ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denude

D AH0 N UW1 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denude-, *denude*
Possible hiragana form: でぬで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denude[VT] ถอนหญ้า
denude[VT] ทำให้เปลือย, See also: ปอก, ลอก, Syn. strip, divest, defoliate, undress
denude of[PHRV] ทำให้ว่างเปล่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip

English-Thai: Nontri Dictionary
denude(vt) ถอดเสื้อผ้า,เปลื้องเสื้อผ้า,ล้าง,ชะ,กัดกร่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Partially denuded bone remaining. This was no boat accident.มืกระดูกโผล่ให้เห็นบางล่วน นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ Jaws (1975)
No, no, no, but look how the skin is denuded.ดูสิ ผิวหนังมันลอก Brave New World (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกร๋น[adj.] (krōn) EN: bare ; thin ; denuded ; bald   FR: clairsemé
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ป่าเสื่อมโทรม[n. exp.] (pā seūamsōm) EN: denuded forest   
เปลือย[adj.] (pleūay) EN: naked, nude   FR: nu ; dénudé
เปลือยกาย[v.] (pleūaykāi) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe   FR: se dévêtir ; se dénuder

CMU English Pronouncing Dictionary
DENUDE    D AH0 N UW1 D
DENUDED    D AH0 N UW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denude    (v) dˈɪnjˈuːd (d i1 n y uu1 d)
denuded    (v) dˈɪnjˈuːdɪd (d i1 n y uu1 d i d)
denudes    (v) dˈɪnjˈuːdz (d i1 n y uu1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥蚀[bō shí, ㄅㄛ ㄕˊ, / ] denude; corrode, #57,920 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
禿げ山;禿山[はげやま, hageyama] (n) bald or denuded mountain; bare hill; treeless hill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denude \De*nude"\, v. t. [L. denudare; de- + nudare to make
   naked or bare, nudus naked. See {Nude}.]
   To divest of all covering; to make bare or naked; to strip;
   to divest; as, to denude one of clothing, or lands; the
   hurricane denuded the trees.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denude
   v 1: lay bare; "denude a forest" [syn: {denude}, {bare},
      {denudate}, {strip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top