ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dullest

D AH1 L AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dullest-, *dullest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The world's dullest knife.มีดที่ทื่อที่สุดในโลก The Dwarf in the Dirt (2009)
The dullest words of any house.คำพูดที่โง่ที่สุดของตระกูลข้า And Now His Watch Is Ended (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DULLEST D AH1 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dullest (j) dˈʌlɪst (d uh1 l i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dull \Dull\, a. [Compar. {Duller}; superl. {Dullest}.] [AS. dol
   foolish; akin to gedwelan to err, D. dol mad, dwalen to
   wander, err, G. toll mad, Goth. dwals foolish, stupid, cf.
   Gr. ? turbid, troubled, Skr. dhvr to cause to fall. Cf.
   {Dolt}, {Dwale}, {Dwell}, {Fraud}.]
   1. Slow of understanding; wanting readiness of apprehension;
    stupid; doltish; blockish. "Dull at classical learning."
    --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       She is not bred so dull but she can learn. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Slow in action; sluggish; unready; awkward.
    [1913 Webster]
 
       This people's heart is waxed gross, and their ears
       are dull of hearing.         --Matt. xiii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       O, help my weak wit and sharpen my dull tongue.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Insensible; unfeeling.
    [1913 Webster]
 
       Think me not
       So dull a devil to forget the loss
       Of such a matchless wife.       -- Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   4. Not keen in edge or point; lacking sharpness; blunt. "Thy
    scythe is dull." --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   5. Not bright or clear to the eye; wanting in liveliness of
    color or luster; not vivid; obscure; dim; as, a dull fire
    or lamp; a dull red or yellow; a dull mirror.
    [1913 Webster]
 
   6. Heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless;
    inert. "The dull earth." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As turning the logs will make a dull fire burn, so
       changes of study a dull brain.    -- Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   7. Furnishing little delight, spirit, or variety;
    uninteresting; tedious; cheerless; gloomy; melancholy;
    depressing; as, a dull story or sermon; a dull occupation
    or period; hence, cloudy; overcast; as, a dull day.
    [1913 Webster]
 
       Along life's dullest, dreariest walk. -- Keble.
 
   Syn: Lifeless; inanimate; dead; stupid; doltish; heavy;
     sluggish; sleepy; drowsy; gross; cheerless; tedious;
     irksome; dismal; dreary; clouded; tarnished; obtuse. See
     {Lifeless}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top