Search result for

dialings

(586 entries)
(4.8972 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dialings-, *dialings*, dialing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dialings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dialings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dial[N] ที่หมุนโทรศัพท์
dial[N] หน้าปัด, Syn. face, front
dial[VI] หมุนโทรศัพท์, See also: หมุนหาคลื่นในวิทยุ, Syn. phone, ring, telephone
dial[VT] หมุนโทรศัพท์, See also: หมุนหาคลื่นในวิทยุ, Syn. phone, ring, telephone
dialog[N] การอภิปราย, See also: การสนทนา
dialog[N] บทพูด, See also: บทสนทนา, Syn. dialoque
dialog[VI] สนทนา, See also: อภิปราย
medial[ADJ] ซึ่งอยู่ตรงกลาง, See also: ตั้งอยู่ตรงกลาง, Syn. mid, median
radial[ADJ] ซึ่งเป็นรัศมีของวงกลม, See also: ที่มีลักษณะเป็นเส้นออกจากจุดศูนย์กลางของวงกลม
radial[ADJ] เกี่ยวกับกระดูกแขน (ท่อนระหว่างข้อมือและข้อศอก)
cordial[ADJ] ด้วยความจริงใจ, See also: ที่ทำออกมาจากใจ, Syn. hearty, fervent
cordial[ADJ] ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร, Syn. genial, warm, welcoming
cordial[N] เหล้า, See also: สุรา
dialect[N] ภาษาเฉพาะกลุ่มอาชีพ, Syn. jargon, slang
dialect[N] ภาษาถิ่น, See also: ภาษาท้องถิ่น, ภาษาพื้นเมือง, Syn. argot, cant
misdial[VI] หมุนเบอร์โทรศัพท์ผิด
misdial[VT] หมุนเบอร์โทรศัพท์ผิด
sundial[N] นาฬิกาแดด, Syn. timepiece
dialogue[N] การสนทนา (คำทางการ), See also: การอภิปราย, Syn. dialog
dialogue[N] บทสนทนา, See also: บทพูด
dialogue[VI] สนทนา, See also: อภิปราย
dialysis[N] การบวนการกรองของเสียจากเลือดของคนไข้
medially[ADV] โดยอยู่ตรงกลาง
prandial[ADJ] เกี่ยวกับมื้ออาหาร
remedial[ADJ] ซึ่งเป็นการรักษา, See also: ซึ่งช่วยบรรเทาอาการ, ซึ่งช่วยเยียวยา, Syn. antidotal, lenitive
remedial[ADJ] ซึ่งช่วยปรับปรุง, See also: ซึ่งช่วยแก้ไข; ซึ่งช่วยแก้ปัญหา, Syn. improving, reformative
cordially[ADV] อย่างจริงใจ
cordially[ADV] อย่างอบอุ่น, Syn. warmly, genially
dialectal[ADJ] เกี่ยวกับภาษาและสำเนียงเฉพาะถิ่น
dialectic[ADJ] เกี่ยวกับการโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: ตรรกวิทยา
cordiality[N] ความอบอุ่นเป็นกันเอง, Syn. friendly feeling, warm
primordial[ADJ] ในยุคกำเนิดโลก, Syn. original, primitive
primordial[ADJ] ในขั้นเริ่มต้น
dialectician[N] นักตรรกวิทยา
postprandial[ADJ] หลังอาหาร (โดยเฉพาะหลังอาหารเย็น)
non-custodial[ADJ] ซึ่งไม่ต้องคุมขัง
non-custodial[ADJ] ซึ่งไม่คุ้มครองเด็ก, Syn. custodial
entente cordiale[N] ความเข้าใจอันดีกันทางการเมืองระหว่างประเทศ (โดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในปี ค.ศ.1904), Syn. concord, rapport, understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allodial(อะดล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง, Syn. allod
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
dial(ได'เอิล) {dialled,dialling,dials} n. หน้าปัด,เกจ์ -vt.,vi. ใช้หน้าปัดแสดง,หมุนจานหมุนด้วยนิ้วมือ (เช่นโทรศัพท์), See also: dialler n. ดูdial, Syn. indicator,pointer
dialect(ได'อะเลคทฺ) n. ภาษาท้องถิ่น,สำเนียงท้องถิ่น ๆ, See also: dialectal adj. ดูdialect, Syn. jargon
dialecticsn. วิธีการโต้แย้งด้วยเหตุผล
dialog(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dialogismn. การสนทนาในเชิงมโนคติ
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
dialogue(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialyse(ได'อะไลซ) vt. แยกโดยกระบวนการdialysis. vi. ผ่านกระบวน dialysis.
dialysis(ไดแอล'ลิซิส) n. กระบวนการแยกcrystalloidsออกจากcolloidsในสารละลายโดยผ่านเยื่อบาง, See also: dialytic adj. ดูdialysis -pl. dialyses
dialyze(ได'อะไลซ) vt. แยกโดยกระบวนการdialysis. vi. ผ่านกระบวน dialysis.
eye dialectภาษาออกเสียงที่สะกดผิด เพื่อช่วยในการออกเสียงให้ถูกต้อง เช่น wimmin สำหรับ women
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย
prandial(แพรน'เดียล) adj. เกี่ยวกับมื้ออาหาร (โดยเฉพาะอาหารมื้อเย็น)
precordial painปวดบริเวณส่วนหน้าหัวใจ
primordial(ไพรมอร์'เดียล) adj. แรกเริ่ม,ดั้งเดิม,ประถม,เกิดขึ้นก่อน, See also: primordiality n., Syn. elementary
radial(เร'เดียล) adj. แผ่ออกจากศูนย์กลาง,แผ่รัศมี,เกี่ยวกับรัศมี,เกี่ยวกับกระดูกแขนท่อนนอก,เกี่ยวกับลูกสูบที่เคลื่อนเข้าออกจากจุดกลางหรือเพลา, See also: radially adv. radiality n.
remedial(รีมี'เดียล) adj. เป็นการรักษา,เป็นการแก้ไข,เป็นการเยียวยา,เป็นปรับปรุง.
