ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

define

D AH0 F AY1 N   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -define-, *define*
Possible hiragana form: でふぃね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
define[VT] กำหนด, See also: ระบุ, ทำให้ชัดเจน, Syn. identify, determine
define[VI] นิยาม, See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ
define[VT] นิยาม, See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ, Syn. describe, explain, Ant. misconstrue
define[VT] เป็นเครื่องหมายแสดง, See also: บอกขอบเขต, กำหนดเขตแดน, Syn. restrict, limit, delimit
define as[PHRV] ให้นิยามว่า, See also: อธิบายความหมายว่า, ให้คำจำกัดความว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
define(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ,อธิบาย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง, See also: definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine
well-defined(เวล'ดิไฟนดฺ) adj. ระบุไว้ชัดเจน,อธิบายหรือชี้แจงไว้ชัดเจน,ให้ความหมายว่าชัดเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
define(vt) จำกัดความ,กำหนดเขต,จำกัดวง,บัญญัติศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defineนิยาม, กำหนด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defineนิยาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definesคำจำกัดความ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're wasting time trying to define what's happening... instead of looking for what's making it happen.คุณเสียเวลา พยายามที่จะหาว่า อะไรเกิดขึ้น แทนที่จะหาสาเหตุของมัน Day of the Dead (1985)
And a memory cannot be defined, but it defines mankind.หน่วยความจำนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้, แต่มันระบุถึงความเป็นมนุษย์. Ghost in the Shell (1995)
- "She was able to define love."- ӹѡ As Good as It Gets (1997)
It was the first year of this frigging century as defined by an unknown colored coal stoker on the Virginianมันเป็นปีแรกของศตวรรษเฮงซวย ตามคำจำกัดความ ของช่างเครื่องผิวดำประจำเรือเวอร์จิเนี่ยน The Legend of 1900 (1998)
I'd flip through catalogues and wonder... .."What kind of dining set defines me as a person?"ผมอยากมีลูกซัก3คน Fight Club (1999)
- Define "normal."ไหนแปลซิ "ปกติ" แปลว่าอะไร? 10 Things I Hate About You (1999)
It's a mood you can't describe. You can't define it.เป็นอารมณ์ที่สุดพรรณนา Woman on Top (2000)
Define "affair."อธิบายคำว่าสัมพันธ์ซิ Legally Blonde (2001)
Define "free".จบยังไง Maid in Manhattan (2002)
What we do, Miss Ventura, does not define who we are.What we do, Miss Ventura, does not define who we are. Maid in Manhattan (2002)
What defines us is how well we rise after falling.What defines us is how well we rise after falling. Maid in Manhattan (2002)
- lt is purpose that defines. - Purpose that binds us.คือความประสงค์ที่กำหนดความเป็นตัวเรา/ประสงค์ที่รั้งเรา The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defineA dictionary defines words.
defineAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
defineBoxing has been defined as the art of hitting without being hit.
defineCan you clearly define this word?
defineFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.
defineGenius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [Quote]
defineHow would you define "happiness"?
defineIf I had to define life in a word, it would be: Life is creation.
defineIn mathematics, a straight line is defined by two points.
defineInstead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.
defineIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
defineIt is hard to define "triangle."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจาะจง[V] specify, See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially, Syn. ระบุ, กำหนด, ชี้เฉพาะ, Example: ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบ้านเถ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ
จำกัดความ[V] define, See also: give meaning of word, Syn. นิยาม, Example: เราสามารถจำกัดความคำว่าเงินร้อน ได้หลายความหมาย, Thai definition: ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายเหนื่อย[v. exp.] (hāi neūay) EN: give definition ; define   FR: être remis de sa fatigue
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word   FR: définir ; donner la signification
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially   FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
แก้อรรถ[v. exp.] (kaē at) EN: do an exegesis ; explain ; define   
นิยาม[v.] (niyām) EN: define   FR: définir
ตีความ[v.] (tīkhwām) EN: interpret ; define ; explain   FR: interpréter ; définir ; expliquer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFINE    D AH0 F AY1 N
DEFINED    D AH0 F AY1 N D
DEFINES    D AH0 F AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
define    (v) dˈɪfˈaɪn (d i1 f ai1 n)
defined    (v) dˈɪfˈaɪnd (d i1 f ai1 n d)
defines    (v) dˈɪfˈaɪnz (d i1 f ai1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
とは[, toha] (prt) indicates word or phrase being defined; (P) [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set [Add to Longdo]
ソフトウェア無線[ソフトウェアむせん, sofutouea musen] (n) software-defined radio; SDR [Add to Longdo]
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific [Add to Longdo]
ランガージュ[, ranga-ju] (n) {ling} (See パロール,ラング) language (as defined by Saussure; langue and parole) (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] defined [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Define \De*fine"\, v. t. [imp. & p. p. {Defined}; p. pr. & vb.
   n. {Defining}.] [OE. definer, usually, to end, to finish, F.
   d['e]finir to define, L. definire to limit, define; de- +
   finire to limit, end, finis boundary, limit, end. See
   {Final}, {Finish}.]
   1. To fix the bounds of; to bring to a termination; to end.
    "To define controversies." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To determine or clearly exhibit the boundaries of; to mark
    the limits of; as, to define the extent of a kingdom or
    country.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine with precision; to mark out with
    distinctness; to ascertain or exhibit clearly; as, the
    defining power of an optical instrument.
    [1913 Webster]
 
       Rings . . . very distinct and well defined. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. To determine the precise signification of; to fix the
    meaning of; to describe accurately; to explain; to expound
    or interpret; as, to define a word, a phrase, or a
    scientific term.
    [1913 Webster]
 
       They define virtue to be life ordered according to
       nature.                --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Define \De*fine"\, v. i.
   To determine; to decide. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 define
   v 1: determine the essential quality of [syn: {specify},
      {define}, {delineate}, {delimit}, {delimitate}]
   2: give a definition for the meaning of a word; "Define
     `sadness'"
   3: determine the nature of; "What defines a good wine?"
   4: show the form or outline of; "The tree was clearly defined by
     the light"; "The camera could define the smallest object"
     [syn: {define}, {delineate}]
   5: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top