ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demure

D IH0 M Y UH1 R   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demure-, *demure*
Possible hiragana form: でむれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demure[ADJ] เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง), See also: ขี้อาย, Syn. modest, quiet, Ant. showy, pretentious
demurely[ADV] อย่างเคร่งขรึม, See also: อย่างสุขุม, Syn. modestly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest

English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't been elegant and demure since I graduated from finishing school.ฉันไม่ได้เห็นความสง่างาม และเป็นทางการ ก็นับตั้งแต่เรียนจบออกมาเนี่ยแหละ Mannequin: On the Move (1991)
Seeing this demure little trace of naked skin, well it gives him pleasure.การมองเห็นส่วนน้อยของผิวเรา ทำให้เขาพอใจ เมื่อคุณกำลังจะนั่งลง ในเวลานั้น ครู่หนึ่ง กดขาของเธอกับขาของเขา Memoirs of a Geisha (2005)
But let's say I wanted to have a slightly more demure nose.แต่ฉันแค่อยากจะได้จมูก ที่มันดูเรียบร้อยมากขึ้น Born This Way (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMURE D IH0 M Y UH1 R
DEMURELY D IH0 M Y UH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demure (j) dˈɪmjˈuəʳr (d i1 m y u@1 r)
demurely (a) dˈɪmjˈuəʳliː (d i1 m y u@1 l ii)
demureness (n) dˈɪmjˈuəʳnəs (d i1 m y u@1 n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demure \De*mure"\, v. i.
   To look demurely. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demure \De*mure"\ (d[-e]*m[=u]r"), a. [Perh. from OF. de murs
   (i. e., de bonnes murs of good manners); de of + murs, mours,
   meurs, mors, F. m[oe]urs, fr. L. mores (sing. mos) manners,
   morals (see {Moral}); or more prob. fr. OF. me["u]r, F.
   m[^u]r mature, ripe (see {Mature}) in a phrase preceded by
   de, as de m[^u]re conduite of mature conduct.]
   1. Of sober or serious mien; composed and decorous in
    bearing; of modest look; staid; grave.
    [1913 Webster]
 
       Sober, steadfast, and demure.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nan was very much delighted in her demure way, and
       that delight showed itself in her face and in her
       clear bright eyes.          --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   2. Affectedly modest, decorous, or serious; making a show of
    gravity.
    [1913 Webster]
 
       A cat lay, and looked so demure, as if there had
       been neither life nor soul in her.  --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Miss Lizzy, I have no doubt, would be as demure and
       coquettish, as if ten winters more had gone over her
       head.                 --Miss
                          Mitford.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demure
   adj 1: affectedly modest or shy especially in a playful or
       provocative way [syn: {coy}, {demure}, {overmodest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top