sundial(ซัน'ไดอัล) n. นาฬิกาแดด

English-Thai: Nontri Dictionary
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordial(n) ยาหอม,ยาบำรุงหัวใจ,ยากระตุ้นหัวใจ
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
dial(n) หน้าปัด
dial(vt) ปรับเครื่องรับ,หมุน
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
radial(adj) เป็นแฉก,เป็นรัศมี,เป็นดาว
remedial(adj) แก้ไข,เยียวยา,เป็นการรักษา
sundial(n) นาฬิกาแดด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pedialgia; podalgia; pododyniaอาการปวดเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, postprandialอาการปวดหลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polypetalous; apopetalous; choripetalous; dialypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
precardiac; precordial-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneal dialysisการชำระเลือดผ่านเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postcibal; postprandial-หลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postcordial-หลังหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puncture, pericardialการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
podalgia; pedialgia; pododyniaอาการปวดเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pododynia; pedialgia; podalgiaอาการปวดเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posteromedial-ส่วนใกล้กลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postprandial; postcibal-หลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postprandial painอาการปวดหลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prandial-อาหาร (มื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocardial-ปอดและหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
predial servitudeหน้าที่ตามภาระจำยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pericardiac; pericardial๑. -ถุงหุ้มหัวใจ๒. -เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial; pericardiac๑. -ถุงหุ้มหัวใจ๒. -เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial effusionน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial punctureการเจาะช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial sac; sac, heart; sinus, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial sinus; sac, heart; sac, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordial; precardiac-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precordialgiaอาการปวดบริเวณหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, radialชีพจรข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lithodialysisการละลายนิ่วกระเพาะปัสสาวะ, การบีบนิ่วกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remedial; therapeutic; therapeutical-รักษาโรคได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regular flower; actinomorphic flower; radially symmetrical flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rachial; rachidial; rachidian; spondylous; vertebral-กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachidial; rachial; rachidian; spondylous; vertebral-กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachidian; rachial; rachidial; spondylous; vertebral-กระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radial๑. -รัศมี๒. -แผ่รัศมี [มีความหมายเหมือนกับ radiant ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radial blade fanพัดลมใบตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial drainage patternแบบรูปทางน้ำรัศมี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
radial parenchyma; ray parenchymaพาเรงคิมาแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radial pulseชีพจรข้อมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radial runoutความส่ายจากแนวรัศมี, ความเบี้ยวจากแนวรัศมี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial sectionภาคตัดแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radial symmetryสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
recession moraine; stadial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ray parenchyma; radial parenchymaพาเรงคิมาแนวรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radial tire; radial tyre; radial-ply tire; radial-ply tyreยางเรเดียล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radial-ply tire; radial tire; radial tyre; radial-ply tyreยางเรเดียล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
radially symmetrical flower; actinomorphic flower; regular flowerดอกสมมาตรตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sympodialเจริญทางข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submedian; submedialเกือบกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, pericardial; sac, heart; sinus, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stapedial-กระดูกรูปโกลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinus, pericardial; sac, heart; sac, pericardialถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ pericardium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dialect dictionaryพจนานุกรมภาษาถิ่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Hemodialyserตัวกรองไตเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hemodialysisการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
Primordial radionuclideนิวไคลด์กัมมันตรังสีเกิดพร้อมโลก, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก ประกอบด้วยนิวไคลด์ในอนุกรม ยูเรเนียม ทอเรียม และแอกทิเนียม รวมทั้งนิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่นๆ ที่มีในธรรมชาติ เช่น โพแทสเซียม-40 (K-40) รูบิเดียม-87 (Rb-87) มนุษย์ได้รับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีกลุ่มนี้ตลอดเวลา ทั้งจากภายนอกและภายในร่างกาย (ดู radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [คอมพิวเตอร์]
Dialysisไดอะไลซิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creole dialectsภาษาถิ่นลูกผสม [TU Subject Heading]
Dialect poetryกวีนิพนธ์ภาษาถิ่น [TU Subject Heading]
Dialect poetry, Thaiกวีนิพนธ์ภาษาถิ่นไทย [TU Subject Heading]
Dialectical materialismวัตถุนิยมวิภาษวิธี [TU Subject Heading]
Dialectsภาษาถิ่น [TU Subject Heading]
