Search result for

despair

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despair-, *despair*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despair(n) สิ้นหวัง, See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง, Syn. hopelessness, prostation, pessimism, Ant. hopefulness, cheerfulness
despair(vi) สิ้นหวัง, See also: หมดหวัง, Syn. concede, quit, surrender, Ant. resist, oppose
despair of(phrv) หมดหวังในเรื่อง
despair of(phrv) รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ (พฤติกรรมของบางคน), See also: หนักใจในเรื่อง
despairing(adj) ซึ่งรู้สึกหรือแสดงความสิ้นหวัง, Syn. hopeless, pessimistic, Ant. hopeful, optimistic
despairingly(adv) อย่างหมดหวัง, See also: ด้วยความหมดหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง, ความหมดหวัง, สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง, สิ้นความหวัง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง, สิ้นหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
despair(n) การสิ้นหวัง, การหมดศรัทธา, ความหมดอาลัยตายอยาก
despair(vi) สิ้นหวัง, หมดหวัง, สิ้นคิด, หมดศรัทธา, หมดอาลัยตายอยาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Despairท่าทีหมดหวัง, สิ้นหวัง, ความรู้สึกสิ้นหวัง, กลัวความตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน Hero (1992)
- Now don't you despair, son.- - ตอนนี้คุณไม่สิ้นหวังบุตร In the Name of the Father (1993)
- Never mind about "don't despair."- - ไม่ทราบเกี่ยวกับการ"ไม่ส In the Name of the Father (1993)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
To those who can hear me I say, do not despair.ผู้ที่ได้ยินผมพูด อย่าสิ้นหวัง The Great Dictator (1940)
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม How I Won the War (1967)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึงประวัติศาสตร์ ที่ความจริงและความรักเป็นผู้ชนะเสมอ Gandhi (1982)
When I despair I remember that all through history the way of truth and love has always won.เมื่อฉันท้อแท้ ฉันจะนึกถึง ประวัติศาสตร์ Gandhi (1982)
# Don't ever despair #จงอย่าหมดหวัง An American Tail (1986)
Once we are out of sight, take him back to Florin and throw him in the Pit of Despair.เมื่อเราพ้นสายตาไปแล้ว พามันกลับไปที่ฟลอริน แล้วโยนมันลงไปในคุกมืดซะ! The Princess Bride (1987)
(HOARSELY) The Pit of Despair.คุกมืดน่ะ The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despairDespair drove him to attempt suicide.
despairDespair was written on the mother's face.
despairDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
despairDon't give up your work in despair.
despairHe came home in despair.
despairHe despaired of establishing his office in Calcutta.
despairHe fluctuated between hope and despair.
despairHe gave up the attempt in despair.
despairHe is his teachers' despair.
despairHe is my despair.
despairHe lapsed into despair after that accident.
despairHe rallied from despair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นคิด(v) despair, See also: despond, Example: การสูญเสียทางการงานและการเงิน ทำให้คนเครียดและสิ้นคิดมากขึ้น, Thai Definition: หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
สิ้นคิด(adj) desperate, See also: despairing, desponding, forlorn, hopeless, Example: ทุกวันนี้เขาอยู่ในสภาพคนสิ้นคิด ที่ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีกแล้ว, Thai Definition: ที่หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
ทอดอาลัย(v) despair, See also: be hopeless, Syn. หมดอาลัย, หมดหวัง, ท้อใจ, ท้อแท้, สิ้นหวัง, Example: เขาทอดอาลัย และเบื่อหน่ายที่จะต้องทนอยู่อย่างนี้ต่อไป, Thai Definition: ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทั้งๆ ที่ยังมีใจผูกพันหรือมีความเสียดายอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
despair
despairs
despaired
despairing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despair
despairs
despaired
despairing
despairingly

WordNet (3.0)
despair(n) a state in which all hope is lost or absent, Syn. desperation
despair(n) the feeling that everything is wrong and nothing will turn out well, Ant. hope
despair(v) abandon hope; give up hope; lose heart, Ant. hope
despairingly(adv) with desperation, Syn. despondently

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Despair

v. i. [ imp. & p. p. Despaired p. pr. & vb. n. Despairing. ] [ OE. despeiren, dispeiren, OF. desperer, fr. L. desperare; de- + sperare to hope; akin to spes hope, and perh. to spatium space, E. space, speed; cf. OF. espeir hope, F. espoir. Cf. Prosper, Desperate. ] To be hopeless; to have no hope; to give up all hope or expectation; -- often with of. [ 1913 Webster ]

We despaired even of life. 2 Cor. i. 8. [ 1913 Webster ]

Never despair of God's blessings here. Wake.

Syn. -- See Despond. [ 1913 Webster ]

Despair

v. t. 1. To give up as beyond hope or expectation; to despair of. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

I would not despair the greatest design that could be attempted. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To cause to despair. [ Obs. ] Sir W. Williams. [ 1913 Webster ]

Despair

n. [ Cf. OF. despoir, fr. desperer. ] 1. Loss of hope; utter hopelessness; complete despondency. [ 1913 Webster ]

We in dark dreams are tossing to and fro,
Pine with regret, or sicken with despair. Keble. [ 1913 Webster ]

Before he [ Bunyan ] was ten, his sports were interrupted by fits of remorse and despair. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. That which is despaired of. “The mere despair of surgery he cures.” Shak.

Syn. -- Desperation; despondency; hopelessness. [ 1913 Webster ]

Despairer

n. One who despairs. [ 1913 Webster ]

Despairful

a. Hopeless. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Despairing

a. Feeling or expressing despair; hopeless. -- De*spair"ing*ly, adv. -- De*spair"ing*ness, n. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲绝[yù jué, ㄩˋ ㄐㄩㄝˊ,   /  ] despair; wild grief [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzweiflung { f } (an); Trostlosigkeit { f } | völlige Verzweiflungdespair (of) | black despair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
絶望[ぜつぼう, zetsubou] (n, vs, adj-no) despair; hopelessness; (P) #8,036 [Add to Longdo]
失望[しつぼう, shitsubou] (n, vs) disappointment; despair; (P) #17,631 [Add to Longdo]
あーあ[a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp, v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair [Add to Longdo]
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n, vs) killing oneself out of despair (disgust with life) [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
思い切る(P);思いきる[おもいきる, omoikiru] (v5r, vt) (1) to give up all thoughts of; to abandon; to despair of; (v5r, vi) (2) to make up one's mind; to take a momentous decision; (P) [Add to Longdo]
自棄(P);焼け[やけ(P);じき(自棄), yake (P); jiki ( jiki )] (n, vs) (See 自棄になる) despair; desperation; abandonment; (P) [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top