Search result for

die back

(54 entries)
(0.0471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die back-, *die back*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา die back มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *die back*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die back[PHRV] เหี่ยวเฉา, Syn. die down

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- that would help bring Addie back.- เพื่อช่วยนำให้แอดดี้กลับคืนมา This Is Why We Stay (2010)
Maybe we should take Gordie back.บางที เราควรพากอร์ดี้กลับ Stand by Me (1986)
You sound like my mother.Halt die Backen, du klingst wie meine Mutter. The Wanderers (1979)
You've been assigned Navigator's inport cabin, sir.Sie bekommen die Backbordkabine des Navigators. The Final Countdown (1980)
tugging at the grass and chewing on it, stuffing their cheeks full.und am Gras zupfen, und mahlen, und sich die Backen vollstopfen! Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Have you read the background papers?Ich nehme an, Sie kennen die Background-Papiere? The Quality of Life (1981)
Wash them molars... and douse that throat... but don't drink too fast, or you'll get the bloat.Spüle die Backenzähne und tränke den Hals, aber trink nicht zu schnell, sonst blähst du dich auf. It's a Desert Out There (1984)
The bigger the cushion, the sweeter the pushin'Je größer die Backen, desto süßer das Schieben This Is Spinal Tap (1984)
Don't forget those back teeth.Vergiss die Backenzähne nicht. Cat's Eye (1985)
Get the backs.Die Backenzähne. Cat's Eye (1985)
He'll pinch my cheek.Er wird mich in die Backe kneifen. The Princess Bride (1987)
And the canard aux olives just needs 15 minutes in the oven.Und die Ente mit Oliven vorher 15 Minuten in die Backröhre. Life Is a Long Quiet River (1988)
No, I was gonna store it in my cheeks until winter.Nein, ich will es mir bis zum Winter in die Backen stopfen. He Ain't Heavy, He's Willie's Brother (1989)
Our sandbox? I didn't mean to interrupt. Good seeing you, dr.Mr. Clark, die Mädchen brauchen den Raum für die Backstunde. Lean on Me (1989)
Come up here.Das ist die Backstube. Kiki's Delivery Service (1989)
Why did you hit me?Was soll die Backpfeife? Armour of God 2: Operation Condor (1991)
Where they didn't have wars, they had Bake-Offs?Hatten die Backwettkämpfe anstelle von Kriegen? Forever Jung (1992)
Whose face volume?Die Backe ist rot geworden. Kika (1993)
Due to the humidity in your hotel, or your "Royal Raspberry" sherbet.Und die Backe ist dick. Das liegt entweder an der Feuchtigkeit oder an der roten Nachspeise. The Visitors (1993)
Excuse us.Verdammte Scheiße, mir brennt die Backe! The Visitors (1993)
Then why aren't the backup systems functioning?Warum funktionieren die Backup-Systeme dann nicht? The Forsaken (1993)
Shut your face.Halt die Backen! The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)
- Shut your face.- Halt die Backen. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)
Liar, liar, pants on fire, hanging from a telephone wire!Lügner, Lügner, hat die Hosen voller Kacke, kriegt gleich eins auf die Backe! The War (1994)
Right. I'll grease those baking pans...Du weißt es. Ich fette die Backbleche ein... 'Twas the Night Before Chaos (1994)
- Even the backups?- Auch die Backups? Rivals (1994)
- Even the backups.- Auch die Backups. Rivals (1994)
...would be routed through the port transducer matrix...geleitet wird durch die Backbord-Umwandlungsmatrix. Thine Own Self (1994)
Turn the other cheek, you're a dead mothafucka!Wenn du die Backe hinhältst, macht man dich platt. Verpiss dich! La Haine (1995)
A man's life is not the bricks, it's the mortar.Ein Menschenleben, das sind nicht die Backsteine. Es ist der Mörtel. City Hall (1996)
Was that the oven timer?Das war doch die Backofenuhr! The One Where Eddie Moves In (1996)
They're your backup singers.Das sind die Backupsingers. The One Where Eddie Moves In (1996)
You're seeing shape-shifters everywhere.- Die Backbord-Schilde sind bei 60%. Die Waffen der Lakota wurden verstärkt. Homefront (1996)
So obviously, her cheek's all swollen, she could barely talk...Und natürlich ist die Backe geschwollen. Sie kann kaum sprechen. Same Old Song (1997)
Hell, that could hold a couple of elephants playing patty-cake.Das hält sogar zwei Elefanten, die Backekuchen spielen, aus. Out to Sea (1997)
- Ikettes, to sing backup for my song.- Ikettes, die Backgroundsängerinnen. Silver Bells (1997)
It was a reactor-shutdown experiment that became a disaster when diesel backup generators failed to come online.Der Reaktor wurde abgeschaltet. Das Problem war, dass die Backup-Generatoren nicht funktionierten. Maranatha (1997)
Every computer system is down... and all the backups.Alle Computersysteme sind ausgefallen, auch die Backups. For the Uniform (1997)
Full power to port thrusters.Volle Energie in die Backbordtriebwerke. For the Uniform (1997)
Backup systems are coming on line.Die Backup-Systeme sind in Betrieb. Concerning Flight (1997)
I don't think so. I don't even have my 12-year-old molars yet.Ich habe noch nicht mal die Backenzähne, die man mit zwölf kriegt. The Parent Trap (1998)
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.- Und soll ich dir noch was sagen? Ich will keine spastische Freundin, die Backstreet Boys hört. Hör auf! Show Me Love (1998)
-On the cheek.- Auf die Backe. Get Real (1998)
The backup systems in their environmental suits kept their vital functions going.Die Backup-Systeme hielten ihre lebensnotwendigen Funktionen aufrecht. Demon (1998)
Direct hit to our port nacelle.Direkter Treffer auf die Backbordgondel. Prey (1998)
"You may show the dent of the top of the artist's buttocks, but neither cheek"."Der Gesäßansatz ist okay, nicht aber die Backen." Notting Hill (1999)
- The Backstreet Boys.Die Backstreet Boys. Human Traffic (1999)
Transferring auxiliary power to port shields.Transferiere Hilfsenergie in die Backbordschilde. What You Leave Behind (1999)
Eject the tank. - Here?- Die Back-up-Kontrollen auch. Juggernaut (1999)
Perhaps the children are all shoving tampons up their ass because they've seen the Backstreet Boys doing it on TV or something!Die Kids schieben sich alle Tampons in den Arsch, weil sie es im Fernsehen sahen, dass das die Backstreet Boys auch tun, oder so. Are You There God? It's Me, Jesus (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absterbento die back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  die back
      v 1: suffer from a disease that kills shoots; "The plants near
           the garage are dying back" [syn: {die back}, {die down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top