DIALOG (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [TU Subject Heading]
Dialogue analysisการวิเคราะห์บทสนทนา [TU Subject Heading]
Dialysisไดอะลัยซิส [TU Subject Heading]
Hmong Njua dialectภาษาม้งอึญดยั้ว [TU Subject Heading]
Mandarin dialectsภาษาจีนกลาง [TU Subject Heading]
Myocardial infarctionกล้ามเนื้อหัวใจตาย [TU Subject Heading]
Myocardial ischemiaกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [TU Subject Heading]
Pericardial effusionสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [TU Subject Heading]
Peritoneal dialysisไดอะลัยซิสเยื่อบุช่องท้อง [TU Subject Heading]
Peritoneal dialysis, Continuous ambulatoryไดอะลัยซิสเยื่อบุช่องท้องแบบถาวร [TU Subject Heading]
Radial nerveประสาทเรเดียล [TU Subject Heading]
Remedial teachingการสอนซ่อมเสริม [TU Subject Heading]
Renal dialysisรีนัล ไดอะลัยซิส [TU Subject Heading]
Asia Cooperation Dialogueความร่วมมือเอเชีย เวทีความร่วมมือในระดับทวีปเอเชีย โดยเป็นความคิดริเริ่มของไทยในการสร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกอนุ ภูมิภาคของเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงจุดแข็งและต่อยอดความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศเอเชีย โดยอาศัยความแตกต่างหลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเอเชียมีอยู่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งสร้างความร่วมมือในวงกว้างทั้งทวีปเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งสำหรับภูมิภาค อื่น ๆ เอซีดีได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 18-19 มิถุนายน 2545 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 18 ประเทศเข้าร่วม ที่ประชุมได้แบ่งกรอบความร่วมมือเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการหารือ (dialogue dimension) และมิติโครงการความร่วมมือ (project dimension) เช่น การท่องเที่ยว ความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market) [การทูต]
ASEAN Dialogue Partnersคู่เจรจาอาเซียน " ประกอบด้วย 9 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ และ 1 องค์การระหว่างประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยคู่เจรจาเหล่านี้ (ยกเว้นโครงการพัฒนาแห่งสห- ประชาชาติ) จะเข้าร่วมการประชุม PMC ด้วย " [การทูต]
ASEAN Sectoral Dialogue Partnersคู่เจรจาเฉพาะด้านของอาเซียน " ปัจจุบันมีเพียงประเทศเดียว คือ ปากีสถาน ทั้งนี้ คู่เจรจาเฉพาะด้าน มิได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม PMC " [การทูต]
ASEAN-US Dialogueการประชุมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา " เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ปลัดกระทรวงต่างประเทศ) จัดขึ้นทุก 18 เดือน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ " [การทูต]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 Session with a Dialogue Partnerการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจาเป็น รายประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของคู่เจรจา (PMC) ในลักษณะของการแยกหารือในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างสิบประเทศสมาชิกอา เซียนกับแต่ละคู่เจรจา [การทูต]
Aldrin Dialdrinแอลดรินไดแอลดริน [การแพทย์]
Alligation Medialแอลลิเกชั่นมีเดียล [การแพทย์]
Angle, Medialมุมแหลมตอนกลาง [การแพทย์]
Ankylosis, Stapedialการยึดกันของกระดูก [การแพทย์]
Anteromedialด้านหน้าเฉียงใน [การแพทย์]
Arteries, Radialเส้นโลหิตแดงที่ข้อมือ, เส้นเลือดแดงบริเวณข้อมือด้านใน [การแพทย์]
Articular Surface, Radialผิวข้อที่กระดูกเรเดียส [การแพทย์]
Atrophy, Medialผนังชั้นกลางฝ่อ [การแพทย์]
Beri-Beri with Myocardial Failure, Wetโรคเหน็บชาที่มีอาการบวมรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจล้ [การแพทย์]
Biopsy, Endomyocardialการตรวจชิ้นกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Blood Sugar, Two Hour-Postprandialเจาะเลือดหาน้ำตาล2ชั่วโมงหลังอาหาร [การแพทย์]
Blood Sugar, Two-Hour Post-Prandialการตรวจโลหิตที่2ชั่วโมงหลังอาหาร [การแพทย์]
Brachio Radial Muscleกล้ามเนื้อบราคีโอ-เรเดียล [การแพทย์]
Brachioradialis Muscleกล้ามเนื้อที่ต้นแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
Calcification, Medialหินปูนเกาะจับในผนังชั้นกลาง [การแพทย์]
Cells, Myocardialเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Cells, Myocardial Workingเซลล์ทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Cholate Dialysisไดอะไลซิลโดยโคเลต [การแพทย์]
Condyle, Medialปุ่มด้านในกระดูกหน้าแข้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dialเดี๋ยว
See also: R. awhile, a moment, for a moment, just a moment
kidney dialysis (n ) ล้างไต, ฟอกไต
Remendial (n vt adv pron. phrase )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is me being cordial.นั้นขอพูดตรงๆ น่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Stop them all. Put him on dialysis.ก็หยุดยาทั้งหมด/เอาเขารักษาด้วยdialysis Adverse Events (2008)
Put him on dialysis.พาเค้าไปล้างไต Adverse Events (2008)
Dialysis.ล้างไต? Adverse Events (2008)
He's worried about how He's going to explain the dialysis to his girlfriend.เค้าห่วงว่าจะอธิบายเรื่องนี้กับแฟนเค้ายังไง Adverse Events (2008)
You were right about the dialysis.คุณอาจถูกเรื่องdialysis.ฟอกไต Adverse Events (2008)
He just completed a total dialysis.เค้าล้างพิษไปแล้ว Adverse Events (2008)
Got him on dialysis?เอาเขาไปล้างไต Joy (2008)
A week of temporary dialysis, your kidneys will be okay.ล้างไตสักสัปดาห์นึง ไตคุณก็จะไม่เป็นไร Last Resort (2008)
What was it? Quechua, local Incan dialect.ความชูเป็นภาษาถิ่นอินคา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You call a wrong number or the dial is not in serviceหมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ My Sassy Girl (2008)
You call a wrong number or the dial is not in serviceหมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ My Sassy Girl (2008)
You call a wrong number or the dial is not in service.หมายเลขที่ท่านเรียก ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ My Sassy Girl (2008)
All I need is a dialer.ฉันอยากได้คนต่อสาย The Lazarus Project (2008)
Funny, it didn't dial 911. It was trying to reach a private number.ตลกว่ะ มันไม่ได้โทรไป 911 มันต่อไปเบอร์ใครก็ไม่รู้ The Dark Knight (2008)
