ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defection

D IH0 F EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defection-, *defection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defection(n) การเอาใจออกห่าง, See also: การละทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง, การเอาใจออกห่าง, การไม่ปฏิบัติตาม, การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion

English-Thai: Nontri Dictionary
defection(n) การปลีกตัวออกจาก, การเอาใจออกห่าง, การละทิ้ง, การหนีออกนอกประเทศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Negotiating a high-level defection --การต่อรอง การทรยศขั้นสูง The Devil You Know (2010)
After careful analysis and assessment, we've decided to proceed with the defection of one Shen Yue.หลังจากวิเคราะห์และประเมิืนผลอย่างถี่ถ้วน เราตัดสินใจดำเนินการลี้ภัย เชน ยูว์ World Leader Pretend (2011)
And as such, Annie will facilitate the defection of Shen.ซึ่งแอนนี่จะเป็นผู้รับผิดชอบ แผนการลี้ภัยของเชน World Leader Pretend (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกจากพรรค[øk jāk phak] (v, exp) EN: defect  FR: quitter un parti ; faire défection
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEFECTION D IH0 F EH1 K SH AH0 N
DEFECTIONS D IH0 F EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defection (n) dˈɪfˈɛkʃən (d i1 f e1 k sh @ n)
defections (n) dˈɪfˈɛkʃənz (d i1 f e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投诚[tóu chéng, ㄊㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] defection, #48,159 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄教[ききょう, kikyou] (n, vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
脱党[だっとう, dattou] (n, vs) defection from or leaving a (political) party [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n, vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) [Add to Longdo]
背教[はいきょう, haikyou] (n, adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] (n, vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P) [Add to Longdo]
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n, vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defection \De*fec"tion\, n. [L. defectio: cf. F. d['e]fection.
   See {Defect}.]
   Act of abandoning a person or cause to which one is bound by
   allegiance or duty, or to which one has attached himself;
   desertion; failure in duty; a falling away; apostasy;
   backsliding. "Defection and falling away from God." --Sir W.
   Raleigh.
   [1913 Webster]
 
      The general defection of the whole realm. --Sir J.
                          Davies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defection
   n 1: withdrawing support or help despite allegiance or
      responsibility; "his abandonment of his wife and children
      left them penniless" [syn: {desertion}, {abandonment},
      {defection}]
   2: the state of having rejected your religious beliefs or your
     political party or a cause (often in favor of opposing
     beliefs or causes) [syn: {apostasy}, {renunciation},
     {defection}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top