ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doux

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doux-, *doux*
English-Thai: Nontri Dictionary
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances   FR: faire les yeux doux
ชมดชม้อย[v.] (chamotchamøi) EN: coy ; shy ; bashful   FR: faire les yeux doux
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) FR: faire de doux rêves
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
จืด[adj.] (jeūt) EN: light ; mild ; weak   FR: doux
ไขมันหมู[n. exp.] (khaiman mū) EN: pig fat   FR: graisse de porc [f] ; saindoux [m]
หลน[v.] (lon) EN: stew ; simmer   FR: étuver ; mijoter ; cuire à feu doux
มันหมู[n. exp.] (man mū) FR: lard [m] ; saindoux [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
doux(adj) |f. douce| อ่อนหวาน, นุ่มลิ้น, ดี, อ่อนนุ่ม เช่น Boire un petit coup, c'est doux., Ce projet permet aux élèves d’écrire des petits mots doux à une personne qu’ils aiment.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  doux /du/ 
   mild; gentle; soft; sweet; tender

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top