Search result for

dinieren

(57 entries)
(0.0363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dinieren-, *dinieren*
Possible hiragana form: ぢにえれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dinieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dinieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd like to have a meeting with our entire team and coordinate our ideas.Ich hätte gern eine Sitzung mit dem ganzen Team... um unsere Ideen zu koordinierenSeems Like Old Times (1980)
Is there any way... to coordinate the airport transport?Können wir die Fahrt zum Flughafen koordinierenThe Big Chill (1983)
Why don't you stay and have dinner with me?Bleiben Sie doch und dinieren Sie mit mir. To Be or Not to Be (1983)
I'd love to have dinner with you, professor.Ich würde gerne mit Ihnen dinieren, Professor. To Be or Not to Be (1983)
We're going out to a noisy restaurant... ... whenwecoulddinehere , in this beautiful hotel suite.Wir gehen in ein lautes Restaurant... während wir hier in dieser Suite alleine dinieren können. To Be or Not to Be (1983)
-I'm sorry. I never sup after I dine. -Oh.Tut mir Leid, ich soupiere nicht nach dem DinierenTo Be or Not to Be (1983)
Will Miss Penelope be dining with you this evening, sir?Wird Miss Penelope heute Abend mit Ihnen dinieren, Sir? Trading Places (1983)
You'll coordinate surveillance with your commanding designated sectors.Mit den Gruppen unter Ihrem Kommando werden Sie die Aufsicht koordinierenPart One (1984)
Francine can babysit. -It's worth a try. Francine.Und wer soll dieses Alpha-Team koordinierenDOA: Delirious on Arrival (1985)
I'm gonna have to help coordinate that.Ich helfe beim Koordinieren. Gut. Vigilante Mothers (1985)
They are dining at the majestic table in Werner's chateau.Sie dinieren an der herrschaftlichen Tafel in Werners Château. Kiss of the Spider Woman (1985)
Lt Yar, rig main phaser banks to deliver an energy beam.Lieutenant Yar. Alle Phaserbanken für einen Energiestrahl koordinierenEncounter at Farpoint (1987)
I have very bad eye-to-lip coordination.Ich kann Augen und Lippen nicht koordinierenTriple Date (1988)
It would help me coordinate some stuff on my end.Es würde mir beim Koordinieren helfen. Early Retirement (1988)
Homicide, you'll coordinate and run the interrogations.Mordkommission, Sie koordinieren die Verhöre und führen sie durch. Deadly Dreams (1989)
Team leaders will coordinate with Pete Thornton for any lab and computer work.Die Teamleiter koordinieren sich mit Pete Thornton bei Labor- und Computerarbeiten. Deadly Dreams (1989)
The Phoenix Foundation was contracted to assemble the rains unit and maintain security.Die Phoenix Foundation sollte das gesamte RAINS-Projekt und dessen Sicherheit koordinierenFraternity of Thieves (1989)
Coordinate auto-engage time sequence.Vorgegebene Zeitsequenz koordinierenA Matter of Perspective (1990)
Please coordinate with all the medical personnel on the planet.Koordinieren Sie das mit den Medizinern vor Ort. Final Mission (1990)
Coordinate your analysis with Mr. La Forge.Koordinieren Sie alles mit La Forge. The Defector (1990)
Gives us plenty of time to pinpoint all the fields, coordinate everything...So haben wir genug Zeit, alle Felder zu finden, alles zu koordinieren... Delta Force 2: The Colombian Connection (1990)
What's to coordinate?Was gibt es zu koordinierenFather of the Bride (1991)
I figured if we're tracking the Trickster, I should coordinate.Ich dachte, wenn wir Trickster verfolgen, sollte ich es koordinierenTrial of the Trickster (1991)
She's helping us coordinate the evidence for Delasora's trial.Sie hilft uns, die Beweise für die Verhandlung zu koordinierenObsessed (1991)
These are complex variables to coordinate.Man muss sehr komplexe Variablen koordinierenData's Day (1991)
My first officer, Cmdr William Riker, was on the planet surface coordinating, with the observation team, the final details of contact.Mein Offizier, Commander Riker, war auf der Planetenoberfläche, um die letzten Details des ersten Kontaktes zu koordinierenFirst Contact (1991)
