ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demount

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demount-, *demount*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demount(ดีเมาทฺ') vt. ถอด,ปลด,เอาออก., See also: demountable adj. ดูdemount

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り外しのできる[とりはずしのできる, torihazushinodekiru] (exp,v1) moveable; removeable; demountable [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] (adj-na) {comp} demountable; dismountable [Add to Longdo]
取り外す(P);取外す[とりはずす, torihazusu] (v5s,vt) to dismantle; to demount; to take something away; to detach; (P) [Add to Longdo]
着脱可能[ちゃくだつかのう, chakudatsukanou] (adj-na) {comp} demountable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
着脱可能[ちゃくだつかのう, chakudatsukanou] demountable (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Demount \De*mount"\, v. i.
     To dismount. [R.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top