Search result for

dining

(72 entries)
(0.0443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dining-, *dining*, din
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dining room[N] ห้องอาหาร, See also: ห้องทานข้าว, ห้องรับประทานอาหาร, Syn. breakfast nook, dinette

English-Thai: Nontri Dictionary
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The dining room is down the hall;ห้องอาหารอยู่ใต้โถง Changeling (2008)
The dining room. Game room.ห้องทานข้าว ห้องเล่นเกมส์ Chapter Ten '1961' (2009)
- Come along to the dining room.เราไปที่ห้องทานอาหารกันดีกว่า ใช่ ไปกันเถอะ \โอเค Drag Me to Hell (2009)
Only got a couple minutes before I got to get to work, but if you don't mind a little drive-thru when you're used to fine dining...ได้แค่ 2-3 นาที ก่อนผมไปทำงานนะ แต่ถ้าคุณจะไม่ว่าอะไร ผมขอล้างท่อ ก่อนคุณกิน... Chuck Versus the Best Friend (2009)
Gift table is in the dining room.โต๊ะของขวัญอยู่ในห้องนั่งเล่นนะ Shake and Fingerpop (2009)
Dining table, sofa, TV, and kimchi refrigerator.โต๊ะกินข้าว โซฟา ทีวี และตู้แช่กิมจิ Episode #1.5 (2009)
In a dining hall with my new college roommate.ในโรงอาหาร กับเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
Yeah, I'm going to be dining alone this evening,ใช่ คืนนี้ผมทานมื้อค่ำคนเดียว The Adhesive Duck Deficiency (2009)
On April 8th 1 997 at 1 0 PM, while dining at an ltaewon burger shop with friend Robert J. Pearson and 4 others,วันที่ 8 เมษายน 1997 เวลา 4 ทุ่ม ในระหว่างการรับประทานอาหารที่ ร้านขายเบอร์เกอร์ในอิแทวอน กับ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน และ เพื่อนอีก 4 คน The Case of Itaewon Homicide (2009)
We're all in the dining room.ทุกคนอยู่ในห้องอาหารน่ะ Brothers (2009)
[Ilona] Are you dark dining and dashing?คุณค่ะ อยากดินเนอร์ หรืออยากจะไปค่ะ เอาให้แน่ When in Rome (2010)
If we open up the kitchen a little, I think it flows better into the dining area.มันจะดูดีขึ้น ตรงทางเข้าห้องทานข้าว Leap Year (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diningAll our pies are baked fresh during the night for your dining pleasure the next day.
diningBecause it was dinnertime, we sat at the dining table.
diningDon't talk about business while we're dining.
diningDuring lunch in the hotel dining-room the girl called Stella collapsed, and when Dr. Stewart examined the body he said...
diningHave you put out the light in the dining room?
diningHow about dining out for a change?
diningHow about dining out tonight?
diningI'm dining out this evening.
diningIs this dining room open now?
diningLet's adjourn to the dining room for dinner.
diningOur house has seven rooms including the dining room.
diningShe came into the dining room to find it empty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต๊ะอาหาร[N] dining table
ห้องอาหาร[N] dining-room, See also: eating-room, restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: หล่อนเรียนหนังสือไปพร้อมๆ กับทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่สำหรับรับประทานอาหารในบ้านเรือน หรือสำนักงาน
โต๊ะกินข้าว[N] dining table, Example: พ่อไม่เคยมีโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือมาก่อน บางทีก็เขียนที่โต๊ะกินข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: โต๊ะสำหรับกินข้าว
ห้องกินข้าว[N] dining-room, Syn. ห้องอาหาร, Example: วันนี้พ่อเดินเข้ามาในห้องกินข้าวเร็วกว่าปกติ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องสำหรับรับประทานอาหาร
ห้องกินข้าว[N] dining-room, Syn. ห้องอาหาร, Example: วันนี้พ่อเดินเข้ามาในห้องกินข้าวเร็วกว่าปกติ, Count unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องอาหาร[n. exp.] (hǿng āhān) EN: dining-room ; eating-room   FR: salle à manger [f]
ห้องรับประทานอาหาร[n. exp.] (hǿng rapprathān āhān) EN: dining room   FR: salle à manger [m]
