ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detraction

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detraction-, *detraction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detraction[N] การลดค่า, See also: การลดความสำคัญ, การเสื่อมเสีย, Ant. compliment, praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction

English-Thai: Nontri Dictionary
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detraction    (n) dˈɪtrˈækʃən (d i1 t r a1 k sh @ n)
detractions    (n) dˈɪtrˈækʃənz (d i1 t r a1 k sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detraction \De*trac"tion\, n. [F. d['e]traction, L. detractio.]
   1. A taking away or withdrawing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The detraction of the eggs of the said wild fowl.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of taking away from the reputation or good name of
    another; a lessening or cheapening in the estimation of
    others; the act of depreciating another, from envy or
    malice; calumny.
 
   Syn: Depreciation; disparagement; derogation; slander;
     calumny; aspersion; censure.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detraction
   n 1: a petty disparagement [syn: {detraction}, {petty
      criticism}]
   2: the act of discrediting or detracting from someone's
     reputation (especially by slander); "let it be no detraction
     from his merits to say he is plainspoken"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top