ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

durchdrang

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durchdrang-, *durchdrang*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchdrangpermeated [Add to Longdo]
durchdrangpervaded [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm going to bed.Sie streckte ihre Hand aus und Kälte durchdrang mich. The Snow Queen (1967)
Something crashed through the deflectors and knocked out the generators.Etwas durchdrang die Deflektoren und zerstörte die Generatoren. The Doomsday Machine (1967)
It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear.Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Romeo and Juliet (1968)
The phaser blasted through that space fabric, and only heaven knows where it sent the Defiant.Der Phaser durchdrang diese Raumstruktur und schickte die Defiant Gott weiß wohin. The Tholian Web (1968)
"It was the nightingale, and not the lark, that pierced the hollow of thine ear.Es ist die Nachtigall, nicht die Lerche, die eben dein banges Ohr durchdrang. Sieben Sommersprossen (1978)
It was the nightingale, not the lark, that pierced the hollow of thine ear.Die Nachtigall, nicht die Lerche, durchdrang eben dein banges Ohr. Sieben Sommersprossen (1978)
It was the nightingale, not the lark, that pierced the hollow of thine ear.Die Nachtigall, nicht die Lerche, durchdrang eben noch dein banges Ohr. Sieben Sommersprossen (1978)
It was the nightingale, not the lark, that pierced the hollow of thine ear.Die Nachtigall, nicht die Lerche, durchdrang eben noch dein banges Ohr. Sieben Sommersprossen (1978)
It was the nightingale, not the lark, that pierced the hollow of thine ear."Die Nachtigall, nicht die Lerche, durchdrang eben dein banges Ohr. Sieben Sommersprossen (1978)
When he embraced her lovingly she found there purest delight when the man gave her all his love and awakened all her own love.Da er sie liebend umfing da seligste Lust sie fand da ganz sie minnte der Mann, der ganz ihr' Minne geweckt von der süßesten Wonne heiligster Weihe die ganz ihr Sinn und Seele durchdrang Grauen und Schauder ob gräßüchster Schande musste mit Schreck die Schmähliche fassen die je dem Manne gehorcht', der ohne Minne sie hielt! Die Walküre (1980)
What thrilled me in the clasp of our hand, was that not the affirmation of your troth?Was bei der Hände Druck mich hehr durchdrang, sag, war es nicht die Versichrung deiner Treu? Der fliegende Holländer (1986)
The man in the Salvation Army uniform pierced the icy cold with the purity of his playing and his intent.Der Mann in der Uniform der Heilsarmee durchdrang die eisige Kälte mit seinem klaren Spiel und seiner guten Absicht. Basinger's New York (1986)
Your father penetrated our atmosphere with a radar beam nine days ago.Dein Vater durchdrang vor 9 Tagen unsere Atmosphäre mit einem Radarstrahl. My Stepmother Is an Alien (1988)
They've overpowered the shields at deck 36, Engineering.Sie durchdrangen die Außenhülle und sind auf dem Maschinendeck. Déjà Q (1990)
Radiation penetrating the outer layers.Tödliche Strahlung durchdrang... alle Schichten. Tin Man (1990)
It's about time somebody reach out to me.Es war Zeit, dass endlich jemand zu mir durchdrang. Stark Raving Dad (1991)
I've isolated the frequency and penetrated it.Ich isolierte die Frequenz und durchdrang es. Devil's Due (1991)
The arrow impacted above my sixth intercostal support, penetrating my secondary subprocessor.Der Pfeil schlug über meiner sechsten interkostalen Stütze ein und durchdrang den sekundären Subprozessor. Qpid (1991)
There wasn't a breath of wind... and that night... the music had spread all over the black liner... like an injunction from heaven... related to something unknown... like an order from God... whose meaning was inscrutable.Es gab keinen Windhauch und die Musik durchdrang den ganzen dunklen Dampfer... wie eine Weisung des Himmels, von der man nicht wusste, worauf sie sich bezog, wie ein Befehl Gottes, den man nicht kannte. The Lover (1992)
It was like a white-hot blade piercing me through and through.Es war eine glühend heiße Klinge, die mich komplett durchdrang. Bitter Moon (1992)
When the field penetrated the hull, it affected the crew.Als das Feld die Hülle durchdrang, war die Crew betroffen. Rascals (1992)
Our tachyon pulse has been unable to completely penetrate the anomaly.Der Tachyon-lmpuls durchdrang die Anomalie nicht vollständig. All Good Things... (1994)
