ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dentist

D EH1 N T AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dentist-, *dentist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dentist(n) ทันตแพทย์, See also: หมอฟัน, Syn. dental specialist, dental practitionist
dentistry(n) ทันตกรรม, See also: งานของหมอฟัน, Syn. extracting, crowning, filling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dentist(เดน'ทิสทฺ) n. ทันตแพทย์, หมอฟัน
dentistry(เดน'ทิสทรี) n. ทันตกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
dentist(n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
dentistry(n) การทำฟัน, ทันตกรรม, ทันตแพทยศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dentist; odontologistทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentistryทันตแพทยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentistryทันตแพทยศาสตร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dentistry, operativeทันตกรรมหัตถการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dentistทันตแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dentist-Patient Relationsความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย, ทันตแพทย์-ผู้ป่วย, ความสัมพันธ์ [การแพทย์]
Dentistryทันตกรรม, ทันตแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dentistryทันตแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Dentistryทันตแพทยศาสตร์, ทันตกรรม [การแพทย์]
Dentistry, Operativeทันตกรรมหัตถการ, ทันตแพทยศาสตร์หัตถการ [การแพทย์]
Dentistsทันตแพทย์ [TU Subject Heading]
Dentistsทันตแพทย์ [การแพทย์]
Dentists, Womenทันตแพทย์หญิง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should've caught on when she went to the dentist four and five times a week.ผมควรเอะใจตอนที่เธอไปหาหมอฟัน อาทิตย์ละ 4-5 ครั้ง The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Dentist or not, why haven't we seen her lately?ว่าแต่ทำไมพักนี้ไม่ค่อยเห็นเธอเลย Malèna (2000)
But where does the dentist fit in?ว่าแต่หมดฟันจะอยู่ตรงไหนล่ะ Malèna (2000)
What's the dentist got to do with it, poor guy?หมอฟันเกี่ยวอะไรด้วยน่าสงสารจัง Malèna (2000)
The dentist needed three stitches in his head.หมอฟันต้องเย็บหัวตั้งสามเข็ม... Malèna (2000)
But the dentist swore at the soldier first.แต่หมอฟันด่าใส่ทหารก่อน... Malèna (2000)
While we were watching her caboose the lieutenant and the dentist were riding the train!หมอฟันโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลย ดูเหมือนทหารจะได้ปั่มปั๊มอยู่ฝ่ายเดียว Malèna (2000)
Jumped right in, the dentist did. He looks stupid, but...ใช่เลยหมอฟันทำแน่เขาดูโง่ๆแต่... Malèna (2000)
You want me to play dentist with your niece? Penny:อยากให้เราเล่นหมอฟันกับหลานคุณมั้ย? Inspector Gadget 2 (2003)
This dentist is really goodหมอฟันเจ๋งดีนะ Oldboy (2003)
You know, we arrested a dentist last week... who liked to play with kids a bit too much.คุณรู้รึยังว่า เราจับหมอฟันได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เขาชอบเล่นกับเด็ก แต่คราวนี้เขาทำเกินไปหน่อย Saw (2004)
Willy Wonka was the son of the city's most famous dentist Wilbur Wonka.วิลลี่วองก้า ลูกชายของหมอฟันที่มีชื่อ วิลเบอร์วองก้า Charlie and the Chocolate Factory (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dentistAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
dentistAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
dentistCan the dentist see me today?
dentistHe is a dentist by profession.
dentistHe posed as a dentist at that bar.
dentistHe said that his previous dentist told him that he'd remove nicotine stains if he stopped smoking.
dentistHe went to the dentist.
dentistHow often do you have to see the dentist?
dentistI am going to see the dentist tomorrow.
dentistI can't come up with a good excuse for being late for the dentist.
dentistIf your tooth hurts, you should see a dentist.
