ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dynastic

D AY0 N AE1 S T IH0 K   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynastic-, *dynastic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynastic[ADJ] ที่เกี่ยวกับราชวงศ์

English-Thai: Nontri Dictionary
dynastic(adj) เกี่ยวกับราชวงศ์,เกี่ยวกับขัตติยวงศ์

CMU English Pronouncing Dictionary
DYNASTIC    D AY0 N AE1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynastic    (j) dˈɪnˈæstɪk (d i1 n a1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynastic \Dy*nas"tic\, a. [Gr. ? of a dynast, fr. ?: cf. F.
   dunastique.]
   Of or relating to a dynasty or line of kings. --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynastic
   adj 1: of or relating to or characteristic of a dynasty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top