Search result for

dsinnig

(50 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dsinnig-, *dsinnig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dsinnig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dsinnig*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That seems totally ridiculous.Das scheint mir völlig blödsinnig zu sein. - Du kannst also nicht verreisen? From the Life of the Marionettes (1980)
You're leaving? - We've got a lunch date.- Ja, zu einem blödsinnigen Essen bei Peters Mutter! From the Life of the Marionettes (1980)
It don't make much sense, does it? No.Es ist vollkommen blödsinnig, oder? The Long Riders (1980)
Paramedics are now removing the last of the three bodies-I cannot believe it.Das ist blödsinnigHalloween II (1981)
I know this sounds silly, especially in this so-called modern age, but you scuzzy college pukes should watch out, because they're out there, and you, sweet peas, are the answer to their dream!Es mag blödsinnig klingen, besonders in diesem so genannten modernen Zeitalter, aber vor allem ihr College-Jungs solltet euch in Acht nehmen. Denn ihr, meine Süßen, ihr seid die Antwort auf ihre Träume! An Officer and a Gentleman (1982)
Half-baked, goggle-boxed do-gooders telling everybody it's bad for you.Blödsinnige Weltverbesserer erzählen im Fernsehen, wie schädlich sie sei. Repo Man (1984)
You're a fucking imbecilic pain in my fucking ass. Now get the fuck out of my sight.Du nervst mich, du blödsinnige Arschgeige, und nun verpiss dich, du Sack. Combat Shock (1984)
He had an imbecilic humility, that only a morbid pity held back my laughter.Er hatte etwas so blödsinnig Demütiges, daß nur ein grauenhaftes Mitleid meine Lachlust unterdrückte. Paganini (1989)
Bullshit accent.Blödsinniger Akzent. Mo' Better Blues (1990)
The bottom line is... That you'd rather follow some absolutely bullshit... Uh, uh, tradition...Und ihr folgt lieber irgendwelchen absolut blödsinnigen Traditionen, als über unser Glück nachzudenken. Once Around (1991)
That is the most ridiculous piece of philosophical bullshit I ever heard.Was ist das für blödsinniges philosophisches Geschwafel? White Men Can't Jump (1992)
I started thinking about Paul's garbage theory, about male organs making extra proteins when a beautiful woman looks at you.Ich habe über Pauls blödsinnige Theorie nachgedacht. Männer produzieren Protein, wenn eine Frau sie ansieht. Arizona Dream (1993)
And you're always making those stupid faces!Und ständig schneidest du diese blödsinnigen Grimassen! The Fiery Angel (1993)
"Any old story" is very good.Etwas Blödsinniges? JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
There's a family of sharks watching a ship sink.Hier also etwas Blödsinniges. Eine Haifisch-Familie betrachtet ein sinkendes Passagierschiff. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
It's so simple, it's stupid.Es ist blödsinnig einfach. Four Rooms (1995)
Look, Al, I'll grant you the NEA has done some silly things in the past but no way, no how, will they accept a ridiculous movie about shoes.Al, die NEA hat in der Vergangenheit ein paar unkluge Dinge getan. Aber trotzdem werden sie... euren blödsinnigen Schuhfilm niemals akzeptieren. User Friendly (1995)
Why don't you just watch me... and make sure I don't do anything stupid?Warum beobachtest du mich nicht einfach... und sorgst dafür, daß ich nichts Blödsinniges mache, OK? Happy Gilmore (1996)
Bullshit posturing.Blödsinniges Getue. Chasing Amy (1997)
Of course. You made a few stupid exaggerations... or, as the critics say, "inspired comic flights."Klar hast du ein paar blödsinnige Übertreibungen eingebaut, oder, wie die Kritiker es nennen, "überspitzte Situationskomik". Deconstructing Harry (1997)
This is stupid.Das ist so blödsinnigGia (1998)
If you hadn't influenced him with your foolish ideals he would not have gotten himself killed.Wenn du ihn nicht mit deinen blödsinnigen Idealen beeinflusst hättest, wäre das nicht passiert. Sin (1998)