They're using some sort of dialect I've never heard before.พวกเขาใช้ภาษาท้องถิ่นบางภาษา ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
[No audible dialogue][เสียงดังไม่พอที่จะได้ยิน] New York, I Love You (2008)
[No audible dialogue][เสียงดังไม่พอที่จะได้ยิน] New York, I Love You (2008)
Mr. Maltz, I believe you dialed the wrong number.คุณ มอลท์ ครูว่าเธอโทรผิดเบอร์นะ WarGames: The Dead Code (2008)
Based on their accents and dialects, they must be from Tropoja.ฟังจากน้ำเสียงสำเนียงพวกมันน่าจะมาจาก โทรปูจา Taken (2008)
It said they found large quantities of a primordial bacteria.มันบอกว่าพวกเขาเจอแบคทีเรียในยุดกำเนิดโลกจำนวนมาก The Happening (2008)
"Stanford's Honors Program cordially...""โครงการเข้าค่ายเกียรตินิยมของม.แสตนฟอร์ด..." High School Musical 3: Senior Year (2008)
[ No Audible Dialogue ][No Audible Dialogue] City of Ember (2008)
- A primordial black hole, perhaps.หรือว่ามันจะเป็นหลุมดำ The Day the Earth Stood Still (2008)
I believe we may still be able to open a dialog...ฉันเชื่อว่าเรายังสามารถ เปิดการเจรจาได้นะ The Day the Earth Stood Still (2008)
"Dial one-one,send.""กด หนึ่งหนึ่ง แล้วก็โทร" Dirt Nap (2008)
All right, and if we dial it downเอาล่ะ ถ้าเราเจาะมัน Safe and Sound (2008)
You know, I actually took the dialog when I was a kid.รู้มั้ย ตอนเด็กผมเคยเขียนบท Hachi: A Dog's Tale (2009)
Hachi! Inaudible dialog Hey, looks like we got the first visitor.ฮาชิ! เฮ้ ดูเหมือนเราจะมีแขกคนแรก Hachi: A Dog's Tale (2009)
Keep trying to open dialogue with Juma.คุณไปพยายามติดต่อจูม่าต่อไป Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I have you on speed-dial, and I can scream very loudly when the occasion demands.ฉันมีเบอร์โทรฉุกเฉินของคุณ และฉันก็จะกรี๊ดดังๆก็ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Now, listen, if you get into trouble, you can signal us by dialing one-zero...เอาหล่ะ ถ้าคุณมีปัญหาอะไรหละก็ กดสัญญาณ 1 2 ... Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
- [elevator bell rings] - [cell phone dialing]เสียงลิฟท์/N เสียงโทรศัพท์ดัง Confessions of a Shopaholic (2009)
Elevators. Thank goodness for redial.ลิฟท์ ขอบคุณพระเจ้าที่มีปุ่ม โทรกลับ Confessions of a Shopaholic (2009)
Let's play a game, Mr. President. It's called Spin the Dial.ไปเล่นเกมส์เถอะ ท่านประธาน/ชื่อเกมส์ถอดรหัส Public Enemies (2009)
[ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ][ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ] Ninja Assassin (2009)
[inaudible dialogue][INAUDIBLE DIALOGUE] Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
[inaudible dialogue][INAUDIBLE DIALOGUE] Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
[inaudible dialogue][INAUDIBLE DIALOGUE] Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Dialing my number.เอ่อ ฉันถือว่าเป็นการแบล็คเมล์ Phoenix (2009)
Count down from 20, and then you dial.นับถอยหลัง 20 -1 แล้วกดโทร ABQ (2009)
You know, we're talking, starting a dialogue.เฮ้ๆ นี่มันเรื่องห่าเหวอะไรกัน โย่ว Down (2009)
I made sure this stucknut exterminator, you know, put me on his speed dial.เจสซี่พ่อคนเก่ง ย้ายตามความฝัน Down (2009)
Skyler hits "redial" and some stripper answers.แน่นอน นั่นแหล่ะเข้าฉันเต็มๆเลย 4 Days Out (2009)
Help me get to her, and I will dial down on the sensationalismช่วยฉันเพื่อหาตัวเธอและค้นหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกเหล่านั้น Saw VI (2009)
[dialing cell phone] [trunk closes]เอาล่ะ ฉันจะโทรเรียก ทริปเปิ้ล เอ Omnivore (2009)
Can't you talk to her, get her to dial it down a bit?คุณคุยกับเธอไม่ได้เหรอ ให้เธอลดลงสักนิด? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
It practically has a rotary dial.แต่มันก็มีปุมกดโทรซ้ำนะ Gone with the Will (2009)
There's no dial tone.There's no dial tone. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Absolute locations displayed in a radial curve, commencing at 38 degrees latitude...เริ่มการแสดงตำแหน่งพิกัดบนจอคลื่นโค้ง ค้นพบที่ละติจูด 38 องศา Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dialThe writer is very good at a dialog.
dialDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
dialFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.
dialI was pleased no end by the cordial welcome.
dialHis cordiality may not be authentic.
dialIn case of an emergency, dial 110.
dialCould you dial up the operator for me?
dialThey were speaking in a Southern dialect.
dialDial 110 at once.
dialIn case of fire, you should dial 119 immediately.
dialIf we speak strictly, Chinese consists of hundreds of dialects.
dialWe received a cordial welcome from them.
dialWhat is intended as a cordial smile.
dialIt's hard to catch words in the Osakan dialect.
dialYou don't see many dial phones around anymore.
dialCan I dial directly?
dialIn the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.
dialNo, Please dial nine first.
dialThe linguist is quite familiar with the dialect.
dialThe teacher asked the students to practice the dialogue in pairs.
dialWhat we call 'Standard English' is only one of the many dialects spoken all over the world.
dialThe mystery contains more dialogue than narrative.
dialIn the case of fire, dial 119.
dialI express my cordial thanks for what you have done for this city.
dialDiplomatic dialogue helped put an end the conflict.
dialHe turned the dial on the bicycle lock.
dialCan I dial direct?
dialHe greeted her with cordiality.
dialTom always makes fun of John because of his dialect.
dialI'm sorry, I dialed the wrong number.
dialI forgot to lift the receiver before dialing the number.
dialIn care of fire, dial 119.
dialThe linguist is fluent in several Chinese dialects.
dialWe must draw attention to the distribution of this form in those dialects.
dialIn case of fire you should dial 119.
dialHe received me cordially.
dialHe took up the receiver and dialed.
dialWe became cordial with one another.
dialThis is a poem written in Scottish dialect.
dialShe dialed the wrong number.
