หรือคุณหมายถึง dengü?
Search result for

dengue

(28 entries)
(0.2778 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dengue-, *dengue*
Possible hiragana form: でんぐえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dengue fever    [N] ไข้เลือดออก, Syn. breakbone fever, dandy fever

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dengueเด็งกี [TU Subject Heading]
Dengueเดงกี,โรค,แด็งกิ่ว,เด็งกี,โรคเด็งกี้,ไข้เดงกี่ [การแพทย์]
Dengue feverโรคไข้เลือดออก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dengue Feverโรคติดเชื้อเดงกี,ไข้เดงกี่,ไข้แดงกิว [การแพทย์]
Dengue Fever Syndromeคล้ายไข้หวัดธรรมดา [การแพทย์]
Dengue Haemorrhagic Feverโรคไข้เลือดออก [การแพทย์]
Dengue hemorrhagic feverไข้เลือดออกเด็งกี [TU Subject Heading]
Dengue Hemorrhagic Feverไข้เลือดออก,ไข้เลือดออกเดงกี่,โรคไข้เลือดออกที่มีอาการช๊อค [การแพทย์]
Dengue Shock Syndromeโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก [การแพทย์]
Dengue vaccinesวัคซีนเด็งกี [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dengue(เดง'เก) n. ไข้เด๊งซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง,มีลักษณะอาการเจ็บปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ,ไข้ส่า, Syn. dengue fever

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dengue fever... and a nasty, nasty case of Japanese encephalitis.ไข้เลือดออก... และไข้สมองอักเสบร้ายแรง Two Minutes to Midnight (2010)
Given the fact that Weezy's complaining about an upset stomach, it's either Amazonian dengue fever or the H1N1 super virus.อย่างที่รู้ว่ายัย Weezy เอาแโอดครวญ เกี่ยวกับอาการปวดท้อง ไม่ติด เชื้อไข้เลือดออกเด็งกี่ สายพันธ์ อเมโซเนียน ก็ไวรัส H1N1 Nationals (2012)
This hospital Web site says I can earn up to $700, and all I have to do is be infected with dengue fever.เว็บไซต์ของโรงพยาบาลนี่บอกว่าฉันสามารถสร้างรายได้สูงถึง $700 และทั้งหมดที่ฉันต้องทำคือการติดเชื้อไข้เลือดออก Re-launch (2012)
It's about genetic therapy for dengue fever.มันเกี่ยวกับการบำบัดพันธุกรรม ของโรคไข้เลือดออก Proceed with Caution (2012)
Ah. There's no vaccine for dengue fever. Oh, look at this.ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีน ที่ใช้ป้องกันไข้เลือดออกได้อย่างเด็ดขาดเลย ดูนี่สิ 0-8-4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้เลือดออก[n.] (khai leūat øk) EN: dengue fever ; hemorrhagic fever   FR: dengue [f] ; dengue hémorragique [f]
ไข้ส่า[n. exp.] (khai sā) EN: dengue fever   FR: dengue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DENGUE    D EH1 N G

Japanese-English: EDICT Dictionary
デング熱[デングねつ, dengu netsu] (n) dengue fever [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典型登革热[diǎn xíng dēng gé rè, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue fever [Add to Longdo]
出血性登革热[chū xuè xìng dēng gé rè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue hemorrhagic fever (DHF) [Add to Longdo]
登革热[dēng gé rè, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄖㄜˋ, / ] dengue fever; Singapore hemorrhagic fever [Add to Longdo]
登革疫苗[dēng gé yì miáo, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] dengue vaccine [Add to Longdo]
登革病毒[dēng gé bìng dú, ㄉㄥ ㄍㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] dengue virus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dengue \Den"gue\ (d[e^][ng]"g[asl]), n. [See Note, below.]
   (Med.)
   A specific epidemic disease attended with high fever,
   cutaneous eruption, and severe pains in the head and limbs,
   resembling those of rheumatism; -- called also {breakbone
   fever}. It occurs in India, Egypt, the West Indies, etc., is
   of short duration, and rarely fatal.
   [1913 Webster]
 
   Note: This disease, when it first appeared in the British
      West India Islands, was called the dandy fever, from
      the stiffness and constraint which it grave to the
      limbs and body. The Spaniards of the neighboring
      islands mistook the term for their word dengue,
      denoting prudery, which might also well express
      stiffness, and hence the term dengue became, as last,
      the name of the disease. --Tully.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dengue
   n 1: an infectious disease of the tropics transmitted by
      mosquitoes and characterized by rash and aching head and
      joints [syn: {dengue}, {dengue fever}, {dandy fever},
      {breakbone fever}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top