What, to share in your half-assed obsession with Hallmark moments?Meinst du deine blödsinnige Besessenheit für Kitsch? Dogma (1999)
Six years I gave them, they prioritize some ridiculous policy.Nach sechs Jahren ziehen die so eine blödsinnige Firmenpolitik vor. Pyramids on the Nile (1999)
It's stupid.Das ist blödsinnigNurse Betty (2000)
All this legend bullshit.Lauter so blödsinnige Legenden. Finding Forrester (2000)
It's a very dull story.Es ist eine wirklich blödsinnige Geschichte. The Blackout (2000)
I think we gotta end the freeze-out. Wait a minute.Auf einer dieser Websites haben wir einen Bericht gelesen, wie blödsinnig es doch ist, heutzutage noch zu heiraten. The One with the Ring (2000)
Do you think you are the only one who suffers from war?Glauben Sie, Sie sind die Einzige, die unter diesem blödsinnigen Krieg leidet? Nowhere in Africa (2001)
Don't drag me into whatever bullshit accommodational pretense you've got.Zieh mich nicht in irgendwelche blödsinnigen Heucheleien hinein. Second Opinion (2001)
Well, it's so fucking bright in here.Es ist so blödsinnig hell hier drin. Insomnia (2002)
So, instead of taking steps to deal with their lives... instead of working to root out the real reason for their misery... they run out and buy a stupid-looking pair of cargo pants.Statt ihr Leben in den Griff zu bekommen, statt ihr Elend zu beseitigen, gehen sie hin und kaufen blödsinnige Cargo-Hosen. Roger Dodger (2002)
She had nice skin and small tits.But she was... so delicate,that was almost silly.Sie hatte eine zarte Haut... und kleine Brüste, aber sie war blödsinnig fragil. Reconstruction (2003)
- It didn't make any sense to me.- Ich fand es blödsinnigDay 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2003)
You're 22 years old. When are you gonna grow up and stop this post-college rebel bullshit?Du bist 22. Wann wirst du erwachsen und hörst mit diesem blödsinnigen Scheiss auf? Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
Some stupid legal order isn't gonna matter.Eine blödsinnige Rechtsverfügung bedeutet doch gar nichts. Underneath (2004)
Yesterday, I looked up... and the entire thing looked so... utterly stupid and flat and needless... and childish.Gestern blickte ich hoch und... die ganze Sache kam mir so blödsinnig vor, flach, fleischlos und kindisch. The Cold War (2004)
The most useless:Das Blödsinnigste: En la cama (2005)
A bloody stone could understand that!Ein blödsinniges Stück Holz könnte das sogar verstehen! Sally Lockhart Mysteries: The Ruby in the Smoke (2006)
This is bullshit.Das ist blödsinnigFlags of our Fathers (2006)
But that's really stupid.Aber das ist blödsinnigVitus (2006)
Yeah, right. We were completely insane. We were.- Ja, genau, blödsinnig und durchgeknallt. Holiday (2006)
Bold move going to the press to land yourself some publicity, but ultimately idiotic, kiddo.Ein gewagter Schachzug an die Presse zu gehen und für sich selbst ein bisschen Werbung zu machen, aber letztendlich total blödsinnig, Kleiner. Joyce and Sharon Monroe (2007)
Now, you talk about a good bullshit story.Nun sprechen Sie von einer guten blödsinnigen Geschichte. Zeitgeist (2007)
That's an incredibly bloody stupid thing to do.Das war verdammt blödsinnig, was du da getan hast! Atonement (2007)
That's a bullshit excuse, Bill.Das ist 'ne blödsinnige Ausrede, Bill. You Kill Me (2007)
You gonna make me get down on one knee?Eine Heirat wäre absolut blödsinnigCarolina Moon (2007)
We've used some bullshit collateral to get our last loan from the bank, and the only real source of money to repay those loans is from those five homes in escrow.Wir haben eine blödsinnige Sicherheit benutzt, um einen schnellen Kredit von der Bank zu bekommen und die einzige Einnahmequelle, um diese Kredite zurückzuzahlen, sind diese fünf Wohnungen in Escrow. It's a Wonderful Lie (2007)
- This has all been a very silly idea.Das war eine blödsinnige Idee. Episode #1.1 (2008)
I mean, what a stupid idea did cross on your mind!Was für eine blödsinnige Idee das war! Vicky Cristina Barcelona (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top