dialDo I have to dial the area code, too?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ[ADV] sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ
น้ำใสใจจริง[N] sincerity, See also: cordiality, genuineness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก, Thai definition: จิตใจที่แท้จริง
ภาษาพื้นเมือง[N] dialect, See also: regional speech, localism, Syn. ภาษาถิ่น, Example: นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย, Count unit: ภาษา
มิตรจิตมิตรใจ[N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
บทพูด[N] dialogue, See also: conversation, Example: งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค, Thai definition: บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
ภาษาถิ่น[N] dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
คำเมือง[N] Northern Thai dialect, Example: พ่อก๋องอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ และต้องพูดคำเมืองเป็นพื้น, Thai definition: ภาษาถิ่นของคนในถิ่นพายัพของประเทศไทย
ภาษาท้องถิ่น[N] vernacular, See also: dialect, Syn. ภาษาถิ่น, Example: หลายครั้งที่ได้ยินพวกคุณพูดคุยกันด้วยภาษาท้องถิ่น มันทำให้ผมอดที่จะคิดถึงบ้านของผมไม่ได้, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงหรือถ้อยคำที่พูดกันเป็นพื้นเฉพาะถิ่น
สนิทสนม[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. คุ้นเคย, สนิท, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางสนิทสนมกับทุกคน, Thai definition: ชอบพอ, คุ้นเคยกันดี, เข้ากันได้ดี
เป็นกันเอง[ADV] informally, See also: friendly, intimately, cordially, familiarly, Syn. กันเอง, สนิทสนม, คุ้นเคย, ไม่มีพิธีรีตอง, Ant. ถือตัว, ไว้ตัว, Example: เขาพยายามคุยและทำท่าทางให้เป็นกันเองกับทุกคน
สักวา[N] initial word of a dialogue which is sung, See also: kind of rondeau, Example: เจ้านายและข้าราชการชั้นสูงไปประชันสักวาอยู่ด้วยกันเสมอ, Thai definition: ชื่อลำนำเพลงอย่างหนึ่ง ร้องเป็นทำนองโต้ตอบกัน
หน้าปัด[N] dial, Example: เธอใช้ปลายนิ้วลูบที่หน้าปัดนาฬิกาสองสามทีก็หันหน้ามาบอกชายหนุ่ม “ห้าโมงเย็นแล้ว”, Count unit: หน้าปัด, อัน, Thai definition: หน้านาฬิกาเป็นแผ่น มีตัวเลข หรือเครื่องหมายบอกชั่วโมง นาที, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
หยี[N] Dialium cochinchinensis, Syn. ต้นหยี, ลูกหยี, Example: ภรรยาสั่งให้ผมซื้อลูกหยีคลุกน้ำตาลมาฝากเขา เวลาที่ผมไปทางภาคใต้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้น 3 ชนิดในสกุล Dialium วงศ์ Leguminosae ผลมีเมล็ดเดียว เมื่อแก่เปลือกกรอบสีดำ เนื้อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาล รสเปรี้ยวอมหวาน
ต้อนรับขับสู้[V] receive cordially, See also: welcome heartily, entertain warmly, Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, Thai definition: ต้อนรับอย่างแข็งขัน, Notes: (สำนวน)
นาฬิกาแดด[N] sundial, Example: ชาวกรีกเป็นผู้ที่ประดิษฐ์นาฬิกาแดดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, Count unit: เรือน, Thai definition: นาฬิกาชนิดหนึ่ง อาศัยเงาไม้หรือเงาแผ่นโลหะเป็นต้นปรากฏบนหน้าปัด
ความเป็นกันเอง[N] intimacy, See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection, Syn. ความคุ้นเคย, Example: ในที่ทำงาน ทุกคนมีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อนฝูงอย่างมาก
แก้ตัว[V] re-sit, See also: take a remedial exam, try again, Syn. แก้มือ, Example: ครูให้โอกาสนักเรียนแก้ตัวในการสอบอีกครั้ง
เขลง[N] a kind of tree, See also: tree in Dialium Family, Leguminosae Phylum, Syn. หยี, ต้นหยี, ต้นเขลง, นางดำ, Example: ป่าทดแทน เป็นป่าที่ปลูกมานานแล้วเริ่มเข้าสู่สภาพคงที่ มีพืชเด่นๆ คือ กระถินยักษ์ เขลง กระแบกหิน ประดู่, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้น 3 ชนิดในสกุล Dialium วงศ์ Leguminosae ผลมีเมล็ดเดียว เมื่อแก่เปลือกกรอบสีดำ เนื้อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาล รสเปรี้ยวอมหวาน
สอบซ่อม[V] take a remedial exam, See also: retest, retake the exam, Example: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบซ่อมที่หอประชุมใหญ่, Thai definition: สอบใหม่เพื่อแก้ไขคะแนนที่ได้สอบไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; conversation   FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialog   FR: conversation [f] ; dialogue [m]
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: re-sit ; take a remedial exam ; try again   
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก[n. exp.] (kān feūntūa khøng sētthakit lōk) FR: reprise économique mondiale [f]
การเจรจา[n.] (kān jēnrajā) EN: negotiation   FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
การค้าของโลก[n. exp.] (kānkhā khøng lōk) EN: world trade   FR: commerce mondial [m]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng prachākøn lōk) FR: augmentation de la population mondiale [f]
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong kan chan mit) EN: amicable agreement ; entente cordiale   
การโต้แย้งด้วยเหตุผล[n. exp.] (kān tōyaēng dūay hētphon) EN: dialectic   FR: dialectique [f]
ของโลก[adj.] (khøng lōk) EN: worldly   FR: du monde ; mondial ; terrestre
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral   FR: central ; moyen ; intermédiaire
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief   FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajit-mittrajai) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy   FR: sympathie [f]
มิตรภาพ[n.] (mittraphāp) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship   FR: amitié [f]
นาฬิกาแดด[n.] (nālikā daēt) EN: sundial   FR: cadran solaire [m] ; horloge solaire [f]
หน้าปัด[n.] (nāpat) EN: dial   FR: cadran [m] ; voyant [m]
องค์การการค้าโลก[org.] (Ongkān Kānkhā Lōk) EN: World Trade Organization (WTO)   FR: Organisation mondiale du commerce (OMC)
ปัญหาโลก[n. exp.] (panhā lōk) EN: worlwide problem   FR: problème mondial [m] ; question planétaire [f]]
ปริมาณการค้าของโลก[n. exp.] (parimān kānkhā khøng lōk) EN: world trade volume   FR: volume du commerce mondial [m]
เป็นกันเอง[adv.] (pen kan-ēng) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   FR: cordialement
เป็นมิตร[adj.] (pen mit) FR: amical ; cordial
ภาษาอีสาน[n. exp.] (phāsā Isān) EN: Isan dialect ; Northeast dialect   FR: dialecte Isan [m] ; dialecte du Nord-Est [m] ; langue Isan [f]
