Search result for

dour

(52 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dour-, *dour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dour[ADJ] เข้มงวด, See also: กวดขัน, Syn. serious
dour[ADJ] เศร้าหมอง, See also: เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, หดหู่ใจ, Syn. gloomy, depressed, cheerless
dourly[ADV] อย่างเศร้าสร้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dour(ดัวร์) adj. บูดบึ้ง,ขุ่นใจ,เศร้า,เข้มงวดกวดขัน
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
malodour(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
odour(โอ'เดอะ) n. กลิ่น,ชื่อเสียงที่ไม่ดี, See also: odourless adj., odorless adj.
splendour(สเพลน'เดอะ) n. ความยอด-ยี่ยม,ความวิเศษ,ความงดงาม,ความรุ่งโรจน์,ความแจ่มจรัส,ความแวววาว,ความอัจฉริยะ., See also: splendorous adj. splendourous adj., Syn. grandeur

English-Thai: Nontri Dictionary
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
odour(n) กลิ่น,กลิ่นหอม,ชื่อเสียง
splendour(n) ความโอ่โถง,ความงามสง่า,ความอัจฉริยะ
troubadour(n) จินตกวี,นักร้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps I should entreat the gods to shield me from such dour fate...บางที ข้าควรสวดวิงวอนพระเจ้า เพื่อป้องกันข้าจากชะตาอันน่าระทมนี้ A Place in This World (2012)
I would have noticed your dour head smacking into the archways.ไม่งั้นข้าก็คงสังเกต หน้าตาบูดบึ้งของเจ้า กระแทกเข้ากับ ประตูทางเดินแล้ว Dark Wings, Dark Words (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมหัศจรรย์[n.] (khwām mahatsajan) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour   
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour = odor (Am.) ; savour ; aroma   FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
กลิ่นไอ[n.] (klin-ai) EN: miasma ; odour = odor (Am.)   
กลิ่นอับ[n. exp.] (klin ap) EN: bad smell ; bad odour   FR: mauvaise odeur [f] ; odeur putride [f[ ; puanteur [f]
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell   FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
กลิ่นเต่า[n. exp.] (klin tao) EN: body odour = body odor (Am.) ; underarm odour   FR: odeur corporelle [f]
กลิ่นทัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour = body odor (Am.) ; stink of sweat   FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
นกเปล้าหน้าเหลือง [n. exp.] (nok plao nā leūang) EN: Pompadour Green Pigeon   FR: Colombar pompadour [m]
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement
สาง[n.] (sāng) EN: odour of carrion   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUR    D AW1 ER0
DOUR    D AW1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dour    (j) (d u@1 r)
dourly    (a) (d u@1 l ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
道路[どうろ, douro] (n) ถนน
同僚[どうりょう, douryou] (n) เพื่อนร่วมงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダー[, a-da-] (n) ardor; ardour [Add to Longdo]
アイドゥリ;アイドリ[, aidouri ; aidori] (adv) idly [Add to Longdo]
アイドゥルネス;アイドルネス[, aidourunesu ; aidorunesu] (n) idleness [Add to Longdo]
アイドル(P);アイドゥル[, aidoru (P); aidouru] (n) (1) idol; (2) (See アイドル状態) idle; (P) [Add to Longdo]
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road [Add to Longdo]
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P) [Add to Longdo]
サイクリング道路[サイクリングどうろ, saikuringu douro] (n) cycling track; cycling road [Add to Longdo]
シャドウRAM[シャドウラム, shadouramu] (n) {comp} shadow Random Access Memory [Add to Longdo]
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956) [Add to Longdo]
トルバドール;トルバドゥール[, torubado-ru ; torubadou-ru] (n) troubadour (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
稼働率[かどうりつ, kadouritsu] operating ratio [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel [Add to Longdo]
自動利得制御[じどうりとくせいぎょ, jidouritokuseigyo] AGC, automatic gain control [Add to Longdo]
道路交通情報通信システム[どうろこうつうじょうほうつうしんシステム, dourokoutsuujouhoutsuushin shisutemu] VICS, Vehicle Information and Communication Systems [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
動力[どうりょく, douryoku] Triebkraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
同僚[どうりょう, douryou] Kollege, Mitarbeiter [Add to Longdo]
道路[どうろ, douro] Strasse, Weg [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dour \Dour\, a. [Cf. F. dur, L. durus.]
   Hard; inflexible; obstinate; sour in aspect; hardy; bold.
   [Scot.]
   [1913 Webster]
 
      A dour wife, a sour old carlin.     --C. Reade.
   [1913 Webster] Doura

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dour
   adj 1: stubbornly unyielding; "dogged persistence"; "dour
       determination"; "the most vocal and pertinacious of all
       the critics"; "a mind not gifted to discover truth but
       tenacious to hold it"- T.S.Eliot; "men tenacious of
       opinion" [syn: {dogged}, {dour}, {persistent},
       {pertinacious}, {tenacious}, {unyielding}]
   2: harshly uninviting or formidable in manner or appearance; "a
     dour, self-sacrificing life"; "a forbidding scowl"; "a grim
     man loving duty more than humanity"; "undoubtedly the
     grimmest part of him was his iron claw"- J.M.Barrie [syn:
     {dour}, {forbidding}, {grim}]
   3: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
     proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
     shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable
     manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"-
     Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd" [syn: {dark},
     {dour}, {glowering}, {glum}, {moody}, {morose}, {saturnine},
     {sour}, {sullen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top