Search result for

dehydrate

(33 entries)
(0.0908 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dehydrate-, *dehydrate*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dehydrate    [VT] ขจัดน้ำออกไป (จากอาหาร), See also: ทำให้คายน้ำ, ทำให้ระเหย, Syn. dry, smoke, Ant. moisten
dehydrate    [VT] สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry
dehydrate    [VI] สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dehydrate(ดีไฮ'เดรท) vt. ขจัดน้ำออก. vi. สูญเสียน้ำหรือความชื้น., See also: dehydration n. dehydrator n.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dehydrateI'm worried she'll dehydrate.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
The doctor says he is very dehydrated.หมอบอกว่า อยู่ในภาวะขาดน้ำ Hotel Rwanda (2004)
I'm pretty dehydrated. If you don't mind, I'd like a glass a water. / Okayผมหิวน้ำมากเลยฮะ.ถ้าไม่ว่าอะไร,ผมขอดื่มน้ำหน่อย / โอเคจ๊ะ Lonesome Jim (2005)
He said he's dehydrated.เขาบอกว่าเขากระหายน้ำ Lonesome Jim (2005)
Please, it's too hot. We can get dehydrated.ขอร้องละ ร้อนขนาดนี้ จะละลายอยู่แล้ว Babel (2006)
You look dehydrated.คุณดูเหมือนขาดน้ำ Fever (2007)
I think was in Denmark, it rained fish... because the sun dehydrated the water.ผมคิดว่า แถว ๆ เดนมาร์ก ฝนตกเป็นปลา เพราะแสงอาทิตย์ ดูดเอาน้ำระเหยขึ้นมา Next (2007)
We need food, we're dehydrated... and our one source of protection, this stupid car... is falling to pieces.เราต้องการอาหาร, เรากำลังจะอดตาย และสิ่งเดียวที่ป้องกันเราได้ ก็คือไอ้รถงี่เง่าคันนี้ไง ซึ่งมันกำลังจะแยกเป็นเสี่ยงๆ อยู่แล้ว Prey (2007)
I was just a little dehydrated.แค่ขาดน้ำ Quiet Riot (2008)
Ignore her. She's dehydrated.ไม่ต้องไปสนใจหรอก เขาขาดน้ำน่ะ Chuck in Real Life (2008)
I've been planning it for months. I was just tired and dehydrated andฉันวางแผนมันนานเป็นเดือนๆ ฉันแค่เหนื่อยและขาดน้ำ และ Dying Changes Everything (2008)
Yes, it dehydrates one terribly.ใช่ครับ ทำให้เสียเหงื่อได้ง่าย Frost/Nixon (2008)
He came in dehydrated and disoriented but once we gave him fluids he stabilized pretty quickly.แต่หลังจากที่เราให้อาหารเหลวกับเขา เขาก็ฟื้นตัวไ้ด้ค่อนข้างเร็วมาก Bit by a Dead Bee (2009)
The kid's dehydrated, but stable.เด็กมีอาการขาดน้ำ แต่อาการทรงอยู่ House Divided (2009)
You're dehydrated. You should replenish your electrolytes.คุณสูญเสียเหงื่้อไปมาก ควรดื่มน้ำเกลือแร่ให้สดชื่นเสียน่ะ Revelation Zero: Part 1 (2010)
You were severely dehydratedคุณสูญเสียน้ำอย่างหนัก To Keep Us Safe (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้ง [V] dehydrate, See also: dry up, Ant. เปียก, Example: แผ่นพลาสติกที่ผ่านการเคลือบแล้วนั้น จะต้องแห้งสนิทก่อนนำเข้าสู่เตาอบ, Thai definition: ไม่มีน้ำ, หมดน้ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
DEHYDRATE    D AH0 HH AY1 D R EY0 T
DEHYDRATED    D AH0 HH AY1 D R EY0 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dehydrate    (v) (d ii2 h ai1 d r ei t)
dehydrated    (v) (d ii2 h ai1 d r ei t i d)
dehydrates    (v) (d ii2 h ai1 d r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾燥[かんそう, kansou] (n,vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P) [Add to Longdo]
乾燥感[かんそうかん, kansoukan] (n) dry, parched, or dehydrated feeling [Add to Longdo]
乾燥野菜[かんそうやさい, kansouyasai] (n) dehydrated vegetables [Add to Longdo]
乾燥卵[かんそうたまご, kansoutamago] (n) dehydrated eggs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dehydrate \de*hy"drate\, v. t.
   To deprive of water; to render free from water; as, to
   dehydrate alcohol; to dehydrate food for preservation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dehydrate \de*hy"drate\, v. i.
   1. to lose water or moisture.
    [PJC]
 
   2. to lose sufficent water to cause physiological distress;
    -- of living organisms; as, victims trapped in the
    earthquake rubble may dehydrate if not found quickly.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dehydrate
   v 1: preserve by removing all water and liquids from; "carry
      dehydrated food on your camping trip" [syn: {dehydrate},
      {desiccate}]
   2: remove water from; "All this exercise and sweating has
     dehydrated me" [syn: {dehydrate}, {desiccate}]
   3: lose water or moisture; "In the desert, you get dehydrated
     very quickly" [syn: {exsiccate}, {dehydrate}, {dry up},
     {desiccate}] [ant: {hydrate}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top