ภาษาลาว[n. exp.] (phāsā Lāo) EN: Lao language ; Northeast dialect   FR: laotien [m] ; dialecte du Nord-Est [m]
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūnmeūang) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาไทยถิ่น[n. exp.] (phāsā Thai thin) EN: Thai dialect   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ภาษาไทยถิ่นกลาง[n. exp.] (phāsā Thai thin klāng) EN: Central Thai Dialect ; Central dialect   
ภาษาไทยถิ่นเหนือ[n. exp.] (phāsā Thai thin neūa) EN: Northern Thai dialect ; Northern dialect   
ภาษาไทยถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā Thai thin tāi) EN: Southern Thai Dialect ; Southern dialect   
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech   FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m]
ภาษาถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā thin Īsān) FR: dialecte de l'Isan [m]
ภาษาถิ่นพายัพ[n. exp.] (phāsā thin phāyap) FR: dialecte du nord-ouest [m]
ภาษาถิ่นใต้[n. exp.] (phāsā thin tāi) FR: dialecte du sud [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøngthin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ระดับโลก[adj.] (radap lōk) EN: world-class ; outstanding   FR: de classe mondiale ; de niveau mondial ; phénoménal ; exceptionnel
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial   FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial
สังคมโลก[n. exp.] (sangkhom lōk) EN: world social order   FR: ordre social mondial [m]
สนิทสนม[adv.] (sanitsanom) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly   
เศรษฐกิจโลก[n. exp.] (sētthakit lōk) EN: world economy ; global economy   FR: économie mondiale [f]
สงครามโลก[n. exp.] (songkhrām lōk) EN: world war   FR: guerre mondiale [f]
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง[n. prop.] (Songkhrām Lōk khrang thī neung) EN: World War I   FR: Première Guerre mondiale [f]
สงครามโลกครั้งที่สอง [n. prop.] (Songkhrām Lōk khrang thī søng) EN: Worl War II   FR: Deuxième Guerre mondiale [f]
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak   FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
สนทนาปราศรัย[v. exp.] (sonthanā prāsai) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with   
ตลาดโลก[n. exp.] (talāt lōk) EN: world market ; global market   FR: marché mondial [m] ; marché global [m]
ตัด[v.] (tat) EN: dial   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAL    D AY1 AH0 L
DIAL    D AY1 L
DIALS    D AY1 AH0 L Z
DIALS    D AY1 L Z
DIALED    D AY1 AH0 L D
MEDIAL    M IY1 D IY0 AH0 L
MEDIAL    M IY1 D Y AH0 L
RADIAL    R EY1 D IY0 AH0 L
DIALOG    D AY1 AH0 L AO0 G
DIAL'S    D AY1 L Z
DIAL'S    D AY1 AH0 L Z
REDIAL    R IY0 D AY1 AH0 L
SUNDIAL    S AH1 N D AY2 L
CORDIAL    K AO1 R JH AH0 L
RADIALS    R EY1 D IY0 AH0 L Z
DIALING    D AY1 L IH0 NG
DIALING    D AY1 AH0 L IH0 NG
DIALECT    D AY1 AH0 L EH2 K T
DIALOGUE    D AY1 AH0 L AO2 G
REMEDIAL    R AH0 M IY1 D IY0 AH0 L
RADIALLY    R EY1 D IY0 AH0 L IY0
URDIALES    ER1 D IY0 EY0 L Z
DIALECTS    D AY1 AH0 L EH2 K T S
DIALTONE    D AY1 L T OW2 N
DIALYSIS    D AY0 AE1 L AH0 S AH0 S
DIALTONE    D AY1 AH0 L T OW2 N
CORDIALLY    K AO1 R JH AH0 L IY0
DIALOGUES    D AY1 AH0 L AO2 G Z
DIALECTIC    D AY2 AH0 L EH1 K T IH0 K
CUSTODIAL    K AH0 S T OW1 D IY0 AH0 L
MYOCARDIAL    M AY2 AH0 K AA1 R D IY0 AH0 L
PRIMORDIAL    P R IH2 M AO1 R D IY0 AH0 L
DIALECTICAL    D AY2 AH0 L EH1 K T IH0 K AH0 L
PSEUDOPODIAL    S UW2 D AH0 P OW1 D IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dial    (v) (d ai1 @ l)
dials    (v) (d ai1 @ l z)
medial    (j) (m ii1 d i@ l)
radial    (n) (r ei1 d i@ l)
cordial    (n) (k oo1 d i@ l)
dialect    (n) (d ai1 @ l e k t)
dialled    (v) (d ai1 @ l d)
radials    (n) (r ei1 d i@ l z)
sundial    (n) (s uh1 n d ai @ l)
dialysis    (n) (d ai a1 l @ s i s)
cordials    (n) (k oo1 d i@ l z)
dialects    (n) (d ai1 @ l e k t s)
dialling    (v) (d ai1 @ l i ng)
dialogue    (n) (d ai1 @ l o g)
medially    (a) (m ii1 d i@ l ii)
radially    (a) (r ei1 d i@ l ii)
remedial    (j) (r i1 m ii1 d i@ l)
sundials    (n) (s uh1 n d ai @ l z)
cordially    (a) (k oo1 d i@ l ii)
custodial    (j) (k uh1 s t ou1 d i@ l)
dialectal    (j) (d ai2 @ l e1 k t l)
dialectic    (n) (d ai2 @ l e1 k t i k)
dialogues    (n) (d ai1 @ l o g z)
clock-dial    (n) - (k l o1 k - d ai @ l)
cordiality    (n) (k oo2 d i a1 l i t ii)
dialectics    (n) (d ai2 @ l e1 k t i k s)
primordial    (j) (p r ai1 m oo1 d i@ l)
clock-dials    (n) - (k l o1 k - d ai @ l z)
dialectical    (j) (d ai2 @ l e1 k t i k @ l)
cordialities    (n) (k oo2 d i a1 l i t i z)
dialectician    (n) (d ai2 @ l e k t i1 sh @ n)
postprandial    (j) (p ou2 s t p r a1 n d i@ l)
dialecticians    (n) (d ai2 @ l e k t i1 sh @ n z)
entente cordiale    (n) - (o1 n t o2 n t - k oo d i aa1 l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
かける[かける, kakeru] Thai: โทรศัพท์ English: to dial (e.g. phone)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing [Add to Longdo]
Anwählen {n}calling; dialing [Add to Longdo]
Automatikwahl {m}autodial [Add to Longdo]
Dialekt {m} | Dialekte {pl} | Dialekt sprechendialect | dialects | to speak in dialect [Add to Longdo]
Dialekt {m} | Dialekte {pl}idiom; accent | idioms [Add to Longdo]
Dialekt {m}patois [Add to Longdo]
Dialektik {f}dialectics [Add to Longdo]
Dialektiker {m} | Dialektiker {pl}dialectician | dialecticians [Add to Longdo]
Dialog {m}; Zwiegespräch {n}; Wechselrede {f} | Dialoge {pl}dialogue; dialog [Am.] | dialogues; dialogs [Am.] [Add to Longdo]
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing [Add to Longdo]
Dialogeingriff {m}interaction [Add to Longdo]
Dialogist {m} | Dialogisten {pl}dialogist | dialogists [Add to Longdo]
Dialogprotokolldatei {f}; Prüfdatei {f}audit file [Add to Longdo]
Dialogrechner {m}interactive computer [Add to Longdo]
Dialogstation {f}interactive terminal [Add to Longdo]
