ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drizzly

D R IH1 Z L IY0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drizzly-, *drizzly*, drizz
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drizzly[ADJ] ซึ่งตกปรอยๆ, Syn. moist, wet

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It was a drizzly Tuesday. - Okay...มันเป็นวันอังคารที่หม่นหม่อง The Bad Fish Paradigm (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิมๆ[ADV] drizzly, Syn. ประปราย, Example: ฝนตกหยิมๆ อย่างนี้ จะเดินทางไปไหนก็เฉอะแฉะไปหมด, Thai definition: อาการที่ฝนตกพรำประปรายเล็กๆ น้อยๆ
ซิบๆ[ADV] drizzly, See also: slightly drizzly (dripping), Example: เจ้าพ่อคว้ามีดขึ้นมาแล้วกรีดที่ลิ้น จนเลือดไหลซิบๆ, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรอย[adv.] (prøi) EN: drizzly ; mizzly ; misty   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIZZLY D R IH1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drizzly (j) drˈɪzliː (d r i1 z l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drizzly \Driz"zly\, a.
   Characterized by small rain, or snow; moist and disagreeable.
   "Winter's drizzly reign." --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drizzly
   adj 1: wet with light rain; "a sad drizzly day"; "a wet drippy
       day" [syn: {drippy}, {drizzly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top