ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denizen

D EH1 N AH0 Z AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denizen-, *denizen*
Possible hiragana form: でにぜん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denizen(vt) ผู้อาศัย, See also: ผู้พักพิง
denizen(n) ให้สิทธิในการพักอาศัย, See also: ย้ายที่อยู่, Syn. inhabitant
denizen(n) ผู้อาศัย, See also: ผู้พักพิง, ผู้อยู่
denizen(vt) ให้สิทธิในการพักอาศัย, See also: ให้สิทธิพักพิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denizenn. ผู้อาศัย, ผู้พำนัก, ชาวต่างด้าวที่ได้รับสิทธิบางอย่างของพลเมือง, สัตว์หรือพืชที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่, Syn. inhabitant, Ant. outsider

English-Thai: Nontri Dictionary
denizen(n) พลเมือง, ผู้พักพิง, ผู้อยู่อาศัย,  ผู้พำนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denizenคนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติอังกฤษ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our long history as land mammals, denizens of the sunlit world, hasn't prepared us for the amazing variety of life that evolution has crafted in the deep oceans.พลเมืองของโลกแสงอาทิตย์ที่ ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้เรา สำหรับความหลากหลายที่น่า ตื่นตาตื่นใจของชีวิตที่วิวัฒนาการ ได้สร้างขึ้นในมหาสมุทรลึก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DENIZEN D EH1 N AH0 Z AH0 N
DENIZENS D EH1 N AH0 Z AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denizen (n) dˈɛnɪzn (d e1 n i z n)
denizens (n) dˈɛnɪznz (d e1 n i z n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewohner { m }; Bewohnerin { f }; Einwohner { m }; Einwohnerin { f } | Bewohner { pl }denizen | denizens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永住権[えいじゅうけん, eijuuken] (n) permanent residence; denizenship [Add to Longdo]
永住者[えいじゅうしゃ, eijuusha] (n) permanent resident; denizen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denizen \Den"i*zen\ (d[e^]n"[i^]*z'n), n. [OF. denzein,
   deinzein, prop., one living (a city or country); opposed to
   forain foreign, and fr. denz within, F. dans, fr. L. de
   intus, prop., from within, intus being from in in. See {In},
   and cf. {Foreign}.]
   1. A dweller; an inhabitant. "Denizens of air." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Denizens of their own free, independent state. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is admitted by favor to all or a part of the
    rights of citizenship, where he did not possess them by
    birth; an adopted or naturalized citizen.
    [1913 Webster]
 
   3. One admitted to residence in a foreign country.
    [1913 Webster]
 
       Ye gods,
       Natives, or denizens, of blest abodes. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denizen \Den"i*zen\, v. t.
   1. To constitute (one) a denizen; to admit to residence, with
    certain rights and privileges.
    [1913 Webster]
 
       As soon as denizened, they domineer. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with denizens; to populate with adopted or
    naturalized occupants.
    [1913 Webster]
 
       There [islets] were at once denizened by various
       weeds.                --J. D.
                          Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denizen
   n 1: a person who inhabits a particular place [syn:
      {inhabitant}, {habitant}, {dweller}, {denizen},
      {indweller}]
   2: a plant or animal naturalized in a region; "denizens of field
     and forest"; "denizens of the deep"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top