Dialogsystem {n}query-reply system [Add to Longdo]
Dialogverarbeitung {f}transaction processing [Add to Longdo]
Dialogverkehr {m}dialogue exchange [Add to Longdo]
Dialyse {f}dialysis [Add to Longdo]
Direktwahl-Gespräch {n}automatically dialed call [Add to Longdo]
Direktwahl-Taste {f}; Kurzwahl-Taste {f}speed-dial button [Add to Longdo]
Durchwahl {f} (Telefon)extension; direct dialing; direct dialling [Add to Longdo]
Einwahlmöglichkeiten {pl}dial-up facilities [Add to Longdo]
Förderklasse {f}remedial class [Add to Longdo]
Förderkurs {m}remedial course [Add to Longdo]
Förderunterricht {m}; Zusatzunterricht {m}; Hilfsunterricht {m}remedial teaching; remedial education [Add to Longdo]
Freiheitsstrafe {f}custodial sentence [Add to Longdo]
Heilbehandlung {f}remedial treatment [Add to Longdo]
Herzlichkeit {f} | Herzlichkeiten {pl}cordiality; heartiness; warmth; sincerity | cordialities [Add to Longdo]
Herzlichkeiten {pl}cordialness [Add to Longdo]
Hilfsmaßnahmen {pl}; Abhilfemaßnahmen {pl}remedial action; remedial measures [Add to Longdo]
Krankengymnastik {f}remedial gymnastics; medical gymnastics; physiotherapy [Add to Longdo]
Krankengymnastin {f}remedial gymnast; medical gymnast; physiotherapist [Add to Longdo]
Kreisaugenmuster {m}; Kreisverzierung {f}radial eye-pattern [Add to Longdo]
Kurzwahlzeichen {n}abbreviated dial code [Add to Longdo]
Leuchtzifferblatt {n}luminous dial [Add to Longdo]
Messuhr {f}dial gauge; dial indicator [Add to Longdo]
Messuhrhalter {m}dial gauge holder [Add to Longdo]
Messuhrtaster {m}dial gauge anvil [Add to Longdo]
Mittel...medial; median [Add to Longdo]
Mundart {f}dialect; idiom [Add to Longdo]
Mundartdichter {m}; Mundartdichterin {f}dialect author; dialect poet [Add to Longdo]
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature [Add to Longdo]
Mundartsprecher {m}; Mundartsprecherin {f}dialect speaker [Add to Longdo]
Mundartwörterbuch {n}dialect dictionary [Add to Longdo]
Nachbesserungsverpflichtung {f}obligation for remedial work [Add to Longdo]
Nummernscheibe {f}dial switch [Add to Longdo]
Präsidialperiode {f}presidency [Add to Longdo]
Radialbohrmaschine {f}radial drill; radial drilling machine [Add to Longdo]
Radialdichtring {f}oil seal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ[, anko] (n) daughter (in Izu Oshima dialect); young lady [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
おいどん[, oidon] (n) (Kagoshima dialect) I; me [Add to Longdo]
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing [Add to Longdo]
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect [Add to Longdo]
かばち[, kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
すいません;すんません;すんまへん[, suimasen ; sunmasen ; sunmahen] (exp) (col) (すんまへん is Kansai dialect) (See 済みません) excuse me [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.) [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
めばち;めばちこ[, mebachi ; mebachiko] (n) (めばちこ is Osaka dialect) sty (on the eyelid); stye [Add to Longdo]
[, wa] (prt) (fem) (also used by men in Kansai dialect) (sentence end) indicates emotion or admiration; (P) [Add to Longdo]
アウトダイヤル[, autodaiyaru] (n) {comp} outdialing [Add to Longdo]
アングロノルマン[, anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed) [Add to Longdo]
ウォーダイヤラ[, uo-daiyara] (n) {comp} war dialer [Add to Longdo]
ウォーダイヤリング[, uo-daiyaringu] (n) {comp} war dialing [Add to Longdo]
オートダイヤル[, o-todaiyaru] (n) {comp} auto dial [Add to Longdo]
オマーンバタフライフィッシュ[, oma-nbatafuraifisshu] (n) Oman butterflyfish (Chaetodon dialeucos) [Add to Longdo]
オンデマンドダイヤルアップ接続[オンデマンドダイヤルアップせつぞく, ondemandodaiyaruappu setsuzoku] (n) {comp} on demand dial-up [Add to Longdo]
カスタムダイアログボックス[, kasutamudaiarogubokkusu] (n) {comp} custom dialog box [Add to Longdo]
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box [Add to Longdo]
ジモ語[ジモご, jimo go] (n) (sl) (See 地元語) local language; local dialect [Add to Longdo]
スチールラジアル[, suchi-rurajiaru] (n) steel radial [Add to Longdo]
ダイアルアップIP接続[ダイアルアップアイピーせつぞく, daiaruappuaipi-setsuzoku] (n) {comp} dial-up IP connection [Add to Longdo]
ダイアルアップ接続[ダイアルアップせつぞく, daiaruappu setsuzoku] (n) {comp} dial-up connection [Add to Longdo]
ダイアレクト[, daiarekuto] (n) {comp} dialect [Add to Longdo]
ダイアログ;ダイアローグ[, daiarogu ; daiaro-gu] (n) (See モノローグ) dialogue; dialog [Add to Longdo]
ダイアログボックス[, daiarogubokkusu] (n) {comp} dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ダイヤル(P);ダイアル[, daiyaru (P); daiaru] (n,vs) dial; (P) [Add to Longdo]
ダイヤルQ2[ダイヤルキュウツー, daiyarukyuutsu-] (n) {comp} Dial Q2 [Add to Longdo]
ダイヤルアウト[, daiyaruauto] (n) {comp} dial out [Add to Longdo]
ダイヤルアップ;ダイアルアップ[, daiyaruappu ; daiaruappu] (n) {comp} dial-up (esp. modem connection) [Add to Longdo]
ダイヤルアップIP接続[ダイヤルアップアイピーせつぞく, daiyaruappuaipi-setsuzoku] (n) {comp} dial-up IP connection [Add to Longdo]
ダイヤルアップ接続[ダイヤルアップせつぞく, daiyaruappu setsuzoku] (n) {comp} dial-up access; dial-up connection [Add to Longdo]
ダイヤルイン[, daiyaruin] (n) {comp} dial-in [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[, daiyaruinsa-bisu] (n) {comp} dial-in service [Add to Longdo]
ダイヤルインジケーター[, daiyaruinjike-ta-] (n) dial indicator [Add to Longdo]
ダイヤルイン番号サービス[ダイヤルインばんごうサービス, daiyaruin bangou sa-bisu] (n) {comp} dial-in number service [Add to Longdo]
ダイヤルゲージ[, daiyaruge-ji] (n) dial gauge [Add to Longdo]
ダイヤルトーン;ダイヤルトン[, daiyaruto-n ; daiyaruton] (n) dial tone [Add to Longdo]
ダイヤルパッド[, daiyarupaddo] (n) {comp} dial pad [Add to Longdo]
ダイヤルプラン[, daiyarupuran] (n) {comp} dial plan [Add to Longdo]
ダイヤル音[ダイヤルおん, daiyaru on] (n) {comp} dial tone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上海话[Shàng hǎi huà, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] Shanghainese; Shanghai dialect [Add to Longdo]
[ǎn, ㄢˇ, ] I (northern dialects) [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] you (Shanghai dial.) [Add to Longdo]
两情两愿[liǎng qíng liǎng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄩㄢˋ, / ] by mutual consent (north China dialect) [Add to Longdo]