dentistI go to the dentist every second day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท.พ.(n) dentist, Syn. ทันตแพทย์
ช่างทำฟัน(n) dentist, See also: dental surgeon, Syn. หมอฟัน, ทันตแพทย์, Example: แถวท่าพระจันทร์มีช่างทำฟันตั้งแผงทำฟันอยู่หลายราย
หมอฟัน(n) dentist, See also: tooth doctor, Syn. ทันตแพทย์, Example: จากการที่เธอกลัวหมอฟันคนนี้ขยายออกมาเป็นการกลัวหมอฟันคนอื่นๆ ไปด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจรักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไกร และโรคภายในช่องปาก
ทันตแพทย์(n) dentist, Syn. หมอฟัน, Example: หากรู้สึกเจ็บหรือเสียวฟันซี่ใดซี่หนึ่ง ก็ควรจะปรึกษาทันตแพทย์, Count Unit: คน, Thai Definition: แพทย์ผู้มีหน้าที่ตรวจรักษาโรคทางฟัน เหงือก ขากรรไตร และโรคภายในช่องปาก
ท.ญ.(n) dentist, Syn. ทันตแพทย์หญิง
ทันตกรรม(n) dentistry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้ทำฟัน[kao-ī tham fan] (n, exp) EN: dental chair  FR: siège de dentiste [ m ]
หมอฟัน[møfan] (n) EN: dentist  FR: dentiste [ m, f ] ; chirurgien-dentiste (Fra.) [ m ] ; médecin-dentiste (Sui.) [ m ]
แผนกทันตกรรม[phanaēk thantakam] (n) EN: dentistry  FR: dentisterie [ f ]
ผู้ช่วยหมอฟัน[phūchūay møfan] (n, exp) EN: dental assistant  FR: assistant-dentiste [ m ]
ทันตกรรม[thantakam] (n) EN: dentistry
ทันตกรรมช่องปาก[thantakam chǿng pāk] (n, exp) EN: community dentistry
ทันตแพทย์[thantaphaēt] (n) EN: dentist ; dental surgeon  FR: dentiste [ m ] ; chirurgien-dentiste (Fra.) [ m ] ; médecin-dentiste (Sui.) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DENTIST D EH1 N T AH0 S T
DENTIST D EH1 N T IH0 S T
DENTISTS D EH1 N T IH0 S T S
DENTIST'S D EH1 N T IH0 S T S
DENTISTRY D EH1 N T IH0 S T R IY0
DENTISTS' D EH1 N T IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dentist (n) dˈɛntɪst (d e1 n t i s t)
dentists (n) dˈɛntɪsts (d e1 n t i s t s)
dentistry (n) dˈɛntɪstriː (d e1 n t i s t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牙医[yá yī, ㄧㄚˊ ㄧ, / ] dentist #30,794 [Add to Longdo]
牙科医生[yá kē yī shēng, ㄧㄚˊ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, / ] dentist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯科[しか, shika] (n) dentistry; (P) #4,965 [Add to Longdo]
歯学[しがく, shigaku] (n) dentistry #19,833 [Add to Longdo]
医歯薬学[いしやくがく, ishiyakugaku] (n) (study of) medicine, dentistry and pharmacology [Add to Longdo]
架工義歯[かこうぎし, kakougishi] (n) bridge (dentistry); bridgework [Add to Longdo]
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) dentist; (P) [Add to Longdo]
歯科医[しかい, shikai] (n) dentist; (P) [Add to Longdo]
歯科医師[しかいし, shikaishi] (n) dentist; (P) [Add to Longdo]
歯科医師国家資格試験[しかいしこっかしかくしけん, shikaishikokkashikakushiken] (n) National Dentistry Examination [Add to Longdo]
歯科医術[しかいじゅつ, shikaijutsu] (n) dentistry [Add to Longdo]
歯科学[しかがく, shikagaku] (n) dentistry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dentist \Den"tist\, n. [From L. dens, dentis, tooth: cf. F.
   dentiste. See {Tooth}.]
   One whose business it is to clean, extract, or repair natural
   teeth, and to make and insert artificial ones; a dental
   surgeon. Dentistic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dentist
   n 1: a person qualified to practice dentistry [syn: {dentist},
      {tooth doctor}, {dental practitioner}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 dentist
  dentist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top