Tell them to coordinate all efforts with Commander Data.- Mit Commander Data koordinierenGalaxy's Child (1991)
If there is another ship and we can reach them, we could coordinate our efforts to free ourselves.Wenn dort ein anderes Schiff ist und wir Verbindung haben, könnten wir unsere Befreiungsbemühungen koordinierenNight Terrors (1991)
Coordinate your efforts with us.Koordinieren Sie ihre Aktionen mit uns. Under Siege (1992)
We have to coordinate our efforts.Wir müssen zuerst unser Vorgehen koordinierenConundrum (1992)
Mr Worf, coordinate your teams with Dr Crusher and Cmdr La Forge.Mr Worf, koordinieren Sie Ihr Team mit Dr. Crusher und La Forge. Cost of Living (1992)
Do you schedule his appointments?Koordinieren Sie seine Termine? The Perfect Mate (1992)
The relief efforts we've been co-ordinating are barely adequate.Die Hilfsmaßnahmen, die wir koordinieren, reichen kaum aus. Emissary (1993)
Major, coordinate evacuation of the pylons.Major, Sie koordinieren die Evakuierung der Pylone. If Wishes Were Horses (1993)
Someone has to co-ordinate relations between the Federation and the provisional government.Irgendwer muss die Beziehungen zwischen der Föderation und der provisorischen Regierung koordinierenPast Prologue (1993)
They'll have to coordinate with Kobliad security.Sie müssen es mit der Sicherheit der Kobliaden koordinierenThe Passenger (1993)
We'll coordinate from the surface.Wir müssen von oben koordinierenLessons (1993)
We interface, Flintstone.Wir koordinieren, Flintstone. The Flintstones (1994)
If we coordinate our firepower... we can launch a preemptive strike.Wenn wir uns gut koordinieren, wäre ein Präventivschlag möglich. A Voice in the Wilderness: Part 2 (1994)
All ships coordinate homing beacons.alle Schiffe, ZieIfIug-Führung koordinierenBabylon Squared (1994)
When it does I want you to make personal contact with it and coordinate the search.Wenn es so weit ist, nehmen Sie bitte Kontakt auf und koordinieren die Suche. Points of Departure (1994)
Coordinate the search. Tight-grid pattern.- Sie koordinieren die Suche. Better Than Martians (1994)
In those areas, you coordinate your efforts with Commander Eddington.Da koordinieren Sie Ihre Bemühungen mit Commander Eddington. The Search: Part I (1994)
"Coordinate" is another way of saying"Koordinieren" heißt mit anderen Worten: The Search: Part I (1994)
Perhaps we could combine our efforts and share our findings.Vielleicht könnten wir koordinieren und Ergebnisse austauschen. The Pegasus (1994)
How would it be, Chief Inspector, if you and I would have dinner together this evening?Wie wäre es, Chief Inspector, wenn wir heute Abend dinieren würden? Hickory Dickory Dock (1995)
This is the state dining-room, where world leaders are entertained.In diesem Speisesaal dinieren Staatsoberhäupte. Beavis and Butt-Head Do America (1996)
Let's say that you wanted to coordinate with spaceships on different sides of the Earth.Angenommen, Sie wollten Raumschiffe auf zwei Seiten der Erde koordinierenIndependence Day (1996)
General Grey, coordinate with the Atlantic Command.Koordinieren Sie mit Atlantik-Kommando. Independence Day (1996)
That's how they're coordinating their ships.Damit koordinieren sie ihre Raumschiffe. Independence Day (1996)

German-Thai: Longdo Dictionary
ordinieren(vi) |ordinierte, hat ordiniert| บวชเป็นพระให้ เช่น Der ehrwürdige Sariputta, einer der ältesten Mönche des Buddha, hat ihn ordiniert., See also: R. die Ordination

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dinieren; speisen | dinierend; speisend | diniert; gespeistto dine | dining | dined [Add to Longdo]
koordinieren | koordinierend | koordiniertto coordinate | coordinating | coordinated [Add to Longdo]
koordinierento dovetail [Add to Longdo]
ordinieren | ordinierend | ordiniert | ordinierteto ordain | ordaining | ordains | ordained [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top