北京话[Běi jīng huà, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Beijing dialect [Add to Longdo]
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality [Add to Longdo]
吴侬娇语[Wú nóng jiāo yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄩˇ, / ] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue [Add to Longdo]
吴侬软语[Wú nóng ruǎn yǔ, ˊ ㄋㄨㄥˊ ㄖㄨㄢˇ ㄩˇ, / ] pleasant-sounding Suzhou-Shanghai dialect; soft southern brogue [Add to Longdo]
吴语[Wú yǔ, ˊ ㄩˇ, / ] southern Chinese dialects [Add to Longdo]
吹牛[chuī niú, ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ, ] brag; chat (dialect) [Add to Longdo]
[shá, ㄕㄚˊ, ] (dialect) what [Add to Longdo]
[gá, ㄍㄚˊ, ] phonetic ga (used in rendering Tibetan and Mongolian sounds); Tibetan Ge: language of Buddha; dialect final particle (esp. in Yunnan) similar to 了 le [Add to Longdo]
坎坎[kǎn kǎn, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ, ] (dialect) just now [Add to Longdo]
女书[nǚ shū, ㄋㄩˇ ㄕㄨ, / ] Nü Shu writing, a phonetic syllabary for Yao nationality 瑶族 瑤族 dialect designed and used by women in Jiangyong county 江永縣|江永县 in southern Hunan [Add to Longdo]
客家[Kè jiā, ㄎㄜˋ ㄐㄧㄚ, ] Hakka (a Chinese dialect) [Add to Longdo]
客家语[Kè jiā yǔ, ㄎㄜˋ ㄐㄧㄚ ㄩˇ, / ] Hakka (a Chinese dialect) [Add to Longdo]
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, ] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee [Add to Longdo]
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, / ] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏[dou4 gen2] and fall-guy 捧哏[peng3 gen2] [Add to Longdo]
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, / ] dialog (for stage performance) [Add to Longdo]
对白[duì bái, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄞˊ, / ] stage dialog [Add to Longdo]
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog [Add to Longdo]
座儿[zuò r, ㄗㄨㄛˋ ㄖ˙, / ] rickshaw seat (Beijing dialect); patron (of teahouse, cinema); passenger (in taxi, rickshaw etc) [Add to Longdo]
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, / ] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment [Add to Longdo]
径向[jìng xiàng, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] radial (direction) [Add to Longdo]
心肌梗塞[xīn jī gěng sāi, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄞ, ] myocardial infarction; heart attack [Add to Longdo]
心肌梗塞[xīn jī gěng sè, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, ] myocardial infarction; heart attack [Add to Longdo]
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, ] conscience; darling; character; sincerity; cordiality [Add to Longdo]
打错了[dǎ cuò le, ㄉㄚˇ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙, / ] "you have dialed the wrong number" [Add to Longdo]
捧哏[pěng gén, ㄆㄥˇ ㄍㄣˊ, ] fall-guy; supporting role in comic dialog 對口相聲|对口相声[dui4 kou3 xiang4 sheng1] [Add to Longdo]
扬雄[Yáng Xióng, ㄧㄤˊ ㄒㄩㄥˊ, / ] Yang Xiong (53 BC-18 AD), scholar, poet and lexicographer, author of dialect dictionary 方言 [Add to Longdo]
撒丫子[sā yā zi, ㄙㄚ ㄧㄚ ㄗ˙, ] (dialect) to rush off; to scamper off double-quick; to take to one's heels; to make oneself scarce [Add to Longdo]
撒科打诨[sā kē dǎ hùn, ㄙㄚ ㄎㄜ ㄉㄚˇ ㄏㄨㄣˋ, / ] to intersperse comic dialog (as they do in operas) [Add to Longdo]
拨号[bō hào, ㄅㄛ ㄏㄠˋ, / ] dial (a telephone) [Add to Longdo]
拨号盘[bō hào pán, ㄅㄛ ㄏㄠˋ ㄆㄢˊ, / ] telephone dial [Add to Longdo]
拨号音[bō hào yīn, ㄅㄛ ㄏㄠˋ , / ] dial tone [Add to Longdo]
方言[fāng yán, ㄈㄤ ㄧㄢˊ, ] dialect [Add to Longdo]
日晷[rì guǐ, ㄖˋ ㄍㄨㄟˇ, ] sundial [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] sundial [Add to Longdo]
死不了[sǐ bù liǎo, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] Portulaca Sundial (a type of plant) [Add to Longdo]
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, / ] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine [Add to Longdo]
江八点[jiāng bā diǎn, ㄐㄧㄤ ㄅㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] "Jiang Zemin's eight-point formula" (for resuming a dialog with Taiwan) [Add to Longdo]
渗析[shèn xī, ㄕㄣˋ ㄒㄧ, / ] dialysis [Add to Longdo]
潮洲[Cháo zhōu, ㄔㄠˊ ㄓㄡ, ] Chaozhou or Teochew, a town near Guangdong, with famous cuisine); Chaozhou, variant of Minnan dialect 閩南語|闽南语 spoken in east Guangdong [Add to Longdo]
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] dog (dial.); to hunt [Add to Longdo]
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, / ] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest [Add to Longdo]
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, / ] comic dialog; sketch; cross talk [Add to Longdo]
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box) [Add to Longdo]
笃挚[dǔ zhì, ㄉㄨˇ ㄓˋ, / ] sincere (in friendship); cordial [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.) [Add to Longdo]
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ダイヤル[だいやる, daiyaru] dial (vs) [Add to Longdo]
ダイヤルアップ[だいやるあっぷ, daiyaruappu] dial up [Add to Longdo]
ダイヤルアップ接続[ダイヤルアップせつぞく, daiyaruappu setsuzoku] dialup connection [Add to Longdo]
ダイヤルイン[だいやるいん, daiyaruin] dial-in [Add to Longdo]
ダイヤルインサービス[だいやるいんさーびす, daiyaruinsa-bisu] dial-in service [Add to Longdo]
ダイヤル音[ダイヤルおん, daiyaru on] dial tone [Add to Longdo]
リーダイヤル[りーだいやる, ri-daiyaru] redial [Add to Longdo]
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue [Add to Longdo]
短縮ダイヤル[たんしゅくダイヤル, tanshuku daiyaru] speed dialing [Add to Longdo]
方言[ほうげん, hougen] dialect [Add to Longdo]
ダイアル[だいある, daiaru] dial [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] Gespraech, Dialog [Add to Longdo]
[べん, ben] SPRACHE, DIALEKT, UNTERSCHEIDUNG, BLATT [Add to Longdo]
方言[ほうげん, hougen] Dialekt [Add to Longdo]
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]
禅問答[ぜんもんどう, zenmondou] Zen-Dialog, unverstaendlicher_Dialog [Add to Longdo]
関西弁[かんさいべん, kansaiben] Kansai_Dialekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top