ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dure

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dure-, *dure*
Possible hiragana form: づれ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
ordure(ออ'เจอะ. -เดียว) n. มูลสัตว์,ปุ๋ย,สิ่งที่ถูกขับออก., See also: ordurous adj.
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course
verdure(เวอ'เดอะ) n. พืชสีเขียว (โดยเฉพาะหญ้าหรือผัก) ความเขียวสด,ความสด,พลัง,กำลังวังชา, See also: verdured adj., Syn. vegetation

English-Thai: Nontri Dictionary
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
ordure(n) ขี้,อุจจาระ,มูล,คูด,ปุ๋ย
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
verdure(n) สีเขียว,พันธุ์ไม้อ่อน,ความเขียวชอุ่ม,กำลังวังชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duressการข่มขู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duress๑. การขู่เข็ญว่าจะทำร้าย (ก. อาญา)๒. การข่มขู่ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duress (Law)ข่มขู่ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Flank two" is a duress code used to indicate the agent is communicating under duress.ปีก2 เป็นรหัสใช้บอกว่าจนท. ถูกบังคับให้ทำการติดต่อ ปีก2 เป็นรหัสใช้บอกว่าจนท. Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
We ran Jack's calls through a protocol filter-- if there'd been a duress signal in there, it would've found it.เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว เราเอาสายแจ็คเข้ากรองแล้ว ถ้ามีสัญญาณถูกบังคับเราต้องเจอแล้ว Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
When Jack was active, "Flank two" was a duress code.สมัยที่แจ็คทำงาน ปีก2 คือรหัสถูกบังคับ สมัยที่แจ็คทำงาน ปีก2 คือรหัสถูกบังคับ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
We detected a duress code in Jack's call.เราพบรหัสถูกบังคับจากแจ็ค Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Well, if you hadn't recognized the duress code that Jack transmitted, well...คือ ถ้าคุณไม่สังเกตุเห็นรหัสถูกบังคับที่แจ็คส่งมา.. คือ ถ้าคุณไม่สังเกตุเห็นรหัสถูกบังคับที่แจ็คส่งมา.. Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
No physical duress for the next eight hours.ไม่มีการบังคับขู่เค็ญ Deal or No Deal (2008)
now you're obviously under severe duress, and you haven't slept since iraq, and the man you care about might die, but i'm telling you that man will kill you.คุณกำลังเครียดมาก คุณยังไม่ได้นอนตั้งแต่กลับจากอิรัก และผู้ชายที่คุณผูกพันก็กำลังจะตาย Pilot (2008)
Another fact of physiology, the human body when in extreme duress begins to shut down.อีกอย่างนึงนะ ร่างกายมนุษย์ เมื่อโดนทรมานจนสุด Greatness Achieved (2008)
That you're not under duress.ว่าคุณไม่ได้ถูกบังคับ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
During this time of duress.ระหว่างนี้ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Are you mentally competent and under no duress at this time?คุณเป็นผู้มีความสามารถทางสติปัญญา และไม่ได้อยู่ภายใต้การข่มขู่ ใช่ไหม? I Smell a Rat (2010)
Under magical duress.Under magical duress. Warrior (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān chai-ngān) EN: life ; useful life   FR: durée d'utilisation [f]
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim   FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ใช้เวลา[v. exp.] (chai wēlā) EN: spend time ; take time   FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ช่วงชีวิต[n. exp.] (chūang chīwit) FR: durée de vie [f]
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer

CMU English Pronouncing Dictionary
DUREE    D UH0 R IY1
DUREN    D UH1 R AH0 N
DURER    D UH1 R ER0
DURELL    D Y UW1 R AH0 L
DURENE    D Y UW1 R IY0 N
DURESS    D UH1 R EH0 S
DURETTE    D ER0 EH1 T
DURENBERGER    D UH1 R AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duress    (n) djˈurˈɛs (d y u1 r e1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
エラー処理手順[エラーしょりてじゅん, era-shoritejun] (n) {comp} error procedure [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[, katarogudopuroshija] (n) {comp} cataloged procedure [Add to Longdo]
グリフ手続き[グリフてつづき, gurifu tetsuduki] (n) {comp} glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ステップアクション[, suteppuakushon] (n) {comp} step-by-step procedure [Add to Longdo]
ストアドプロシージャ[, sutoadopuroshi-ja] (n) {comp} stored procedure [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (n) {comp} (call) setup procedure [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
プロシージャ[ぷろしーじゃ, puroshi-ja] proc, procedure [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dure \Dure\, a. [L. durus; akin to Ir. & Gael. dur ?, stubborn,
   W. dir certain, sure, cf. Gr. ? force.]
   Hard; harsh; severe; rough; toilsome. [R.]
   [1913 Webster]
 
      The winter is severe, and life is dure and rude. --W.
                          H. Russell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dure \Dure\, v. i. [F. durer, L. durare to harden, be hardened,
   to endure, last, fr. durus hard. See {Dure}, a.]
   To last; to continue; to endure. [Obs.] --Sir W. Raleigh.
   [1913 Webster]
 
      Yet hath he not root in himself, but dureth for a
      while.                  --Matt. xiii.
                          21.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top