ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eastward

IY1 S T W ER0 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eastward-, *eastward*, eastwar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eastward[N] จุดที่อยู่ในทิศตะวันออก, See also: ทิศทางที่ไปทางตะวันออก
eastward[ADV] ในทางตะวันออก, See also: ด้านตะวันออก, ไปทางตะวันออก
eastward[ADJ] ไปทางตะวันออก, See also: ในทางตะวันออก, ด้านตะวันออก, Syn. eastwards, oriental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
eastwardlyadj.,adv. ไปทางตะวันออก
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
eastward(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
eastwards(adj,adv) ทางทิศตะวันออก,ทางด้านตะวันออก,ทางทิศบูรพา
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้,ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Target 01 continuing on the R25 eastward to the airport.เป้าหมาย 01 ยังอยู่บนอาร์ 25, ไปทางตะวันออกสู่สนามบิน. Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eastwardThe plane turned eastward.

CMU English Pronouncing Dictionary
EASTWARD IY1 S T W ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eastward (j) ˈiːstwəd (ii1 s t w @ d)
eastwards (a) ˈiːstwədz (ii1 s t w @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向东[xiàng dōng, ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ, / ] eastwards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
以東[いとう, itou] (n,n-suf) east of; and eastward [Add to Longdo]
東漸[とうぜん, touzen] (n,vs) eastward advance [Add to Longdo]
東方拡大[とうほうかくだい, touhoukakudai] (n) eastward expansion; eastward enlargement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eastward \East"ward\, Eastwards \East"wards\, adv.
   Toward the east; in the direction of east from some point or
   place; as, New Haven lies eastward from New York.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eastward
   adv 1: toward the east; "they migrated eastward to Sweden" [syn:
       {eastward}, {eastwards}]
   adj 1: moving toward the east; "eastbound trains" [syn:
       {eastbound}, {eastward}]
   n 1: the cardinal compass point that is at 90 degrees [syn:
      {east}, {due east}, {eastward}, {E}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top