The Dominion penetrated the cloak by using an anti-proton beam.Das Dominion durchdrang die Vorrichtung mit einem Antiprotonenstrahl. Defiant (1994)
- It's penetrated our shields.- Sie durchdrang unsere Schilde. Caretaker (1995)
We were hit by an energy discharge which penetrated our shields.Eine Energieentladung durchdrang unsere Schilde. Cathexis (1995)
An energy discharge came through the bulkhead and hit us.Eine Energieentladung durchdrang das Schott und traf uns. Cathexis (1995)
Seska modified an antiproton beam to penetrate its shields and hull.Seska durchdrang Schilde und Hülle mit einem modifizierten Antiprotonenstrahl. Maneuvers (1995)
We didn't. It got through all our defenses.Er durchdrang unsere Verteidigung. Dreadnought (1996)
Captain, I've broken through the interference.- Ich durchdrang die Interferenz. Dreadnought (1996)
It sent a transporter signal through our shields like they weren't there.Sein Signal durchdrang unsere Schilde. Future's End: Part II (1996)
The Cravic ship has penetrated our defense shield.- Sie durchdrangen unseren Schild. Prototype (1996)
- A bullet perforated his small intestine.- Eine Kugel durchdrang seinen Dünndarm. Apocrypha (1996)
That's my problem. I touched the thing, but it didn't go through me.Ich hab ihn angefasst, aber er durchdrang mich nicht. Out of Mind, Out of Sight (1997)
They were able to penetrate our shields because their torpedoes were in a constant state of temporal flux.- Sie durchdrangen unsere Schilde. Die Torpedos waren in einem konstanten Zustand temporalen Flusses. Before and After (1997)
Passed right through...Sie durchdrang das Energiefeld. The Nox (1997)
It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear."Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, "Die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang, Shakespeare in Love (1998)
When her radio signal passed through the barrier's metrion radiation the signal time-shifted into the future.Als ihr Funksignal die Metrionenstrahlung durchdrang, gelangte das Signal in die Zukunft. The Sound of Her Voice (1998)
It went through the barrier and travelled back in time in the same way.Es durchdrang die Barriere und reiste auf die gleiche Weise zurück. The Sound of Her Voice (1998)
I could say nothing in my defense.Sein Blick durchdrang mich und ich war nicht einmal in der Lage, ihm zu antworten. And Between the Wasteland and Sky... (1998)
Water permeated the ashes to create lye.Wasser durchdrang die Asche und bildete ein Lauge. Fight Club (1999)
An assimilation virus has penetrated our defenses.Ein Assimilationsvirus durchdrang die Verteidigung. Tinker Tenor Doctor Spy (1999)
An EM discharge penetrated the hull-- Deck 7, Section 10.Eine EM-Entladung durchdrang die Hülle. The Haunting of Deck Twelve (2000)
After that... he entered the abdominal cavity... so he would have had to use more than just merely the Liston knife.Danach... durchdrang er die Unterleibshöhle. Für all das hatte er mehr gebraucht als nur ein Liston-Messer. From Hell (2001)
And then, at the end, feeling something next to you invisible touching you reaching inside your body....Und dann fühlten sie etwas neben sich. Etwas Unsichtbares, das sie berührte... und ihren Körper durchdrang... Final Fantasy: The Spirits Within (2001)
Eventually, he never moved at all but his eyes always stayed open staring ahead forever all through the darkness of each night and the next day...Irgendwann dann bewegte er sich nicht mehr, aber seine Augen waren immer weit geöffnet. Sie durchdrangen das Eis in der Finsternis einer jeden Nacht und eines jeden Tages. A.I. Artificial Intelligence (2001)
Like I'd been invaded by something... and it was trying to take me over.Etwas durchdrang mich, was mich beherrschen wollte. Ghosts of Mars (2001)
Our ships certainly penetrated it when we were pulled in.Unser Schiff durchdrang sie, als wir hineingezogen wurden. The Void (2001)
Exactly how Anubis was able to defeat our defence system remains a mystery.Ich weiß nicht, wie Anubis unser Verteidigungssystem durchdrang. Allegiance (2002)
The light now penetrated every unevenness and flaw in the buildings... and in...the people!Das Licht durchdrang nun alles Unebene und Falsche an den Gebäuden... und... in den Menschen. Dogville (2003)
It was my dagger that plunged into his heart.Es war mein Dolch, der sein Herz durchdrang. Shanghai Knights (2003)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  durchdrang /durçdraŋ/
   permeated; pervaded; pierced

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top