swirl; vortex, #19,628 [Add to Longdo]
[, ㄨㄛ, / ] eddy; whirlpool, #27,024 [Add to Longdo]
[xuán, ㄒㄩㄢˊ, ] eddy, #66,817 [Add to Longdo]
涡旋[wō xuán, ㄨㄛ ㄒㄩㄢˊ, / ] eddy; vortex, #70,349 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] eddy; small river, #80,454 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] eddy; whirlpool, #98,048 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirbel {m}; Strudel {m} | Wirbel {pl}; Strudel {pl}eddy | eddies [Add to Longdo]
Wirbelstrom {m}eddy current [Add to Longdo]
Wirbelstrombremse {f} | Wirbelstrombremsen {pl}eddy current brake | eddy current brakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テディー[, tedei-] (n) teddy (bear) (type of lingerie) [Add to Longdo]
テディーベア[, tedei-bea] (n) teddy bear [Add to Longdo]
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
渦巻き(P);渦巻[うずまき, uzumaki] (n) whirlpool; eddy; coil; (P) [Add to Longdo]
渦巻く;うず巻く[うずまく, uzumaku] (v5k,vi) to whirl; to eddy; to swirl; to curl (smoke) [Add to Longdo]
甌穴[おうけつ;かめあな, ouketsu ; kameana] (n) pothole (circular hole bored deep in a riverbed by stones rotating in an eddy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eddy \Ed"dy\, v. t.
   To collect as into an eddy. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The circling mountains eddy in
      From the bare wild the dissipated storm. --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eddy \Ed"dy\ ([e^]d"d[y^]), n.; pl. {Eddies} ([e^]d"d[i^]z).
   [Prob. fr. Icel. i[eth]a; cf. Icel. pref. i[eth]- back, AS.
   ed-, OS. idug-, OHG. ita-; Goth. id-.]
   1. A current of air or water running back, or in a direction
    contrary to the main current.
    [1913 Webster]
 
   2. A current of water or air moving in a circular direction;
    a whirlpool.
    [1913 Webster]
 
       And smiling eddies dimpled on the main. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Wheel through the air, in circling eddies play.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Note: Used also adjectively; as, eddy winds. --Dryden.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eddy \Ed"dy\, v. i. [imp. & p. p. {Eddied}; p. pr. & vb. n.
   {Eddying}.]
   To move as an eddy, or as in an eddy; to move in a circle.
   [1913 Webster]
 
      Eddying round and round they sink.    --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eddy
   n 1: founder of Christian Science in 1866 (1821-1910) [syn:
      {Eddy}, {Mary Baker Eddy}, {Mary Morse Baker Eddy}]
   2: a miniature whirlpool or whirlwind resulting when the current
     of a fluid doubles back on itself [syn: {eddy}, {twist}]
   v 1: flow in a circular current, of liquids [syn: {eddy},
      {purl}, {whirlpool}, {swirl}, {whirl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top