ห้องทานข้าว[n. exp.] (hǿng thān khāo) EN: dining room   FR: salle à manger [f]
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car   FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
โต๊ะอาหาร[n. exp.] (to āhān) EN: dining table   FR: table de cuisine [f]
โต๊ะกินข้าว[n. exp.] (to kinkhāo) EN: dining table   
โต๊ะรับประทานอาหาร[n. exp.] (to rapprathān āhān) EN: dining table   FR: table de salle à manger [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DINING    D AY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dining    (v) (d ai1 n i ng)
dining-car    (n) - (d ai1 n i ng - k aa r)
dining-cars    (n) - (d ai1 n i ng - k aa z)
dining-room    (n) - (d ai1 n i ng - r uu m)
dining-rooms    (n) - (d ai1 n i ng - r uu m z)
dining-table    (n) - (d ai1 n i ng - t ei b l)
dining-tables    (n) - (d ai1 n i ng - t ei b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esstisch {m}dining table [Add to Longdo]
Esszimmer {n}dining room [Add to Longdo]
Speiseraum {m}dining area [Add to Longdo]
Speisesaal {m}dining hall; dining room [Add to Longdo]
Speisewagen {m}dining car; diner [Am.] [Add to Longdo]
Speisezimmer {n}dining room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei [Add to Longdo]
ダイニング[, dainingu] (n) (1) dining; (2) (abbr) dining room; (3) meal; (P) [Add to Longdo]
ダイニングテーブル[, dainingute-buru] (n) dining table [Add to Longdo]
ダイニングルーム[, daininguru-mu] (n) dining room [Add to Longdo]
リビングダイニング[, ribingudainingu] (n) living-room and dining-room [Add to Longdo]
リビングダイニングキッチン[, ribingudainingukicchin] (n) living-room, dining-room and kitchen [Add to Longdo]
宴会政治[えんかいせいじ, enkaiseiji] (n) politicking by wining and dining [Add to Longdo]
会食[かいしょく, kaishoku] (n,vs) dining together; mess; (P) [Add to Longdo]
居間兼食堂[いまけんしょくどう, imakenshokudou] (n) living room-cum-dining room [Add to Longdo]
[さん;ざん, san ; zan] (n) (arch) dining [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食堂[shí táng, ㄕˊ ㄊㄤˊ, ] dining hall [Add to Longdo]
饭厅[fàn tīng, ㄈㄢˋ ㄊㄧㄥ, / ] dining room; dining hall; mess hall [Add to Longdo]
饭桌[fàn zhuō, ㄈㄢˋ ㄓㄨㄛ, / ] dining table [Add to Longdo]
餐室[cān shì, ㄘㄢ ㄕˋ, ] dining room [Add to Longdo]
餐厅[cān tīng, ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, / ] dining-hall [Add to Longdo]
餐桌[cān zhuō, ㄘㄢ ㄓㄨㄛ, ] dining table; dinner table [Add to Longdo]
餐车[cān chē, ㄘㄢ ㄔㄜ, / ] dining car; diner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dining \Din"ing\, n. & a.
   from {Dine}, a.
   [1913 Webster]
 
   Note: Used either adjectively or as the first part of a
      compound; as, dining hall or dining-hall, dining room,
      dining table, etc.
      [1913 Webster] dining-hall
      dininghall

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dine \Dine\, v. i. [imp. & p. p. {Dined}; p. pr. & vb. n.
   {Dining}.] [F. d[^i]ner, OF. disner, LL. disnare, contr. fr.
   an assumed disjunare; dis- + an assumed junare (OF. juner) to
   fast, for L. jejunare, fr. jejunus fasting. See {Jejune}, and
   cf. {Dinner}, {D?jeuner}.]
   To eat the principal regular meal of the day; to take dinner.
   [1913 Webster]
 
      Now can I break my fast, dine, sup, and sleep. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To dine with Duke Humphrey}, to go without dinner; -- a
    phrase common in Elizabethan literature, said to be from
    the practice of the poor gentry, who beguiled the dinner
    hour by a promenade near the tomb of Humphrey, Duke of
    Gloucester, in Old Saint Paul's.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dining
   n 1: the act of eating dinner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top